Εκτροφείο Σκύλων και Γατών, Ξενοδοχείο, Υποστατικό Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων

Τελευταία Ενημέρωση 09/11/2023

Εξασφάλιση Πιστοποιητικού Διασφάλισης Όρων Ευημερίας Ζώων για Εκτροφείο ή Ξενοδοχείο Σκύλων και Γατών, Καταφύγιο Σκύλων και Γατών ή Υποστατικό Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων

Γενικές Πληροφορίες

Όλα τα πρόσωπα που λειτουργούν εκτροφείο, ξενοδοχείο ή καταφύγιο σκύλων και γατών ή υποστατικό προσωρινής φύλαξης σκύλων, πρέπει να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας εφόσον:

 • το υποστατικό διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής·
 • πληρούνται οι κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις ευημερίας των ζώων.

Η αίτηση (έντυπο ΕΖΣΓ01) υποβάλλεται είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς της Αρμόδιας Αρχής:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805249
Φαξ + 357 22805176
Ηλ. Ταχ: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  (α) Κάτοψη του υποστατικού στην οποία προσδιορίζονται οι χώροι κράτησης των ζώων και των λοιπών χώρων που χρησιμοποιούνται, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι περιφράξεις˙

  (β) Αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας για το υποστατικό˙

  (γ) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής για το υποστατικό˙

  (δ) Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως της Εταιρείας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή του Πιστοποιητικού Εγγραφής Σωματείου ή Ιδρύματος του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων, όπου εφαρμόζεται˙

  (ε) Αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου (στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο).

  Για κάθε είδος υποστατικού (εκτροφείο, ξενοδοχείο, καταφύγιο ή υποστατικό προσωρινής φύλαξης) υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Δηλαδή, εάν ένα πρόσωπο διεξάγει δραστηριότητες ως εκτροφείο και ξενοδοχείο, θα πρέπει να υποβάλει δύο ξεχωριστές αιτήσεις, μια για το κάθε είδος υποστατικού.

  Από την άλλη, δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση με βάση το είδος ζώου, π.χ. υποβάλλεται μια αίτηση για ξενοδοχείο σκύλων και γατών.

Το τέλος εξέτασης της αίτησης για Εκτροφείο ή Ξενοδοχείο Σκύλων και Γατών είναι €50,00.

Δεν εφαρμόζονται τέλη για καταφύγιο σκύλων και γατών ή υποστατικό προσωρινής φύλαξης σκύλων.

Η έκδοση του πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας για Εκτροφείο ή Ξενοδοχείο Σκύλων και Γατών είναι €150,00.

Η έκδοση του πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας  για καταφύγιο σκύλων και γατών ή υποστατικό προσωρινής φύλαξης σκύλων γίνεται χωρίς την καταβολή τέλους, για το λόγο ότι τα υποστατικά αυτά εξαιρούνται της πληρωμής τελών.

To Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός προχωρεί σε είσπραξη του τέλους εξέτασης της αίτησης, σε μελέτη της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων για την πληρότητα και την ορθότητα τους και σε επί τόπου επιθεώρηση προς επιβεβαίωση των πληροφοριών της αίτησης και έλεγχο του υποστατικού. Δεν καταβάλλονται τέλη για εξέταση αιτήσεων από καταφύγια και από υποστατικά προσωρινής φύλαξης σκύλων.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης αίτησης που αφορά εκτροφείο ή ξενοδοχείο, ο αιτητής καταβάλλει στο οικείο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικό Κτηνιατρικό Σταθμό το τέλος έκδοσης του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης αίτησης που αφορά καταφύγιο ή υποστατικό προσωρινής φύλαξης σκύλων, εκδίδεται το πιστοποιητικό χωρίς να προηγηθεί η καταβολή τέλους, αφού τα υποστατικά αυτά εξαιρούνται από την καταβολή τελών.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η έγγραφή ισχύει χωρίς ημερομηνία λήξης και δεν απαιτεί ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί      Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος του 1994 (46(I)/1994)

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) Κανονισμοί του 2019  (Κ.ΔΠ. 359/2019) (στις “Αιτήσεις και Έγγραφα”)

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) Κανονισμοί του 2022  (Κ.ΔΠ. 482/2022) (στις “Αιτήσεις και Έγγραφα”)

 

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) Κανονισμών του 2019 και 2022 (Κ.Δ.Π. 359/2019 & Κ.Δ.Π. 482/2022), καθώς και με τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.

Όποτε μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού οποιαδήποτε στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση μεταβληθούν, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώσει αμέσως γραπτώς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνονται ψευδείς πληροφορίες ή εν γνώσει του αιτητή τύχουν απόκρυψης ουσιώδη γεγονότα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν σε απόρριψη αίτησης, ακύρωση εκδοθέντος πιστοποιητικού, διαγραφή από το σχετικό μητρώο και λήψη των απαραίτητων νομικών μέτρων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τα διορθωτικά μέτρα συμμόρφωσης που πρέπει να ληφθούν, τότε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μπορούν να αναστείλουν ή να ακυρώσουν την ισχύ του πιστοποιητικού