ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
                                                                                              ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Διοίκηση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής «το Υπουργείο»).

 

Το Υπουργείο συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ») και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν. 125 (Ι)/2018).

 

 1. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το Υπουργείο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν διενεργείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στους αναγκαίους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Το Υπουργείο προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα δεδομένα να είναι ορθά και όπου κρίνεται αναγκαίο, να επικαιροποιούνται.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων στην περίπτωση όπου το Υπουργείο δεν ενεργεί υπό την επίσημη ιδιότητά του ως Δημόσια Αρχή, κατά την οποία ασκεί δημόσια εξουσία, ή
 • Για συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση του Υπουργείου, ή
 • Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή
 • Για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκείμενου των δεδομένων, πριν τη σύναψη σύμβασης, κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων.

Η Διοίκηση του Υπουργείου προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία ΔΠΧ στις πιο κάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:

 

A. Συλλογή, επεξεργασία, και αποθήκευση ΔΠΧ για σκοπούς λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου (https://www.businessincyprus.gov.cy)

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που παρέχονται θα παραμείνουν εμπιστευτικά, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της περιόδου φύλαξης τους εφ ‘ όσον διατηρείται το προφίλ σας στο ΕΚΕ Κύπρου.

Τα ΔΠΧ  που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για:

 

 1. παρακολούθηση και συντήρηση του προσωπικού σας προφίλ,
 2. επικοινωνία, όταν είναι απαραίτητο, με τον εγγεγραμμένο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεφώνου ή ταχυδρομείου,
 3. αποστολή ειδοποιήσεων στον προσωπικό σας λογαριασμό,
 4. αποστολή Newsletter,
 5. τήρηση αρχείων και στατιστικούς σκοπούς.

B. Συλλογή, επεξεργασία, και αποθήκευση ΔΠΧ για σκοπούς διαχείρισης αιτήσεων που σχετίζονται με την εγγραφή ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών στο “Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων”

 

Η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς διαχείρισης αιτήσεων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση οντοτήτων – ενταγμένων στην πολιτική – σε διοικητικές διαδικασίες του κράτους, με κύριο λόγο τη διευκόλυνση εργοδότησης εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και ταλέντου.

Τα υποκείμενα, δύναται, να απευθυνθούν στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών σύμφωνα με τις δύο ακόλουθες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ):

 

 • Αρ. Απόφασης ΥΣ: 92.018 (ημερ. 15/10/2021): “Σχέδιο Δράσης για την Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο”∙
 • Αρ. Απόφασης ΥΣ: 369 (ημερ. 21/12/2021): “Στρατηγική Προσέλκυσης Εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο – Μετεξέλιξη Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης σε Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών”.

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται από τους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτημα για ένταξη στο μητρώο της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών είναι στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, καθώς και ιδιότητα.

Συγκεκριμένα, τα ΔΠΧ που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

 

 1. ονοματεπώνυμο και αριθμό διαβατηρίου του πραγματικού δικαιούχου για σκοπούς ταυτοποίησης,
 2. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο επικοινωνίας του αιτητή ή του αντιπροσώπου του αιτητη για σκοπούς επικοινωνίας, και
 3. η εθνικότητα του πραγματικού δικαιούχου για σκοπούς εξακρίβωσης του ποσοστού ξένης ιδιοκτησίας και αξιολόγησης της επιλεξιμότητας της εταιρείας/οργανισμού, που του ανοίκει, για ένταξη στην κυβερνητική στρατηγική στις περιπτώσεις∙ όπου εφαρμόζεται.
 1. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων

Εκτός από τις πιο πάνω περιπτώσεις, το Υπουργείο δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Νοείται ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υποχρέωση γνωστοποίησης οποιοσδήποτε αλλαγής σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στους αποδέκτες, δυνάμει του άρθρου 19 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 

 1. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Το Υπουργείο διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει, βάσει του περί του Κρατικού Αρχείου Νόμου του 1991 (Ν. 208/1991).

 

 1. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Ο ΓΚΠΔ ορίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα ως εξής:

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ενημερωθείτε για τη διαδικασία επεξεργασίας τους, καθώς επίσης να ζητήσετε αντίγραφο αυτών.

 

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Δικαίωμα ενημέρωσης κατά τη λήψη της συγκατάθεσης

Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το Υπουργείο σας δηλώνει με σαφήνεια πως θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

 

Δικαίωμα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή μέρους ή συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία τους και εφόσον δεν συντρέχουν θεμιτοί ή νομικοί λόγοι για το Υπουργείο να συνεχίζει τη διατήρησή τους.

 

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τότε σταματά η επεξεργασία τους, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή το Υπουργείο έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον.

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει συγκατάθεσης σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε.

Νοείται ότι η απόσυρση της συγκατάθεσης δύναται να μην επιτρέπει στο Υπουργείο να χειριστεί το αίτημά σας, ώστε να σας παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες/χορηγίες/εγκρίσεις. Εάν αυτό ισχύει, το Υπουργείο θα σας ενημερώσει προτού θέσει σε ισχύ την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

Νοείται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε πριν την ανάκλησή της.

 

 1. Συνέπειες μη παροχής προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης σας, το Υπουργείο ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί το αίτημά σας.

 

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε από την σελίδα του Υπουργείου για καινούργιες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές της πολιτικής μας, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 1. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία, είτε σε περίπτωση που τυχόν αίτημά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα δεν απαντηθεί (εγκαίρως) ή δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση, έχετε το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Επικοινωνία με την Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Διοίκηση), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, όρισε Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), και τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν μαζί του, για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

 

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Διοίκηση):

Κλαίρη Κουρτέλλα, Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός,

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ckourtella@papd.mof.gov.cy,

Tηλέφωνο +35722 867280