Κατάστημα Πώλησης Κατοικιδίων (Pet Shop)

Τελευταία Ενημέρωση 15/11/2023

Εξασφάλιση Πιστοποιητικού Διασφάλισης Όρων Ευημερίας Ζώων για υποστατικό όπου διατηρούνται ζώα με σκοπό την πώληση τους (pet shop)

Γενικές Πληροφορίες

Όλα τα πρόσωπα που λειτουργούν υποστατικό όπου διατηρούνται ζώα με σκοπό την πώληση τους (pet shop), πρέπει να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας εφόσον:

 • το υποστατικό διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής (πολεοδομική άδεια για το υποστατικό περιλαμβάνει και πολεοδομική άδεια η οποία έχει εξασφαλιστεί για χρήση αυτού ως κατάστημα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή πολεοδομικής αίτησης για αλλαγή χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι στην πολεοδομική άδεια δεν περιλαμβάνεται όρος που να απαγορεύει τη χρήση του υποστατικού για το συγκεκριμένο σκοπό)·
 • πληρούνται οι κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις ευημερίας των ζώων.

Η αίτηση (έντυπο ΕΖΚΠΖ01) υποβάλλεται απευθείας στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία / Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805249
Φαξ + 357 22805176
Ηλ. Ταχ: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: +357-22805241
Τηλεομοιότυπο: +357-22805174
E-mail: dvs.lefkosia@vs.moa.gov.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τηλέφωνο: +357-25819512
Τηλεομοιότυπο: +357-25306544
E-mail: dvs.lemesos@vs.moa.gov.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: +357-24824555
Τηλεομοιότυπο: +357-24722811
E-mail: dvs.ammochostos@vs.moa.gov.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Tηλέφωνο: +357-24821275
Τηλεομοιότυπο: +357-24304270
Email: dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
Τηλέφωνο: +357-26821260
Tηλεομοιότυπο: +357-26306198
E-mail: dvs.paphos@vs.moa.gov.cy

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Κατάλογο των μελών του προσωπικού που θα φροντίζει τα ζώα στον οποίο καταγράφονται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και ο αριθμός επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων, η οποία χορηγείται δυνάμει των προνοιών του περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διατάγματος, του καθενός˙
  • Αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας για το υποστατικό˙
  • Αντίγραφο της άδειας οικοδομής για το υποστατικό˙
  • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως της Εταιρείας από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο)˙
  • Αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου (στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο).

Το τέλος εξέτασης της αίτησης για υποστατικό όπου διατηρούνται ζώα με σκοπό την πώληση τους (pet shop) είναι €50,00.

Η έκδοση του πιστοποιητικού διασφάλισης όρων ευημερίας για για υποστατικό όπου διατηρούνται ζώα με σκοπό την πώληση τους (pet shop) είναι €200,00.

Το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός προχωρεί σε είσπραξη του τέλους εξέτασης της αίτησης, σε μελέτη της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων για την πληρότητα και την ορθότητα τους και σε επί τόπου επιθεώρηση προς επιβεβαίωση των πληροφοριών της αίτησης και έλεγχο του υποστατικού.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει στο οικείο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικό Κτηνιατρικό Σταθμό το τέλος έκδοσης του πιστοποιητικού.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για έκδοση πιστοποιητικού εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό ισχύει χωρίς ημερομηνία λήξης ισχύος και δεν απαιτεί ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί      Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Προστασίας  και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 95/2021) και τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.