Χειριστής Τροφίμων

Τελευταία Ενημέρωση 02/05/2024

Άσκηση της Εργασίας του Χειριστή Τροφίμων (π.χ. προσωπικό κουζίνας, μάγειρες)

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση της εργασίας του Χειριστή Τροφίμων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Υγείας για Χειριστές Τροφίμων εκδιδόμενο από Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος “Χειριστής Τροφίμων” αναφέρεται σε πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και απασχολείται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε χώρο επιχείρησης τροφίμων.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί δεδομένου ότι ικανοποιήσει τον Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας ότι η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια ώστε να μην ενέχει οποιοδήποτε κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο αίτησης. Για να εξασφαλίσει κάποιος Πιστοποιητικό Υγείας Χειριστή Τροφίμων, θα πρέπει να υποβάλει δείγμα κοπράνων σε κλινικό εργαστήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό), για εργαστηριακή εξέταση για τις παραμέτρους salmonella και παράσιτα. Σημειώνεται ότι το κόστος για τη συγκεκριμένη ανάλυση δεν αποζημιώνεται από το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Η έκδοση των Πιστοποιητικών Υγείας διενεργείται στα ακόλουθα ιατρικά κέντρα:

Λευκωσία:

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,
Νοσοκομείο Τροόδους,
Κέντρο Υγείας Λακατάμειας,

Λεμεσός:

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Κέντρο Υγείας Λινόπετρας
Νοσοκομείο Κυπερούντας

Λάρνακα:

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Πάφος:

Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς

Αμμόχωστος:

Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των Κρατικών Νοσοκομείων, παρακαλώ βλέπε τον σύνδεσμο στις ‘Σχετικές Συνδέσεις’.

Για επικοινωνία με την αρμόδια αρχή:

Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
Προδρόμου 1 (ισόγειο), 1449 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22605554
Φάξ : +357 22605482
Ηλ. Ταχ.: healthservices@mphs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www. moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf

Tο Πιστοποιητικό Υγείας Χειριστή Τροφίμωνμε εκδίδεται την καταβολή τέλους ύψους €22 συν το τέλος εγγραφής.

Το τέλος επανέκδοσης είναι €22 συν το τέλος εγγραφής.

Όταν ο ενδιαφερόμενος  λάβει το εργαστηριακό αποτέλεσμα, θα πρέπει να αποταθεί αυτοπροσώπως σε Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό ο οποίος εφόσον ικανοποιηθεί ότι η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια ώστε να μην ενέχει οποιοδήποτε κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων, θα του εκδώσει (την ίδια μέρα) το Πιστοποιητικό Υγείας Χειριστή Τροφίμων.

Το Πιστοποιητικό Υγείας Χειριστή Τροφίμων, ισχύει για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Το τέλος επανέκδοσης είναι €22 συν το τέλος εγγραφής.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων

Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2006, Κ.Δ.Π. 320/2006 (βλέπε ‘Αιτήσεις και Έγγραφα’)

Οι Χειριστές Τροφίμων υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες των περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμών του 2006, Κ.Δ.Π. 320/2006, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων , όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων να έχουν άμεσα διαθέσιμο το Πιστοποιητικό Υγείας για Χειριστές Τροφίμων για να παρουσιάζεται στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό της Αρμόδιας Αρχής κατά τη διάρκεια επίσημων ελέγχων των υποστατικών των επιχειρήσεων τροφίμων.