Νέο Σχέδιο Χορηγιών για την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων

22/01/2021

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε), ανακοινώσαν στις 26/10/2020 την έγκριση, από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρότασης για εφαρμογή ενός νέου σχεδίου χορηγιών για την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Το εν λόγω σχέδιο, η συνολική δαπάνη του οποίου μπορεί να καλύψει αιτήσεις ύψους έως και 1 εκατ. ευρώ, θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) ή/και σημείου φόρτισης, και έξυπνου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενες κατοικίες, με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. 

 

Το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε θα δέχεται αιτήσεις από αύριο 27/10/2020. Το σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 20/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

 

Πρόκειται για το πρώτο κυβερνητικό σχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων και συγκεκριμένα στη φόρτισή τους από ΑΠΕ. Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνδυασμό με τη φόρτισή τους από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της Κύπρου για πράσινη ανάπτυξη. 

 

Το Σχέδιο θα καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in ο αιτητής θα προβεί σε: 

 

  • Εγκατάσταση/επέκταση ΦΒ συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering).
  • Εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος.
  • Εγκατάσταση σημείου φόρτισης (προαιρετικό).

 

Η κατηγορία προνοεί μέγιστο ποσό χορηγίας €2.250 (€500 για κάθε εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) ΦΒ συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1.000 και μέχρι €1.250 για την εγκατάσταση σημείου φόρτισης και μετρητή).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in σε οικία, που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο ΦΒ σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering), ο αιτητής θα προβεί σε: 

 

  • Εγκατάσταση σημείου φόρτισης.
  • Εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος.

 

Η κατηγορία προνοεί μέγιστο ποσό χορηγίας €1.250.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in, σε οικία που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο ΦΒ σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων και σημείο φόρτισης, ο αιτητής θα προβεί σε: 

 

  • Εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος

 

Η κατηγορία προνοεί μέγιστο ποσό χορηγίας €750.

 

Τα μέγιστα ποσά χορηγίας που αναφέρονται σε κάθε Κατηγορία του Σχεδίου είναι ανά δικαιούχο, ανά κατοικία και ανά ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα τύπου plug-in.

 

Το Σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται μόνο για συστήματα που έχουν αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου. Η υποβολή αίτησης για καταβολή χορηγίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της επιλέξιμης επένδυσης.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (https://resecfund.org.cy). Τονίζεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα πρότυπα έντυπα που εφαρμόζονται για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου.

 

Αιτήσεις που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή με τη χρήση εντύπων/βεβαιώσεων που εφαρμόζονταν σε παλιά Σχέδια τα οποία έχουν τερματιστεί, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι αιτητές μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, καθώς και τους αντίστοιχους Οδηγούς Υποβολής Αίτησης. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στις 'Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)' που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ταμείου.