Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)

Τελευταία Ενημέρωση 06/10/2020

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για σύσταση και λειτουργία Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Κάθε όχημα υπόκειται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο που διενεργείται, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, από δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων ή από ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) είναι τεχνικές μονάδες που δημιουργούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με μοναδικό σκοπό να εκτελούν περιοδικώς τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκούμενων.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων, εάν ικανοποιήσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • υπάρχουν διαθέσιμα ανεξάρτητα και αυτόνομα υποστατικά για την ίδρυση και λειτουργία του ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων·
 • έχουν εξασφαλισθεί η πολεοδομική άδεια, η οικοδομική άδεια και κάθε άλλη σχετική άδεια που σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις και / ή τον εξοπλισμό·
 • διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που είναι συμβατό με εκείνο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών·
 • έχουν εγκατασταθεί οι γραμμές ελέγχου και ο απαιτούμενος εξοπλισμός (βλ. ‘Αιτήσεις & ‘Εγγραφα’)·
 • υπάρχει επαρκές και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό·
 • υπάρχει Διαπιστευμένος Φορέας με βάση το πρότυπο CYS EN ISO IEC 17020 ή διατίθεται σύστημα ελέγχου σύμφωνα με εγχειρίδιο ελέγχου που περιγράφει τη δομή του συστήματος σύμφωνα με την ποιότητα και καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις για την ποιότητα, καθώς και τις ειδικές διαδικασίες ποιότητας, σε σχέση με όλες τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τον έλεγχο των οχημάτων.

Το έντυπο αίτησης για την άδεια σύστασης και λειτουργίας ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασιλέως Παύλου 27,
2412, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22807008, +357 22807008
Φαξ: +357 22354030
Ηλ. ταχ: pxenophontos@rtd.mcw.gov.cy, rvenezis@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφα σχετικών διπλωμάτων του προσωπικού και αποδεικτικά σχετικής πείρας στην μηχανική αυτοκινήτων και πιστοποιητικό επιτυχίας στην ειδική εξέταση υπεύθυνων γραμμής τεχνικού ελέγχου·
  • αντίγραφο των αρχιτεκτονικών σχεδίων του υποστατικού·
  • αντίγραφο του εξοπλισμού και της διαρρύθμισης του εξοπλισμού στο χώρο του υποστατικού·
  • αντίγραφο της άδειας οικοδομής·
  • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Εργοστασίου από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας, του Πιστοποιητικού Μετόχων, του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα από τον Έφορο Εταιρειών (στην περίπτωση νομικού προσώπου·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ως Φορέας Ελέγχου με βάση το πρότυπο CYS EN ISO IEC 17020 του 2004, ή στοιχείων τα οποία να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που τίθενται στα κριτήρια επιλεξιμότητας·
  • πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων·
  • τέλος αίτησης €170,86 (πληρωτέα σε μετρητά, με επιταγή, πιστωτική κάρτα ή τραπεζική εντολή).

  Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις για να διασφαλισθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις/κριτήρια.

To τέλος αίτησης καταβάλλεται μαζί με την αίτηση και ανέρχεται στα €170,86 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα ή τραπεζική εντολή).

Μετά την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τα τέλη άδειας λειτουργίας €854,30 (πληρωτέα είτε με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά ως προς την απόφαση έγκρισης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα εξουσιοδοτημένα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Νόμου) του 2007, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται , και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • η άδεια θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο, μαζί με έναν κατάλογο με τα ονόματα κάθε Υπεύθυνου Γραμμής Ελέγχου Οχημάτων που απασχολούνται στο Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Κέντρο Ελέγχου Οχημάτων·
 • ενημερώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, για κάθε Υπεύθυνο Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που έχει προσληφθεί, απολυθεί ή έχει εγκαταλείψει το ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων·
 • ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων γίνεται από τους Υπεύθυνους Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εποπτεύει τη λειτουργία των αδειούχων Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων, των Κανονισμών και των όρων της άδειας.