Ταξιδιωτικό Γραφείο

Τελευταία Ενημέρωση 04/04/2023

Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, κρατών μελών της ΕΕ απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ιδρυθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος.

Εταιρείες από κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να λειτουργήσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία πάνω σε μόνιμη βάση μόνο αν αντιπροσωπεύονται από αδειούχο Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κάθε τουριστικό και ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος:

(α) είναι κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής σε θέματα τουρισμού·

(β) δεν τελεί δυνάμει δικαστικού διατάγματος υπό απαγόρευση της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του˙ και

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή να μην έχει καταδικαστεί για παράβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας για την οποία έχει αρμοδιότητα το Υφυπουργείο Τουρισμού ή της voμoθεσίας περί Ελέγχoυ τoυ Συvαλλάγματoς

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω προνοιών, πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα διηύθυνε ή διευθύνει γραφείο ταξιδίων πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, αντίστοιχα, δύναται να διευθύνει ή να συνεχίσει να διευθύνει γραφείο ταξιδίων.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω προνοιών, δύναται να αναλάβει τη διεύθυνση γραφείου ταξιδίων πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα, κατά την έναρξη της ισχύος του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, είναι :

 • κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου και έχει τρία (3) τουλάχιστον έτη πείρα σε γραφείο ταξιδίων˙ ή
 • κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης και έχει επταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε γραφείο ταξιδίων ή αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία, σε τμήματα που ασχολούνται κύρια και άμεσα με τουριστικές και ταξιδιωτικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) ανωτέρω.

Το έντυπο αίτησης για ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία
Τηλ: +357 22691271, +357 22691100
Φαξ: +357 22 331 644, +357 22 334 696
Ηλ. Ταχ.: AndriVenizelou@visitcyprus.com, cytour@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο)˙
  • αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό λευκού Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοσή του για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο).

  Σημειώνεται ότι τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη πρέπει να υποβάλλονται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοση ή επικύρωσή τους από τον Έφορο Εταιρειών.

  Η αίτηση “Στοιχεία Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων” για τον προτεινόμενο διευθυντή του γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο των ακαδημαϊκών προσόντων του προτεινόμενου διευθυντή (αίτηση σε έντυπη μορφή)˙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού προηγούμενης πείρας σε Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων ή πιστοποιητικό απασχόλησης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όπου εφαρμόζεται)˙
  • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό λευκού Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοσή του˙
  • αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου για την υπηκοότητα.

Με την έγκριση της Ίδρυσης Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων καταβάλλεται τέλος €400,00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή) και απαιτείται κατάθεση εγγύησης ύψους €15.000,00.

Η εγγύηση μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά, ή με εγγυητική επιστολή τραπεζικού ή συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας. Νοείται ότι σε περίπτωση που η εγγύηση γίνεται με εγγυητική επιστολή, αυτή πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υφυπουργείου Τουρισμού, να ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη και να ανανεώνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της.

Το τέλος ανανέωσης είναι €300,00.

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από Λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια(ή μέρος αυτών) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Το τέλος ανανέωσης είναι €300,00.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:
Ι. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης. Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού εποπτεύει, με τον νενομισμένο τρόπο τη λειτουργία των αδειούχων τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για να διασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και τους όρους της άδειας, όπως και ότι με τις διάφορες ενέργειες του Γραφείου θα διασφαλισθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, η προστασία του καταναλωτή καθώς και θα αποφευχθεί η δυσφήμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς στον τουρισμό της.

Αδειούχο Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων υποχρεούται να συμμορφώνεται μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • να διαθέτει κατάλληλα επιπλωμένο και ανεξάρτητο κατάστημα εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ. με δικό του κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρα˙
 • να είναι επανδρωμένο με κατάλληλο και ικανοποιητικό προσωπικό (τουλάχιστο δύο πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή)˙
 • να έχει δικό του όνομα, το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο της άδειας για ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων.

Το δικαίωμα κυριότητας του ονόματος είναι μεταβιβάσιμο με γραπτή συμφωνία και γνωστοποίηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού εντός ενός μηνός.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την πολιτική του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι επιθυμητό όπως:

(ι) τα ονόματα συνάδουν με τα κυπριακά δεδομένα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου

(ιι) τα ελληνικά ονόματα δεν θα μεταφράζονται αλλά να αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες,

(ιιι) τα ονόματα να είναι, αν αυτό είναι δυνατό, μονολεκτικά, να έχουν νόημα και οπωσδήποτε να μην περιέχουν απλώς γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων με λέξεις.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού μελετά και εγκρίνει το όνομα Γραφείου ανεξάρτητα του αν εγκρίθηκε ή όχι από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών.

Οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται όπως:

 • προτού απευθυνθούν στον Έφορο Εταιρειών, επικοινωνούν με τον Οργανισμό για τη σχετική ενημέρωση˙
 • ειδοποιούν το Υφυπουργείο Τουρισμού και υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα εντός ενός μηνός σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του αδειούχου γραφείου ή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση νομικών προσώπων) ˙

Τα Γραφεία υποχρεούνται να υποβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού:

 • τα σχέδια κάθε διαφημιστικού φυλλαδίου, τεύχους προγραμμάτων ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου, μη περιλαμβανομένων τιμών, τα οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν˙
 • στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες των Γραφείων˙
 • σε κάθε έκδοση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και το εγγεγραμμένο γραφείο του Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων˙
 • η άσκηση διευθυντικών καθηκόντων από το ίδιο πρόσωπο σε περισσότερα από ένα αδειούχα γραφεία απαγορεύεται˙
 • αν για οποιοδήποτε λόγο το ποσό της εγγύησης μειώνεται, ο επιχειρηματίας οφείλει να καλύψει τη διαφορά εντός 30 ημερών.

Σε περίπτωση που η μείωση της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από το μισό του ολικού ποσού της ή αν αυτή εξαντληθεί, η συμπλήρωση ή η επανακατάθεση της πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών.