Εξεταστής ΙΚΤΕΟ

Τελευταία Ενημέρωση 06/10/2020

Εκτέλεση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Γενικές Πληροφορίες

Για την εκτέλεση τεχνικής επιθεώρησης/ τεχνικού ελέγχου οχημάτων εντός ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και η εξασφάλιση εξουσιοδότησης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) είναι τεχνικές μονάδες που δημιουργούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με μοναδικό σκοπό να εκτελούν περιοδικώς τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκούμενων.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, εάν ικανοποιήσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ότι:

 • κατέχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού και έχει ένα χρόνο πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων ή Δίπλωμα Μηχανικού Αυτοκινήτων και έχει ένα χρόνο πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων ή Δίπλωμα του ATI ή ισότιμο προσόν στην Μηχανολογία Μηχανική και δύο χρόνια πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων ή Πιστοποιητικό Τεχνικής Σχολής στην μηχανική αυτοκινήτων και τρία χρόνια πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων ή Πιστοποιητικό του Συστήματος Μαθητείας στην μηχανική αυτοκινήτων και πέντε χρόνια πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων ή Απολυτήριο Εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και οκτώ χρόνια πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων, ή απόφοιτος Δημοτικού σχολείου με τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων·
 • κατέχει έγκυρη άδεια οδηγού κατηγορίας Β·
 • έχει επιτύχει στην ειδική εξέταση που διοργανώνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών·
 • έχει Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

Το έντυπο αίτησης για εξουσιοδότηση και εγγραφή στο Μητρώο των Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασιλέως Παύλου 27,
2412 Έγκωμη,
Λευκωσία
Τηλ. : +357 22807002/008
Φαξ : +357 22354030
Ηλ. Ταχ. : pxenophontos@rtd.mcw.gov.cy, rvenezis@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα : http://www.mcw.gov.cy/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του πτυχίου, διπλώματος ή άλλου πιστοποιητικού των ακαδημαϊκών προσόντων·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων σχετικής πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων·
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού επιτυχίας στις ειδικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών·
  • αντίγραφο της άδειας οδηγού κατηγορίας Β·
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου·
  • δύο πρόσφατες φωτογραφίες 40 Χ 35 εκατοστών·
  • τέλος αίτησης €51,26 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα ή τραπεζική εντολή).

To τέλος αίτησης καταβάλλεται μαζί με την αίτηση και ανέρχεται στα €51,26 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα ή τραπεζική εντολή).

Μετά την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τέλος εγγραφής €170,86 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά ως προς την απόφαση έγκρισης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί .

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εξουσιοδοτημένοι Υπεύθυνοι Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Ιδιωτικών Οχημάτων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ) Νόμο του 2007, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • έχουν ως κύριο επάγγελμα την άσκηση των καθηκόντων Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και να μην ασχολούνται με την εισαγωγή, την επισκευή, την ασφάλιση ή την παραγωγή ή την προσφορά οδικής βοήθειας ή την εισαγωγή, το σχεδιασμό, την παραγωγή, ή την εγκατάσταση συσκευών ή εξαρτημάτων και το εμπόριο ανταλλακτικών , ή τη μίσθωση οχημάτων·
 • συμπληρώνουν και υπογράφουν το έντυπο επιτυχίας ή αποτυχίας, και να καταγράφουν τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (εντός της ίδιας ημέρας) και να αποστέλλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για το έκδοση του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου, ή να εκδίδουν πιστοποιητικό αποτυχίας στον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, αναφέροντας τις απαραίτητες επισκευές και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν·
 • να παρακολουθήσουν ειδικά μαθήματα κατάρτισης, κατόπιν αιτήματος, και να μετέπειτα να παρακαθίσουν εξετάσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εποπτεύει τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ως εκ τούτου το Τμήμα Οδικών Μεταφορών μπορεί να ανακαλέσει την άδεια ή να διαγράψει από το Μητρώο, κλπ.