Κέντρο Εστίασης και Αναψυχής

Τελευταία Ενημέρωση 06/04/2021

Εγκαθίδρυση Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής (π.χ. εστιατόριο, καφετέρια, πιτσαρία, μπυραρία)

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία κέντρου εστίασης και αναψυχής στην Κυπριακή Δημοκρατία από φυσικά και νομικά πρόσωπα, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για τη λειτουργία κέντρου αναψυχής από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Τα κέντρα εστίασης και αναψυχής διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες και κατατάσσονται σε Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες ή Πιτσαρίες, Μπυραρίες ή Μπαρ, Μουσικοχορευτικά Κέντρα, Δισκοθήκες, Σνακ Μπαρ και Καμπαρέ.

Ένα κέντρο εστίασης και αναψυχής μπορεί να καταταγεί σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές. Τα κέντρα εκάστης κατηγορίας διακρίνονται σε τάξεις (Α, Β και Γ) ανάλογα με φύση του κτιρίου, την αξία και ποιότητα της κατασκευής, την επίπλωση , εξοπλισμό και το επίπεδο των παρεχόμενων ανέσεων και υπηρεσιών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η άδεια κέντρου εστίασης και αναψυχής, συνήθως, συνδέεται στενά με συμπληρωματικές άδειες όπως: χρήση μεγαφώνων, πώληση αλκοολούχων ποτών και απασχόληση χειριστών τροφίμων (άτομα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (π.χ. προσωπικό κουζίνας, μάγειρες, σεφ) που δεν είναι προσυσκευασμένα και απασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα στο χώρο μιας επιχείρησης τροφίμων). Αυτές είναι διαφορετικές άδειες, από μόνες τους, και οι σύνδεσμοι για τις διαδικασίες παρέχονται στις “Σχετικές Συνδέσεις”.

Άδεια για λειτουργία κέντρου αναψυχής στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικό ή νομικό (π.χ. ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές) πρόσωπο το οποίο :

 • είναι κάτοικος Κύπρου ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ˙
 • έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση˙
 • ο διευθυντής του κέντρου εστίασης και αναψυχής πρέπει να εγκριθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σε περίπτωση λειτουργίας υφιστάμενου αδειούχου κέντρου αναψυχής, το έντυπο αίτησης για αλλαγή επιχειρηματία κέντρου αναψυχής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του EΚΕ Κύπρου είτε με το ταχυδρομείο / με το χέρι στην αρμόδια αρχή:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535,1390 Λευκωσία
Τηλ: +357 22691190, +357 22691161
Φαξ: +357 22691249
Ηλ. Ταχ.: MariosHasikos@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

 1. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή αλλαγής ή επέκτασης υφιστάμενου κτιρίου για κέντρο εστίασης και αναψυχής:

  Αρχικά πρέπει να εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του προτεινόμενου κέντρου πρέπει να υποβληθούν από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στην αρμόδια πολεοδομική αρχή, καθορίζοντας την προτεινόμενη κατηγορία/ες του κέντρου σύμφωνα με τους τύπους του κέντρου που επιτρέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

  Με την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη στο Υφυπουργείο Τουρισμού για έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση νέου κέντρου , ή για τροποποιήσεις σε υφιστάμενο κτίριο, μαζί με τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:

  • Πολεοδομική Άδεια (πρωτότυπο με τους τεθέντες όρους συν ένα αντίγραφο και των δύο)˙
  • τα πρωτότυπα σφραγισθέντα από την Πολεοδομία σχέδια (κατόψεις μόνο) αντίγραφο συν τέσσερα αντίγραφα αυτών

  Στη συνέχεια, τα εγκεκριμένα από το Υφυπουργείο Τουρισμού σχέδια πρέπει να υποβληθούν από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου/κτιρίου στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας οικοδομής.

  Ένα τουλάχιστον μήνα πριν την έναρξη λειτουργίας, ο επιχειρηματίας πρέπει να υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση για κατάταξη και έκδοση άδειας κέντρου αναψυχής μαζί με τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:

  • αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του Επιχειρηματία˙
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη Ακινήτου ή σε ισχύ Ενοικιαστήριο Έγγραφο ˙
  • στοιχεία για τον προτεινόμενο Διευθυντή του κέντρου αναψυχής˙
  • αντίγραφο Άδειας Παραμονής και Εργασίας (σε περίπτωση μη υπηκόου χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

  Σε περίπτωση που εμπλέκεται εταιρεία απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων εγγράφων:

  • αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Έγγραφου˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Συστάσεως˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας.

  Παρακαλώ σημειώστε ότι τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί από τον Έφορο Εταιρειών σε ημερομηνία μικρότερη των 60 ημερών. Σε περίπτωση που η ημερομηνία έκδοσης ή πιστοποίησης είναι πέραν των 60 ημερών, είναι αποδεκτή και η υποβολή του εντύπου “Υπεύθυνη Δήλωση Γραμματέα/ Διευθυντή εταιρείας” για την εγκυρότητα των στοιχείων που θα εξασφαλίσετε από την ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών.

  Η κατάταξη των κέντρων εστίασης και αναψυχής σε κατηγορία και τάξη γίνεται με την έγκριση της αίτησης, αλλά η τελική τάξη καθορίζεται εντός περιόδου τριών μηνών από την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου. Κατά την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται επιθεώρηση από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με του όρους που καθορίζονται στους περί Κέντρων Αναψυχής Νόμους και στους σχετικούς Κανονισμούς.

  Το έντυπο αίτησης αλλαγής επιχειρηματία κέντρου αναψυχής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του Ακινήτου ή σε ισχύ Ενοικιαστήριο Έγγραφο˙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νέου επιχειρηματία˙
  • την υπογραφή ή υπεύθυνη Δήλωση του Αποχωρούντος Επιχειρηματία. Σε περίπτωση θανάτου του αποχωρούντος επιχειρηματία θα πρέπει να υποβληθεί έντυπο διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα από το Επαρχιακό Δικαστήριο)˙
  • στοιχεία για τον προτεινόμενο Διευθυντή του κέντρου αναψυχής σε περίπτωση που θα απασχοληθεί νέος Διευθυντής.

  Σε περίπτωση που εμπλέκεται εταιρεία απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων εγγράφων:

  • αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας.

  Παρακαλώ σημειώστε ότι τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί από τον Έφορο Εταιρειών σε ημερομηνία μικρότερη των 60 ημερών. Σε περίπτωση που η ημερομηνία έκδοσης ή πιστοποίησης είναι πέραν των 60 ημερών, είναι αποδεκτή και η υποβολή του εντύπου “Υπεύθυνη Δήλωση Γραμματέα/ Διευθυντή εταιρείας” για την εγκυρότητα των στοιχείων που θα εξασφαλίσετε από την ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών.

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τα τέλη που αναφέρονται κατωτέρω.

Τα τέλη που πρέπει να πληρώσει ο επιχειρηματίας του κέντρου εστίασης και αναψυχής για την έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας ή για έκδοση αντιγράφου είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή και είναι τα ακόλουθα:

(i) Τάξη Α €170,00˙
(ii) Τάξη Β €85,00˙
(iii) Τάξη Γ €51,00.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια για λειτουργία κέντρου αναψυχής εκδίδεται στο όνομα του επιχειρηματία και σχετίζεται με το συγκεκριμένο υποστατικό. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της.

Ιεραρχική Προσφυγή

Κάθε άτομο που δεν ικανοποιείται με απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, δύναται εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης, να προσφύγει γραπτώς προς τον Υφυπουργό, υποβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους προσβάλλει την απόφαση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο επιχειρηματίας του κέντρου εστίασης είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Κέντρων Αναψυχής Νόμων και των περί Κέντρων Αναψυχής Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Αλλαγή Ιδιοκτησίας

 • τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και χρήσης του ονόματος του κέντρου στη Δημοκρατία ανήκουν στον επιχειρηματία, είναι μεταβιβάσιμα και μεταβιβάζονται με την αλλαγή ιδιοκτησίας του κέντρου. Οποιαδήποτε αλλαγή του επιχειρηματία ή διευθυντή του κέντρου ή αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κέντρου από απόψεως παρεχόμενων υπηρεσιών, που δυνατό να μη συμβιβάζονται με την κατηγορία ή τάξη του κέντρου, θα πρέπει να κοινοποιούνται έγκαιρα στο Υφυπουργείο Τουρισμού για έγκριση˙
 • σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία ή ονομασίας ή κατηγορίας ή τάξης απαιτείται νέα άδεια.

Διευθυντής

Ο διευθυντής του κέντρου πρέπει:

 • να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής Σχολής ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και να έχει γνώσεις τροφίμων και ποτών˙ ή
 • να είναι απόφοιτος εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης και να έχει πείρα ενός έτους σε επισιτιστικό επάγγελμα˙ ή
 • να έχει πείρα τουλάχιστον τριών ετών σε επισιτιστικό ή συναφές επάγγελμα που κατά την κρίση του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι ικανοποιητική˙
 • να έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Σε ότι αφορά κέντρα Τάξης Α και Β ο διευθυντής πρέπει υποχρεωτικά να έχει τα προσόντα που προνοούνται στο (α) ανωτέρω.

Το όνομα του κέντρου

 • το όνομα κάθε κέντρου θα πρέπει να τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης του Υφυπουργείου Τουρισμού˙
 • το Υφυπουργείο Τουρισμού μπορεί να απορρίψει ονόματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην κατηγορία του κέντρου ή που πιθανό να δημιουργούν σύγχυση με ονομασίες άλλων υφισταμένων κέντρων στην ίδια περιοχή˙
 • είναι επιθυμητό όπως οι ονομασίες νέων κέντρων συνάδουν με τα Κυπριακά δεδομένα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου, αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, μη χρησιμοποιούνται τοπωνύμια, μη περιέχουν απλώς αρχικά ή συνδυασμούς αρχικών και τη λέξη Beach εφόσον δεν πρόκειται για παραλιακό κέντρο. Είναι επιθυμητό όπως οι ξένες ονομασίες προτείνονται μόνο σε κέντρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσφερόμενες υπηρεσίες.

Τιμοκατάλογοι

Κάθε επιχειρηματίας κέντρου υποχρεούται να υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού για έγκριση τιμοκατάλογο ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα προσφερόμενα είδη στο κέντρο με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων φαγητών.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συνάδουν με την κατηγορία του κέντρου˙

 • στις τιμές όλων των ειδών που περιλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις όπως το 10% δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α˙
 • οι τιμοκατάλογοι πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική και σε μία τουλάχιστο ξένη γλώσσα από τις επικρατέστερες˙
 • οι τιμές όλων των ειδών πρέπει να σχετίζονται με τις κανονικές ποσότητες και ποιότητες, τα φαγητά δε να ετοιμάζονται και παρουσιάζονται κατά την ενδεδειγμένη επαγγελματική τεχνική˙
 • όλα τα κέντρα ανεξαρτήτως κατηγορίας, υποχρεούνται να προσφέρουν στους πελάτες τους καφέ, μπύρα, αναψυκτικά ή ποτά, εφόσον τα παρουσιάζουν στον τιμοκατάλογο του κέντρου, χωρίς την υποχρέωση του πελάτη να παραγγείλει φαγητό. Η πιο πάνω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εστιατορίων ή ταβερνών μεταξύ των ωρών 12.00 και15.00 μόνον, νοουμένου ότι τούτο αναγράφεται σαφώς στους εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους και σε πινακίδες τοποθετούμενες σε περίοπτο μέρος του κέντρου, για ενημέρωση των πελατών˙
 • τα κέντρα τα οποία διαθέτουν ζωντανή μουσική πρέπει απαραιτήτως να αναγράφουν στους τιμοκαταλόγους τους, τις ώρες λειτουργίας μουσικής, τις τιμές των προσφερόμενων ειδών μετά και άνευ μουσικής, καθώς επίσης και την τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση.

Στους τιμοκαταλόγους πρέπει να διευκρινίζεται:

 • το είδος των ψαριών ή κρεάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία του κατά περίπτωση φαγητού˙ και
 • κατά πόσο πρόκειται για ντόπια, φρέσκα εισαγόμενα ή κατεψυγμένα είδη.

Επιπλέον:

 • ο Κυπριακός καφές πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με πόσιμο νερό˙
 • αντίγραφα του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου θα πρέπει να αναρτώνται στην εξωτερική είσοδο του κέντρου, και σε περίοπτη θέση μέσα στο κέντρο εφόσον δεν διατίθενται τιμοκατάλογοι για ενημέρωση των πελατών του κέντρου˙
 • οι τιμοκατάλογοι όλων των κέντρων κατηγορίας εστιατορίου και ταβέρνας θα πρέπει να περιλαμβάνουν προκαθορισμένο μενού ημέρας τόσο για το μεσημέρι όσο και το βράδυ˙
 • απαγορεύεται η είσπραξη, από τον επιχειρηματία, ποσών μεγαλύτερων από αυτά που αναγράφονται στον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο.

Αριθμημένοι Λογαριασμοί

 • για κάθε υπηρεσία που παρέχεται προς τον πελάτη, θα πρέπει να εκδίδεται αριθμημένη απόδειξη στην οποία να αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που προσφέρθηκαν, όπως επίσης και η τιμή για κάθε είδος˙
 • στις αποδείξεις ή λογαριασμούς πρέπει να αναφέρονται το όνομα του κέντρου και η ημερομηνία έκδοσης τους˙
 • κάθε λογαριασμός εκδίδεται τουλάχιστο εις διπλούν˙
 • τα αντίγραφα των λογαριασμών πρέπει να φυλάγονται από τον επιχειρηματία μέχρι τέλος του μηνός Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου χρόνου από την ημερομηνία έκδοσης τους για τυχόν έλεγχο.

Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί μηχανή ταμείου (Cash Register) για έκδοση λογαριασμών, υποχρεούται όπως:

 • χρησιμοποιεί μηχανή η οποία θα εκδίδει αναλυτικούς λογαριασμούς με ημερομηνία και να εκδίδει επίσης Ζ Reading κατά αύξοντα αριθμό˙
 • φυλάττει την εσωτερική κορδέλα (Audit Roll) της μηχανής μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου χρόνου από την ημερομηνία έκδοσης τους.

Επίπλωση, σκεύη, ιματισμός

 • η επίπλωση, τα σκεύη και ο ιματισμός κάθε κέντρου εστίασης και αναψυχής πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλίζουν άνετη παραμονή και άρτια εξυπηρέτηση των πελατών, εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και καλαίσθητη εμφάνιση˙
 • στις περιπτώσεις εστιατορίων Α΄τάξης πρέπει απαραίτητα να διατίθενται τραπεζομάνδηλα και πετσέτες άμεμπτου καθαριότητας˙
 • τα σκεύη και ο εξοπλισμός παρασκευής σερβιρίσματος τροφίμων, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τέτοια υλικά που να επιτρέπουν τέλειο καθαρισμό και να παρεμποδίζεται η απορρόφηση οποιασδήποτε ουσίας που να προκαλεί κίνδυνο μόλυνσης των τροφίμων˙
 • ο αριθμός των καθισμάτων ή των θαμώνων του κέντρου πρέπει να συνάδει με την προκαθορισμένη δυναμικότητα του κέντρου.

Διεύθυνση και Προσωπικό

 • ο διευθυντής του κέντρου και το προσωπικό, θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς κάθε πελάτη του κέντρου, να δείχνουν προθυμία και ενεργητικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και να προσφέρουν ικανοποιητική εξυπηρέτηση στους πελάτες του κέντρου˙
 • η διεξαγωγή της εργασίας σε όλα τα τμήματα του κέντρου εστίασης και αναψυχής πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και να αποφεύγεται η καθ΄οιονδήποτε τρόπο οχληρία προς τους πελάτες˙

Ο Επιχειρηματίας και ο Διευθυντής είναι υπεύθυνοι:

 • για την άρτια συντήρηση και άμεμπτη καθαριότητα όλων των χώρων του κέντρου εστίασης και αναψυχής, ως επίσης και της επίπλωσης και του εξοπλισμού αυτού˙
 • για την προσφορά ταχείας και ψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης σε όλα τα τμήματα του κέντρου εστίασης και αναψυχής˙
 • για την παροχή καλώς παρασκευασμένων και ικανοποιητικών από απόψεως ποιότητας και ποσότητας φαγητών˙
 • για την παροχή όλων των υπό του κέντρου εστίασης και αναψυχής προσφερόμενων και διαφημιζομένων υπηρεσιών και ανέσεων˙
 • για την κατάλληλη φύλαξη και διατήρηση των τροφίμων και ποτών˙
 • κάθε επιχείρηση πρέπει να απασχολεί ικανοποιητικό σε αριθμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ανάγκες της επιχείρησης˙
 • ολα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να κατέχουν υγειονομικό πιστοποιητικό˙
 • το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει απαραίτητα να φέρει αρμόζουσα προς την ειδικότητα τούτου στολή, η οποία να διατηρείται πάντοτε σε καλή και καθαρή κατάσταση. Το προσωπικό που απασχολείται με την ετοιμασία φαγητών, θα πρέπει να φέρει λευκή μπλούζα και κάλυμμα κεφαλής.

Εποπτεία και Έλεγχος

Κάθε επιχειρηματίας/διευθυντής κέντρου υποχρεούται να παρέχει διευκολύνσεις σε λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού, που επισκέπτονται το κέντρο για επιθεώρηση. Οι επιθεωρήσεις δυνατό να γίνουν με σκοπό τον έλεγχο της καθαριότητας και υγιεινής του κέντρου,τον έλεγχο των αποδείξεων, βιβλίων ή άλλων εντύπων και γενικά οτιδήποτε θεωρηθεί αναγκαίο και εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας.

Χρήση χώρων Κέντρου Αναψυχής

Απαγορεύεται η μετατροπή/χρήση μέρους του κέντρου για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση, όπως επίσης και η χρησιμοποίηση αιθουσών ή εξωτερικών χώρων που δεν καλύπτονται από άδεια.

Μουσικοχορευτικά

Τα κέντρα της κατηγορίας “Μουσικοχορευτικό” πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν ορχήστρα αποτελούμενη από τρία τουλάχιστον όργανα και να διαθέτουν ειδικό μόνιμο χώρο (πίστα) για χορό.

Ώρες λειτουργίας Κέντρων

Οι ώρες λειτουργίας των κέντρων εστίασης και αναψυχής καθορίζονται ως ακολούθως:
(α) κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

(ι) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική.

– από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι της 2.30 το πρωί της
αμέσως επόμενης ημέρας,
– την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως
επόμενης ημέρας και

(ιι) δισκοθήκες, καμπαρέ και μουσικοχορευτικά,

– από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της
αμέσως επόμενης ημέρας,
– την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και

(β) κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου

(ι)  εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική:

– από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το
πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας,
– την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και

(ιι) δισκοθήκες. καμπαρέ και μουσικοχορευτικά:

– από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το
πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.
– την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 3.00 το
πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Μη συμμόρφωση προς οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου θα συνεπάγεται τη λήψη δικαστικών μέτρων.

Είσοδος σε Κέντρα

Σε κέντρα κατηγορίας”Δισκοθήκη “Μπυραρία”, “Μπαρ”, “Μουσικοχορευτικό” η είσοδος σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά συνοδεύονται από το γονέα ή κηδεμόνα.

Σε κέντρα κατηγορίας “Καμπαρέ” η είσοδος σε άτομα κάτω των δεκαεπτά ετών απαγορεύεται.Ο Επιχειρηματίας ή ο Διευθυντής του Κέντρου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει συμμόρφωση με τα πιο πάνω.