Υπεύθυνος Ιδιωτικού Γραφείου Εργασίας

Τελευταία Ενημέρωση 27/02/2024

Άσκηση του Επαγγέλματος του Υπεύθυνου Ιδιωτικού Γραφείου Εργασίας

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για τη λειτουργία τέτοιου γραφείου από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αρμόδια αρχή).

Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας ρυθμίζεται από τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμους του 2012 μέχρι 2023. Ο όρος «ιδιωτικό Γραφείο Εξεύρεσης Εργασίας» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μεσολάβηση για εξεύρεση για λογαριασμό εργοδότη προσώπων διαθέσιμων για εργασία είτε με σκοπό την άμεση ή έμμεση αποκόμιση χρηματικού ή άλλου υλικού οφέλους είτε όχι ή εισπράττει για την υπηρεσία αυτή αμοιβή ή προβαίνει σε άλλη συνεισφορά ή οποιοδήποτε άλλη παρόμοια ή διαφορετική χρέωση. Στον όρο περιλαμβάνεται επίσης η διεκπεραίωση των διαδικασιών που συνδέονται με τη νομιμοποίηση της εισόδου, παραμονής & εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται για απασχόληση στη Δημοκρατία.

Το έντυπο αίτησης για έκδοση / ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τμήμα Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
9 Κλήμεντος,
1061 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+357 22400836
Φαξ:+ 357 22400932
Ηλ. Ταχ.: salexandrou@dl.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dl

 1. Το έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΙΓΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

  1. πιστοποιημένο αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου του Υπεύθυνου Λειτουργίας του γραφείου (Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ))˙
  2. πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Υπεύθυνου Λειτουργίας του γραφείου από την Αστυνομία˙
  3. πιστοποιημένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών προσόντων του Υπεύθυνου Λειτουργίας του γραφείου˙
  4. ένορκη δήλωση του Υπεύθυνου Λειτουργίας του γραφείου ότι δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο των άρθρων 6(1)(στ) & 20 και 6(1)(ζ)(iv) του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου του 2012 (δηλ. να μην έχουν παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς και να μην έχουν υπηρετήσει σε συγκεκριμένα Κυβερνητικά Τμήματα )˙
  5. πρωτότυπο Πιστοποιητικό Μη-Πτώχευσης του Υπεύθυνου Λειτουργίας του γραφείου από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας˙
  6. πιστοποιητικό παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος σε θέματα απασχόλησης /εργατικής νομοθεσίας ή πιστοποιητικό επιτυχίας σε σχετικές εξετάσεις (όπου εφαρμόζεται). Σημειώνεται  ότι το Πιστοποιητικό Επιτυχίας στη γραπτή εξέταση ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του˙
  7. βεβαίωση από προηγούμενους εργοδότες για την πείρα του αιτητή (όπου εφαρμόζεται)˙
  8. αντίγραφο του πιστοποιητικού συνεισφορών του Υπεύθυνου Λειτουργίας του γραφείου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων˙

  Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Γραφείο Εξεύρεσης Εργασίας (Ιδιωτικό) ‘ στις ‘Σχετικές Συνδέσεις’.

 • τέλος υποβολής της πρώτης αίτησης €100,
 • τέλος έκδοσης άδειας €300 σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Κανονισμούς.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.