Εκπαιδευτής / Φροντιστής Ζώων

Τελευταία Ενημέρωση 19/11/2020

Επαγγελματίας Εκπαιδευτής / Φροντιστής Ζώων

Γενικές Πληροφορίες

Επαγγελματίας φροντιστής ζώων σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο κατ΄ επάγγελμα ασχολείται με οποιαδήποτε ιδιότητα με σκοπό την περιποίηση, φροντίδα και παρακολούθηση ζώων και περιλαμβάνει και τον πεταλωτή.

Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του φροντιστή ζώων σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο στον οποίο εκτρέφονται ή διατηρούνται ζώα για σκοπούς εκμετάλλευσης, εκτός εάν είναι κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων.

Επαγγελματίας εκπαιδευτής ζώων σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο κατ΄ επάγγελμα ασχολείται με οποιοδήποτε τρόπο με την εκπαίδευση ή εκγύμναση ζώων.

Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή ζώων, εκτός εάν είναι κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων.

Για να εργαστεί κάποιος ως επαγγελματίας εκπαιδευτής ή φροντιστής ζώων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ή φροντιστή ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει επαγγελματική άδεια φροντιστή ζώων εφόσον:

 • Έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών˙
 • Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση αλλοδαπού πολίτη, αυτός διαμένει νόμιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας και κατέχει όλες τις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία άδειες εργασίας στη Δημοκρατία˙
 • Ικανοποιεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι κατέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την περιποίηση και φροντίδα των ζώων˙
 • Δεν έχει καταδικαστεί οποτεδήποτε για οποιοδήποτε αδίκημα που αφορά προστασία και ευημερία των ζώων˙

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει επαγγελματική άδεια εκπαιδευτή ζώων εφόσον:

 • Έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών.  Αναβάτης ιπποδρομιακών αλόγων δικαιούται σε χορήγηση επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή όταν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαπέντε ετών˙
 • Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση αλλοδαπού πολίτη, αυτός διαμένει νόμιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας και κατέχει όλες τις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία άδειες εργασίας στη Δημοκρατία˙
 • Ικανοποιεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι κατέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την εκπαίδευση ζώων˙
 • Δεν έχει καταδικαστεί οποτεδήποτε για οποιοδήποτε αδίκημα που αφορά προστασία και ευημερία των ζώων.

Ο αιτητής θεωρείται ότι κατέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις αν:

 • Κατέχει δίπλωμα το οποίο εξασφαλίστηκε από κυπριακή ή ξένη σχολή ή ίδρυμα, στο αναλυτικό πρόγραμμα του οποίου περιλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με τη φροντίδα και περιποίηση ζώων (για φροντιστές)˙ ή
 • την εκπαίδευση ζώων (για εκπαιδευτές)˙ή
 • Αποδείξει (επισυνάπτοντας πιστοποιητικό ή βεβαίωση) ότι έχει τριετή τουλάχιστον πείρα που αποκτήθηκε με πλήρη απασχόληση στη φροντίδα και περιποίηση ζώων (για φροντιστές)˙ ή
 • πενταετή τουλάχιστον πείρα που αποκτήθηκε με πλήρη απασχόληση στην εκπαίδευση ζώων από τα οποία τα τρία τουλάχιστον πλησίον αδειούχου εκπαιδευτή (για εκπαιδευτές) και επιτύχει σε σχετική εξέταση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η εξέταση γίνεται τόσο για έκδοση άδειας όσο και για ανανέωση άδειας στην περίπτωση επέκτασης του πεδίου της κατηγορίας ζώων.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22805249
Φαξ: + 357 22 805176
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου˙
  • Αντίγραφο απολυτηρίου ή διπλώματος οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής επαγγελματικής σχολής ή ιδρύματος, το οποίο να συνοδεύεται από το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα, ή πιστοποιητικό / βεβαίωση που τεκμηριώνει τριετή τουλάχιστον πείρα που αποκτήθηκε με πλήρη απασχόληση στη φροντίδα και περιποίηση ζώων από οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να βεβαιώσει π.χ. τοπική αρχή, αδειούχο φροντιστή / εκπαιδευτή, εργοδότη κτλ (για φροντιστές)˙ ή
  • πιστοποιητικό / βεβαίωση που τεκμηριώνει πενταετή τουλάχιστον πείρα που αποκτήθηκε με πλήρη απασχόληση στην εκπαίδευση ζώων από τα οποία τα τρία τουλάχιστον πλησίον αδειούχου εκπαιδευτή (για εκπαιδευτές).

  Το πιστοποιητικό / βεβαίωση πρέπει είτε να είναι πιστοποιημένο από πιστοποιούντα υπάλληλο είτε η από μέρους των βεβαιούντων υπογραφή να γίνεται ενώπιον του Κτηνιατρικού Λειτουργού που θα εξετάσει την αίτηση, εκτός και αν το έγγραφο έχει χορηγηθεί από κάποια αρμόδια αρχή ή σώμα.

  Περαιτέρω, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν διακριτική ευχέρεια να ζητήσουν από τον αιτητή την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πρόσθετου στοιχείου αναγκαίου για την κρίση της αίτησης.

  Στις περιπτώσεις που ο αιτητής δεν κατέχει απολυτήριο ή δίπλωμα σχετικής επαγγελματικής σχολής ή ιδρύματος, θα πρέπει επίσης να επιτύχει σε εξέταση γνώσεων και δεξιοτήτων.

  Η εξέταση γίνεται τόσο για έκδοση άδειας όσο και για ανανέωση άδειας στην περίπτωση επέκτασης του πεδίου της κατηγορίας ζώων.

  Η εξέταση διεξάγεται προφορικά ή γραπτώς ή και πρακτικά με χρήση ζώου/ων.

  Η εξέταση για φροντιστές γίνεται από διμελή επιτροπή που αποτελείται από ένα Κτηνιατρικό Λειτουργό και ένα αδειούχο φροντιστή της επιλογής του Κτηνιατρικού Λειτουργού.

  Η εξέταση για εκπαιδευτές γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από ένα Κτηνιατρικό Λειτουργό, ένα αδειούχο εκπαιδευτή και ένα εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης.

Για να εκδοθεί / ανανεωθεί η άδεια πρέπει να καταβληθούν στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικό Κτηνιατρικό Σταθμό, τα ακόλουθα τέλη.

 • €17,08 για την έκδοση ή ανανέωση επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων.
 • €34,17 για την έκδοση ή ανανέωση επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Εάν δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του θέματος, η προθεσμία για απάντηση μπορεί να παραταθεί άπαξ και η παράταση και η διάρκεια της αιτιολογούνται δεόντως και κοινοποιούνται στον αιτητή.

Σε περίπτωση ο αιτητής δεν λάβει απάντηση εντός της προθεσμίας, η άδεια δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

Η επαγγελματική άδεια εκπαιδευτή ή φροντιστή ζώων ισχύει για πέντε χρόνια.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο κάτοχος της επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ή φροντιστή ζώων πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διατάγματος και τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Ενδεικτικά:

Ο κάτοχος της επαγγελματικής άδειας φροντιστή ζώων υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:

 • Να μεριμνά για την ενδεδειγμένη παρακολούθηση και περιποίηση των ζώων που έχει αναλάβει, πάντοτε σε συνθήκες που ανταποκρίνονται στις φυσιολογικές και εθολογικές τους ανάγκες˙
 • Να συνεργάζεται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να τηρεί ή εφαρμόζει τα εντεταλμένα προγράμματα ή οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στις περιπτώσεις κινδύνου εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών ή ζωονόσων˙
 • Τα ζώα που έχει υπό την ευθύνη του πρέπει να διατηρούνται και να εκτρέφονται σε κατάλληλες συνθήκες, χώρους και υποστατικά και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Ο κάτοχος της επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:

 • Να μεριμνά για την ενδεδειγμένη εκπαίδευση των ζώων που έχει αναλάβει, πάντοτε σε συνθήκες που προσιδιάζουν στις φυσιολογικές και εθολογικές τους ανάγκες˙
 • Να προπονεί, εκγυμνάζει ή εκπαιδεύει ζώα σε κατάλληλες συνθήκες, χώρους και υποστατικά και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.
 • Να μην εκπαιδεύει ζώα με σκοπό τη διαμόρφωση χαρακτήρα επικίνδυνου για τον άνθρωπο ή άλλα ζώα˙
 • Να μην εκπαιδεύει ζώα με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους σε παράνομες ενέργειες˙
 • Να μην συνεχίζει την εκπαίδευση ζώων τα οποία αποδείχτηκαν ανεπίδεκτα εκπαίδευσης.