Νέο σχέδιο χορηγιών €25 εκατ. για στήριξη του τομέα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

10/02/2022

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σχεδίου Χορηγιών για τη δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή/ και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της προκήρυξης ανέρχεται στα €25 εκ.

 

Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οίνοι και το ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού Σχεδίου. Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις/προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ κατά τη χρονική περίοδο υποβολής που θα καθορίζεται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων και η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

 

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I6 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

 

Στο μεταξύ σας ενημερώνουμε ότι το Σχέδιο θα παρουσιαστεί σε διαδικτυακή ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16/2/2022 και θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του ΥΕΕΒ στο Youtube.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα:

 

  • 22867275
  • 22867279
  • 22867243
  • 22867154
  • 22867261