Εγγραφή στο φόρο εισοδήματος και φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)