Διευθυντής Ταξιδιωτικού Γραφείου

Last Update on 11/01/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων

Κάθε τουριστικό και ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος:

(α) (ι) είτε να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου σε θέματα τουρισμού και να έχει έναν τουλάχιστο χρόνο πείρα σε γραφείο τουρισμού και ταξιδίων˙
(ιι) είτε να είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου και να έχει τρία τουλάχιστο χρόνια πείρα σε γραφείο ταξιδίων˙
(ιιι) είτε να είναι κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης και να έχει επταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε γραφείο τουρισμού και ταξιδίων ή αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία σε τμήματα που ασχολούνται κύρια και άμεσα με τουριστικές και ταξιδιωτικές δραστηριότητες˙
(β) να γνωρίζει καλά, μια τουλάχιστο ξένη γλώσσα από τις τουριστικά επικρατέστερες˙
(γ) να μην τελεί δυνάμει δικαστικού διατάγματος υπό απαγόρευση της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του˙ και
(δ) να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή να μην έχει καταδικαστεί για παράβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας για την οποία έχει αρμοδιότητα το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Το έντυπο αίτησης για Στοιχεία Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία
Τηλ: +357 22691271, 357 22691100
Φαξ: +357 22 331 644, +357 22 334 696
Ηλ. Ταχ.: AndriVenizelou@visitcyprus.com, cytour@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

 

  1. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα:

    • αντίγραφο Άδειας Διαμονής και Απασχόλησης (σε περίπτωση μη υπηκόου Ευρωπαϊκής Ένωσης)˙
    • αντίγραφα Ακαδημαϊκών Προσόντων/τίτλων σπουδών˙
    • πρωτότυπο πιστοποιητικό απασχόλησης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πιστοποιητικά/βεβαίωση από προηγούμενο εργοδότη/άλλα αποδεικτικά στοιχεία˙
    • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία Κύπρου ή την Αρμόδια Αρχή τους Κράτους Μέλους Προέλευσης (με ημερομηνία έκδοσης κάτω των 365 ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:
Ι. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης. Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.