Ταχυδρομικές Υπηρεσίες – Μη Καθολική

Τελευταία Ενημέρωση 06/05/2021

Παροχή Μη Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση, λειτουργία και / ή την παροχή ταχυδρομικών δικτύων ή / και ταχυδρομικής υπηρεσίας υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης απαιτείται η εξασφάλιση Γενικής Εξουσιοδότησης για την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ταχυδρομείων.

Ο όρος «ταχυδρομική υπηρεσία» σημαίνει τις υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων.

Επιπρόσθετα, η ταχυδρομική υπηρεσία υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης καθορίζεται στο έγγραφο που τιτλοφορείται « Ταχυδρομικές Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης» (Postal Services Under the Regime of General Authorization).

Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί προκειμένου να εξασφαλισθεί η Γενική Εξουσιοδότηση για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η Δήλωση Εγγραφής για Άσκηση Ταχυδρομικής Δραστηριότητας υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία,
Τ.Θ. 24412, 1704 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 693000/125
Φαξ: +357 22693070
Ηλ. ταχ: info@ocecpr.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www. ocecpr.org.cy

  1. Δεν απαιτείται η προσκόμιση συνοδευτικών εγγράφων με την δήλωση εγγραφής.

Το πρώτο ετήσιο τέλος καταβάλλεται κατά την υποβολή της Δήλωσης Εγγραφής

Το ετήσιο τέλος για γενική εξουσιοδότηση του εκάστοτε έτους, καθίσταται πληρωτέο την 1η Ιανουαρίου του εκάστοτε έτους και πρέπει να πληρωθεί εντός του Ιανουαρίου.

Το ετήσιο τέλος των € 1700 ή €350 για παγκύπριο ή τοπικό δίκτυο, αντίστοιχα, πρέπει να καταβληθεί με μετρητά, επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα.

Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αρχίσει την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παραπάνω δήλωση του εντύπου εγγραφής, 14 ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης.

Η Γενική Εξουσιοδότηση για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Ένα μήνα πριν από τη λήξη, ο Επίτροπος μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της Γενικής Εξουσιοδότησης , με την έκδοση Απόφασης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα εγκεκριμένα πρόσωπα για την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της γενικής εξουσιοδότησης, τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται καθώς και με την Απόφαση περί Καθορισμού του Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες), Κ.Δ.Π. 569/2014 .

Ενδεικτικά τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να:

  • παρέχουν πληροφορίες στο κοινό όσον αφορά την τιμολόγηση και τους όρους των προσφερόμενων υπηρεσιών·
  • διατηρούν και δημοσιεύουν τις διαδικασίες χειρισμού παραπόνων·
  • παρέχουν τις πληροφορίες που ζητά ο Επίτροπος, που μπορεί να κριθούν αναγκαίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

Ο Επίτροπος έχει την ευθύνη της εποπτείας των εξουσιοδοτημένων προσώπων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και τους όρους και τις προϋποθέσεις της γενικής εξουσιοδότησης.