ΕΚΕ Κύπρου

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) Κύπρου

Μέσα στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει δημιουργήσει το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου), με σκοπό τη διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών καθώς και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

Σκοπός του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Κύπρου είναι να αποτελέσει το μοναδικό θεσμικό συνομιλητή, διαδραματίζοντας συντονιστικό ρόλο μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των αρμοδίων αρχών, για τη συγκέντρωση όλων των συναφών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και διατυπώσεων οι οποίες απαιτούνται για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε μέσω της εγκατάστασης επιχείρησης είτε μέσω της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικτυακή πύλη ΕΚΕ Κύπρου, http://www.businessincyprus.gov.cy, εξυπηρετεί επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, εγκατεστημένους στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια στον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο. Η πύλη παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε κάποιες περιπτώσεις ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αιτήσεων.

Οι διαδικασίες τόσο για πρόσβαση και άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών όσο και νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων παρατίθενται κατά τομέα δραστηριότητας, με αλφαβητικό κατάλογο και διαμέσου εργαλείων αναζήτησης.

Υπηρεσίες του ΕΚΕ Κύπρου

Η διαδικτυακή πύλη του ΕΚΕ Κύπρου προσφέρει:

  • παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για τη πρόσβαση και άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, είτε μέσω της εγκαθίδρυσης επιχείρησης είτε μέσω της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες·
  • παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τις οριζόντιες διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η εγγραφή στο μητρώο φόρου εισοδήματος, η εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ·
  • παροχή πληροφόρησης για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, το φορολογικό σύστημα, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η χρηματοδοτική βοήθεια, και γενικές πληροφορίες για την Κύπρο·
  • παροχή πληροφόρησης προς αποδέκτες υπηρεσιών·
  • παροχή πληροφόρησης προς επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις εργασίες τους στην Ευρώπη·
  • ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ορισμένες διαδικασίες που σχετίζονται με την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών/νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.

Επιπρόσθετα μέσω της Μονοθυριδικής Πρόσβασης/ΕΚΕ Κύπρου παρέχονται:

  • γενικές πληροφορίες και καθοδήγηση σε επενδυτές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που ενδιαφέρονται να συστήσουν εταιρεία για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Κύπρο σε οποιοδήποτε τομέα δραστηριότητας·
  • συμπλήρωση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκαθίδρυση Εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία:
    • εγγραφή Εταιρείας, Εμπορικής Επωνυμίας, Συνεταιρισμού