Οινοπνευματώδη Ποτά – Πώληση

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών (Άδεια Λιανικής Πώλησης και Εμπόρου)

Γενικές Πληροφορίες

Για την πώληση, προσφορά προς πώληση, ή φύλαξη με σκοπό την πώληση οινοπνευματωδών ποτών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης και άδεια εμπόρου) από τον οικείο Δήμο εντός του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά ή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις από τον Έπαρχο της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά.

Η άδεια λιανικής πώλησης μπορεί να αποκτηθεί στην περίπτωση πώλησης οινοπνευματωδών ποτών λιανικώς σε τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εντός ή εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου.

Η άδεια εμπόρου μπορεί να αποκτηθεί στην περίπτωση πώλησης οινοπνευματωδών ποτών με άλλο τρόπο από λιανικά σε τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου. Ο όρος «οινοπνευματώδη ποτά» σημαίνει οινοπνεύματα ή οινοπνευματούχα ποτά οποιασδήποτε περιγραφής τα οποία είναι κατάλληλα ή προτίθενται ή τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να μετατραπούν προς χρήση ως ποτά και περιλαμβάνει οινοπνεύματα, οινοπνευματούχα ποτά, οίνους, ελαφρό ξανθό ζύθο, ζύθο, ισχυρό μαύρο ζύθο, μελαψό ζύθο και μηλίτη οίνο αλλά δεν περιλαμβάνει μεθυλικά οινοπνεύματα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να εξασφαλίσει άδεια για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εμπόρου), νοουμένου ότι το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή ο οικείος Έπαρχος έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως καθορίζονται από τις διάφορες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη φύση της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα η απόκτηση/εξασφάλιση άδειας για τη Λειτουργία Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής, την οποία εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού, η κατοχή Πιστοποιητικού Καθαρού Ποινικού Μητρώου.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, το όριο ηλικίας, σε ότι αφορά την πώληση, διάθεση, χορήγηση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, έχει αυξηθεί στα 18 έτη.

Το έντυπο αίτησης για χορήγησή άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εμπόρου) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε μέσω του οικείου Γραφείου Επάρχου ή Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με την τοποθεσία των υποστατικών. Το έντυπο αίτησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση.

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, όπου εφαρμόζεται:

  • αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για να αποδειχθεί ότι ο αιτών είναι τουλάχιστον 18 ετών)
  • πρόσφατο (εντός 3 μηνών) πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου για τον αιτητή (σε περίπτωση νομικού προσώπου να προσκομιστεί Πιστοποιητικό για τον κατά νόμο υπεύθυνο και του/ων πωλητή/ων)˙
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό κατάταξης καταλύματος (στην περίπτωση ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος)˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής και Πιστοποιητικό ορισμού του κατά νόμου υπεύθυνου (στην περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • αντίγραφο Άδειας Οικοδομής˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου˙
  • αντίγραφο της Άδειας για τη λειτουργία Κέντρου Αναψυχής που εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού (σε περίπτωση που τα υποστατικά αφορούν επισιτιστικές ή ψυχαγωγικές επιχειρήσεις)˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταλληλότητας που εκδίδει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά από ανάλογες διαβουλέυσεις με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία (σε περίπτωση δισκοθήκης, υποστατικών με ζωντανή μουσική ψυχαγωγία, ξενοδοχείων, καμπαρέ, πάρκα αναψυχής τα οποία βρίσκονται σε μια επαρχία).
    Σημειώνεται ότι, κατά την διάρκεια της εξέτασης της αίτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τις απόψεις του Επάρχου, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Αστυνομίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Για την έκδοση της άδειας, ο αιτητής (πάροχος υπηρεσιών) πρέπει να πληρώσει τα σχετικά τέλη ανάλογα με την κατηγορία του υποστατικών του (βλέπε τον κατάλογο τελών στις ‘Αιτήσεις και Έγγραφα’) στον οικείο Δήμο ή Γραφείο Επάρχου.

Ο τρόπος πληρωμής εξαρτάται από τον οικείο Δήμο ή Γραφείο Επάρχο. Στις πλείστες περιπτώσεις οι πληρωμές είναι διαθέσιμες μέσω της JCCSmart (κατηγορία : ‘Δημαρχεία και Κοιν. Συμβούλια’).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για χορήγηση της άδειας εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης και άδεια εμπόρου) ισχύει μέχρι τη 12η μέρα του Μαρτίου που ακολουθεί την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Στην περίπτωσή που η άδεια εκδίδεται από Δήμο, η άδεια ανανεώνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω. Στην περίπτωση Επαρχίας, η αίτηση για την ανανέωση της άδειας προς Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών πρέπει να υποβληθεί.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εξασφαλίζει άδεια για πώληση οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης και άδεια εμπόρου) υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο (Κεφάλαιο 144) όπως έχει τροποποιηθεί από τους Νόμους 33 του 1961, 50 του 1963, 8 του 1966, 26 του 1968, 4 του 1972, 69 του 1977, 20 του 1985, 83(Ι)/98, 7(Ι)/05, 19(I)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Έπαρχο.

Ενδεικτικά, οι αδειούχοι πωλητές οινοπνευματωδών ποτών (φυσικά πρόσωπα) υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

 • η πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε άτομα της ηλικίας κάτω των 17 ετών απαγορεύεται˙
 • όλες οι φιάλες που περιέχουν οινόπνευμα πρέπει να παραμένουν σφραγισμένες και να αναγράφουν την χώρα από την οποία εισήχθησαν˙
 • οποιαδήποτε μεταφορά οινοπνευματωδών ποτών από οποιονδήποτε έμπορο ή μεταπωλητή σε άλλες συσκευασίες από την αρχική τους απαγορεύεται.

Αρμόδιοι λειτουργοί του Δήμου ή της Επαρχιακής Διοίκησης δύνανται να επιθεωρήσουν τον τόπο για τον οποίο έχει εκδοθεί η άδεια, με σκοπό να διασφαλίσουν εάν συνάδει με τις πρόνοιες των σχετικών νόμων και κανονισμών, και όρων και προϋποθέσεων της άδειας.