Γραφείο Εξέυρεσης Εργασίας (Ιδιωτικό)

Τελευταία Ενημέρωση 27/02/2024

Λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για τη λειτουργία τέτοιου γραφείου από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αρμόδια αρχή).

Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας ρυθμίζεται από τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμους του 2012 μέχρι 2023. Ο όρος «ιδιωτικό Γραφείο Εξεύρεσης Εργασίας» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μεσολάβηση για εξεύρεση για λογαριασμό εργοδότη προσώπων διαθέσιμων για εργασία είτε με σκοπό την άμεση ή έμμεση αποκόμιση χρηματικού ή άλλου υλικού οφέλους είτε όχι ή εισπράττει για την υπηρεσία αυτή αμοιβή ή προβαίνει σε άλλη συνεισφορά ή οποιοδήποτε άλλη παρόμοια ή διαφορετική χρέωση. Στον όρο περιλαμβάνεται επίσης η διεκπεραίωση των διαδικασιών που συνδέονται με τη νομιμοποίηση της εισόδου, παραμονής και εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται για απασχόληση στη Δημοκρατία.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας, αν ικανοποιήσουν το Τμήμα Εργασίας ότι πληρούν τους ακόλουθους όρους:

 • Στην περίπτωση κατά την οποία το γραφείο διευθύνεται από φυσικό πρόσωπο, τότε το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω πρόσωπο δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή άλλη νομική ανικανότητα˙
 • Στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από νομικό πρόσωπο το πρόσωπο αυτό έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους έχει εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας στη Δημοκρατία και δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή διάλυσης˙
 • Σε περίπτωση λειτουργίας του γραφείου από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό, ή σε περίπτωση λειτουργίας του γραφείου από νομικό πρόσωπο, οι Διευθυντές, ή σε περίπτωση συνεταιρισμού, οι συνεταίροι καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας του γραφείου:
  • δεν έχουν καταδικαστεί, για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6(1) του Νόμου περιλαμβανομένου αδικήματος κατά παράβαση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου˙
  • δεν έχουν υπηρετήσει, κατά την τελευταία πριν την χορήγηση της άδειας διετία σε συγκεκριμένα Κυβερνητικά Τμήματα και στην Αστυνομία˙
  • δεν ασκούν παράλληλα συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Νόμου.
 • Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του γραφείου πρέπει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους και να εμπίπτει σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
  1. είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο που αναφέρεται στο άρθρο 8(1)(α) του Νόμου˙
  2. είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο άλλο και μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο που αναφέρεται στην άρθρο 8(1)(α)˙
  3. είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου, μεταπτυχιακού ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο άλλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8(1)(α) του Νόμου και να έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σχετικών με τον τομέα της απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία, τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή˙
  4. είναι κάτοχος απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης και να έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σχετικών με τον τομέα της απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία, τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή και να έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι το Πιστοποιητικό Επιτυχίας στη γραπτή εξέταση ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του.
 • Σε περίπτωση που το γραφείο παρέχει υπηρεσίες τοποθέτησης επιστημονικού και διευθυντικού προσωπικού, το πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του γραφείου πρέπει να κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ως τα σημεία (1-3) πιο πάνω ή στην περίπτωση του (4) να διαθέτει τριετή εμπειρία στην τοποθέτηση διευθυντικού / επιστημονικού προσωπικού˙
 • Ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης άδειας για πρώτη φορά, οφείλει να διαθέτει την αναγκαία κτιριακή υποδομή που αποτελείται από αυτοτελή επαγγελματικό χώρο έκτασης τουλάχιστον τριάντα τετραγωνικών μέτρων (30m2) και να διαθέτει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

Το έντυπο αίτησης για έκδοση / ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τμήμα Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
9 Κλήμεντος,
1061 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+357 22400836
Φαξ:+ 357 22400932
Ηλ. Ταχ.: salexandrou@dl.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dl

Επαγγελματικός Σύνδεσμος για Παροχή Πρακτικής Βοήθειας

Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας
ΚΕΒΕ
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ: +357 22889800, +357 22889708
Ηλ. Ταχ. : chamber@ccci.org.cy

 1. Το έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΙΓΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

  1.πιστοποιημένα αντίγραφα Δελτίων Ταυτότητας ή διαβατηρίων των Διευθυντών σε περίπτωση εταιρείας, των Συνεταίρων σε περίπτωση συνεταιρισμού, του αιτητή σε περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς και του υπεύθυνου λειτουργίας του ΙΓΕΕ˙

  2.πρωτότυπα Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου για τους Διευθυντές σε περίπτωση εταιρείας, τους συνεταίρους σε περίπτωση συνεταιρισμού, του αιτητή σε περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς και για τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΙΓΕΕ, από την Αστυνομία˙

  3.πιστοποιημένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών προσόντων του υπεύθυνου λειτουργίας του ΙΓΕΕ˙

  4.ένορκη δήλωση ότι δεν συντρέχει στα πρόσωπα των Διευθυντών σε περίπτωση εταιρείας, συνεταίρων σε περίπτωση συνεταιρισμού και του υπεύθυνου λειτουργίας του ΙΓΕΕ, το ασυμβίβαστο των άρθρων 6(1)(στ) & 20 και 6(1)(ζ)(iv) του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου του 2012 (δηλ. να μην έχουν παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς και να μην έχουν υπηρετήσει σε συγκεκριμένα Κυβερνητικά Τμήματα )˙

  5.πιστοποιητικά Σύστασης, Εγγεγραμμένου Γραφείου, Διευθυντών & Γραμματέα, Μετόχων, Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία υφίσταται, Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε διαδικασία εκκαθάρισης, Ιδρυτικό & Καταστατικό της εταιρείας από το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (σε περίπτωση εταιρείας)˙

  6.πιστοποιητικό συνεταίρων από τον Έφορο Εταιρειών (σε περίπτωση συνεταιρισμού)˙

  7.σε περίπτωση φυσικού προσώπου πιστοποιητικό μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών˙

  8.πιστοποιητικό παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος σε θέματα απασχόλησης /εργατικής νομοθεσίας ή πιστοποιητικό επιτυχίας σε σχετικές εξετάσεις (όπου εφαρμόζεται)˙

  9.βεβαίωση από προηγούμενους εργοδότες για την πείρα του αιτητή (όπου εφαρμόζεται)˙

  10.αντίγραφο του πιστοποιητικού συνεισφορών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων˙

  11.τέλος υποβολής της πρώτης αίτησης €100, τέλος έκδοσης άδειας €300 σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Κανονισμούς.

 • τέλος υποβολής της πρώτης αίτησης €100,
 • τέλος έκδοσης άδειας €300 σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Κανονισμούς.

Ο αιτητής πληροφορείται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση υπό κανονικές συνθήκες εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται αυτόματα με την υποβολή αίτησης και την καταβολή του τέλους των €300 όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των αδειούχων Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμων 2012-2023, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • να ειδοποιούν γραπτώς (εντός ενός μηνός) την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στις πληροφορίες που ήδη παρασχέθηκαν (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης) όταν υπέβαλαν την αίτηση˙
 • να τηρούν κατάλληλο αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών˙
 • το όνομα και ο αριθμός άδειας του Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας πρέπει να αναφέρεται σαφώς σε όλες τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε εφημερίδα ή άλλο έντυπο˙
 • η άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας πρέπει να είναι αναρτημένη σε περίοπτο μέρος στις εγκαταστάσεις˙
 • πινακίδα με το όνομα του Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας και ο αριθμός άδειας πρέπει να είναι αναρτημένος σε περίοπτο μέρος έξω από το κτίριο˙
 • ο αριθμός άδειας του Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας πρέπει να είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα που διατηρεί το γραφείο στο διαδίκτυο.

Περιορισμοί στις δραστηριότητες Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας δεν επιτρέπεται να:

 • προωθούν αιτητές για απασχόληση χωρίς να έχουν έγγραφη εντολή από τον εργοδότη˙
 • παραποιούν ή να παρέχουν λανθασμένες πληροφορίες όσον αφορά τους όρους και συνθήκες της απασχόλησης και τα προσόντα των αιτητών˙
 • προωθούν την απασχόληση προσώπου σε τόπο εργασίας όπου οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απεργία˙
 • προωθούν την απασχόληση νεαρών προσώπων (κάτω των 18 ετών)˙
 • κατακρατούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά έγγραφα σχετίζονται με την νομιμοποίηση της απασχόλησης προσώπων.

Προστασία ημερομισθίων

Καμιά οικονομική επιβάρυνση δεν υφίσταται ο εργοδοτούμενος από εργοδότη ή από οποιοδήποτε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας υπό μορφή άμεσης ή έμμεσης αμοιβής για σκοπούς αναζήτησης, εξασφάλισης ή διατήρησης απασχόλησης είτε με μορφή δαπανών που σχετίζονται με την αναζήτηση, εξασφάλιση και τη διατήρηση της απασχόλησης. Επίσης, Ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας δεν δύναται να εισπράττει από τον εργοδότη τις απολαβές του εργοδοτούμενου για λογαριασμό του, ακόμη και εάν ο ίδιος ο εργοδοτούμενος έχει δώσει σχετική συγκατάθεση.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει γραπτώς από οποιοδήποτε Ιδιωτικό Γραφείο Εξεύρεσης Εργασίας να υποβάλει εντός καθορισμένου χρόνου, τα πιο κάτω στοιχεία τα οποία υποχρεούται να τηρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή και των Κανονισμών (άρθρο 28 και Κανονισμός 13)

(α) αριθμό εργοδοτουμένων για την τοποθέτηση των οποίων μεσολάβησαν τα ίδια και τα παραρτήματά τους κατά το προηγούμενο έτος, ανά-

 • υπηκοότητα˙
 • ειδικότητα˙
 • επίπεδο εκπαίδευσης˙
 • κατηγορίες, όπως άνεργος ή μη, φύλο, ηλικία˙
 • είδος σύμβασης εργασίας˙
 • προβλεπόμενη διάρκεια χρόνου εργασίας.

(β) αριθμό των εξυπηρετούμενων εργοδοτών στους οποίους εξασφάλισαν εργοδοτούμενους τα ίδια και τα παραρτήματά τους κατά το προηγούμενο έτος ανά κλάδο δραστηριότητας, όπως γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία, κατασκευές, εμπόριο και υπηρεσίες, ιδιωτικά νοικοκυριά.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Η άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας ανακαλείται όταν:

 • ο κάτοχος της ή και ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 6(1) του Νόμου ∙
 • ο κάτοχος διατελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα και σε περίπτωση νομικού προσώπου διαλυθεί ή τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης˙
 • ο κάτοχος προκειμένου να λάβει άδεια έχει καταρτίσει πλαστό έγγραφο˙
 • ο κάτοχος της άδειας έχει αποβιώσει˙
 • κατά την διάρκεια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου έχει διαπιστωθεί ότι κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας δεν πληρούται και ο κάτοχος της άδειας αρνείται ή αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής για συμμόρφωση στο χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει˙
 • ο κάτοχος της άδειας αρνείται να συμμορφωθεί εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος με απόφαση για μη έγκριση αλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου˙
 • Ο κάτοχος της άδειας έχει παραβεί οποιαδήποτε πρόνοια της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών, διαταγμάτων ή οδηγιών που εκδίδονται σχετικά με τους αλλοδαπούς και τη μετανάστευση.

Έλεγχος εφαρμογής του Νόμου

Η αρμόδια αρχή διορίζει Επιθεωρητές οι οποίοι είναι αρμόδιοι να ελέγχουν την εφαρμογή του Νόμου. Στον Νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις που καθορίζουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών. Όποιος παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.