Διευθυντής Κέντρου Αναψυχής

Τελευταία Ενημέρωση 02/04/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Διευθυντή Κέντρου Αναψυχής

Ο διευθυντής του κέντρου πρέπει:

 1. να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής Σχολής ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και να έχει γνώσεις τροφίμων και ποτών˙ ή
 2. να είναι απόφοιτος εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης και να έχει πείρα ενός έτους σε επισιτιστικό επάγγελμα˙ ή
 3. να έχει πείρα τουλάχιστον τριών ετών σε επισιτιστικό ή συναφές επάγγελμα που κατά την κρίση του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι ικανοποιητική˙
 4. να έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Σε ότι αφορά κέντρα Τάξης Α και Β ο διευθυντής πρέπει υποχρεωτικά να έχει τα προσόντα που προνοούνται στο σημείο (1) ανωτέρω.

 

Το έντυπο αίτησης για διορισμό διευθυντή κέντρου αναψυχής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του EΚΕ Κύπρου είτε με το ταχυδρομείο / με το χέρι στην αρμόδια αρχή, σε οποιοδήποτε από τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών, ή στα κεντρικά γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535,1390 Λευκωσία
Τηλ: +357 22691190, +357 22691161
Φαξ: +357 22691249
Ηλ. Ταχ.: MariosHasikos@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

 1. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα:

  • αντίγραφα ακαδημαϊκών προσόντων/τίτλων σπουδών˙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό απασχόλησης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πιστοποιητικά/βεβαίωση από προηγούμενο εργοδότη/άλλα αποδεικτικά στοιχεία˙
  • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία Κύπρου ή την Αρμόδια Αρχή τους Κράτους Μέλους Προέλευσης (με ημερομηνία έκδοσης κάτω των 365 ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

  Σε περίπτωση μη υπηκόου χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο άδειας εργασίας.

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Ιεραρχική Προσφυγή

Κάθε άτομο που δεν ικανοποιείται με απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, δύναται εντός  είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης, να προσφύγει γραπτώς προς τον Υφυπουργό, υποβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους προσβάλλει την απόφαση.

Προσφυγή στο Δικαστήριο

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:
Ι. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Διεύθυνση και Προσωπικό

 • ο διευθυντής του κέντρου και το προσωπικό, θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς κάθε πελάτη του κέντρου, να δείχνουν προθυμία και ενεργητικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και να προσφέρουν ικανοποιητική εξυπηρέτηση στους πελάτες του κέντρου˙
 • η διεξαγωγή της εργασίας σε όλα τα τμήματα του κέντρου εστίασης και αναψυχής πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και να αποφεύγεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο οχληρία προς τους πελάτες˙

Ο Επιχειρηματίας και ο Διευθυντής είναι υπεύθυνοι:

 • για την άρτια συντήρηση και άμεμπτη καθαριότητα όλων των χώρων του κέντρου εστίασης και αναψυχής, ως επίσης και της επίπλωσης και του εξοπλισμού αυτού˙
 • για την προσφορά ταχείας και ψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης σε όλα τα τμήματα του κέντρου εστίασης και αναψυχής˙
 • για την παροχή καλώς παρασκευασμένων και ικανοποιητικών από απόψεως ποιότητας και ποσότητας φαγητών˙
 • για την παροχή όλων των υπό του κέντρου εστίασης και αναψυχής προσφερόμενων και διαφημιζομένων υπηρεσιών και ανέσεων˙
 • για την κατάλληλη φύλαξη και διατήρηση των τροφίμων και ποτών˙
 • κάθε επιχείρηση πρέπει να απασχολεί ικανοποιητικό σε αριθμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ανάγκες της επιχείρησης˙
 • ολα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να κατέχουν υγειονομικό πιστοποιητικό˙
 • το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει απαραίτητα να φέρει αρμόζουσα προς την ειδικότητα τούτου στολή, η οποία να διατηρείται πάντοτε σε καλή και καθαρή κατάσταση. Το προσωπικό που απασχολείται με την ετοιμασία φαγητών, θα πρέπει να φέρει λευκή μπλούζα και κάλυμμα κεφαλής.

Εποπτεία και Έλεγχος

Κάθε επιχειρηματίας/διευθυντής κέντρου υποχρεούται να παρέχει διευκολύνσεις σε λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού, που επισκέπτονται το κέντρο για επιθεώρηση. Οι επιθεωρήσεις δυνατό να γίνουν με σκοπό τον έλεγχο της καθαριότητας και υγιεινής του κέντρου, τον έλεγχο των αποδείξεων, βιβλίων ή άλλων εντύπων και γενικά οτιδήποτε θεωρηθεί αναγκαίο και εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας.

Είσοδος σε Κέντρα

Σε κέντρα κατηγορίας ”Δισκοθήκη “Μπυραρία”, “Μπαρ”, “Μουσικοχορευτικό” η είσοδος σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά συνοδεύονται από το γονέα ή κηδεμόνα.

Σε κέντρα κατηγορίας “Καμπαρέ” η είσοδος σε άτομα κάτω των δεκαεπτά ετών απαγορεύεται. Ο Επιχειρηματίας ή ο Διευθυντής του Κέντρου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει συμμόρφωση με τα πιο πάνω.