Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19

Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 όσον αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις που ανακοινώθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου   Στο πλαίσιο των οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και της διαρκούς διαδικασίας επανεξέτασης των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας, με σκοπό την υποστήριξη τόσο των εργαζομένων που έχουν χάσει την εργασία τους ή την πλήρη απασχόληση, καθώς και των επιχειρήσεων τους, η λειτουργία των οποίων έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις του ιού, το Υπουργικό Συμβούλιο της 3ης Σεπτεμβρίου ενέκρινε, την ακόλουθη πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Οικονομικών:   
  1. Η εφαρμογή των ακόλουθων Ειδικών Σχεδίων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρατείνεται μέχρι την 31 η  Οκτωβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένης:
  
(α) Ειδικό Σχέδιο για Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα,
(β) Ειδικό Σχέδιο για Οικονομικές Δραστηριότητες που σχετίζονται με την Τουριστική Βιομηχανία ή οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό ή τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με επιχειρήσεις υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή,
(γ) Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
(δ) Ειδικό Σχέδιο για πλήρη αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας
(ε) Ειδικό Σχέδιο Στήριξης της Ανεργίας
(στ) Ειδικό Σχέδιο για ορισμένες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζόμενων, που αφορούν άτομα που δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Τα Ειδικά Σχέδια θα εφαρμοστούν κατά την περίοδο που αναφέρεται με βάση τον πίνακα που επισυνάπτεται ως Προσάρτημα Ι και θα περιλαμβάνουν την απαίτηση της μη απόλυσης των εργαζομένων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.
 
  1. Τα ακόλουθα θα ανακοινωθούν και θα εφαρμοστούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΑΔ):
(α)  Ειδικά Προγράμματα Για την Κατάρτιση των Εργαζομένων ύψους €14 εκατ. για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε 1.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τους λόγω της πανδημίας, να εκπαιδεύουν, κατά μέσο όρο, μία φορά το μήνα τους εργαζομένους τους με το κόστος κατάρτισης να καλύπτεται από το πρόγραμμα (12 ευρώ ανά ώρα για συνολικά 200 ώρες κατάρτισης) και (β)  Καθιερώνεται Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων (με επίκεντρο ανέργους στον ξενοδοχειακό τομέα), ύψους €7 εκατ.
  1. Τα προγράμματα ανακοινώνονται και υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την Επιδότηση του Κόστους Μισθοδοσίας για την Πρόσληψη Ανέργου προσωπικού για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, κάνοντας χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως εξής:
                             Σχέδιο            Εκτιμώμενο κόστος
i Πρόγραμμά παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων €17,000,000
ii Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση των κρατουμένων που έχουν αποφυλακιστεί €4,000,000
iii Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την απασχόληση των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι, χωρίς εκπαίδευση ή κατάρτιση (για άμεση πρόσληψη) €1,000,000
iv Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την κατάρτιση των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι, χωρίς εκπαίδευση ή κατάρτιση (για άμεση πρόσληψη) €4,000,000
TOTAL €26,000,000
 
  1. Τα Ειδικά Σχέδια για την Πλήρη και Μερική Αναστολή Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα οποία αφορούν Ξενοδοχεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις τροποποιούνται και υλοποιούνται για την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021, μετά από κοινωνική διαβούλευση.
  1. Ορισμένες επιχειρήσεις υποστηρίζονται ειδικά και μετά το τέλος Οκτωβρίου 2021, ανάλογα με τα δεδομένα πανδημίας, και
  1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από κάθε μονομερή απόφαση που δεν συνάδει με τις νόμιμες διαδικασίες του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων και του Νόμου περί Προστασίας Μισθών μέσω συνεχών ελέγχων και μέτρων, που αφορούν αντί-κίνητρα για τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός από Ειδικά Σχέδια ή άλλα μέτρα, που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Το κόστος υλοποίησης των Ειδικών Σχεδίων μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος των πρόσθετων Σχεδίων Κατάρτισης και Πρόσληψης Ανέργων ανέρχεται σε 56 εκατομμύρια ευρώ.