Ζωολογικός Κήπος

Τελευταία Ενημέρωση 13/05/2021

Δημιουργία και Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου

Γενικές Πληροφορίες

Για τη δημιουργία και λειτουργία ζωολογικού κήπου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραχωρούν άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου νοουμένου ότι:

 • το προσωπικό που απασχολείται με χειρισμό των ζώων κατέχει άδεια επαγγελματία φροντιστή ή επαγγελματία εκπαιδευτή ζώων˙
 • έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια για το υποστατικό˙
 • τα υποστατικά επιβλέπονται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.

Επιπρόσθετα, για να δικαιούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να δημιουργήσουν ζωολογικό κήπο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απαιτούν τα ακόλουθα:

 • το προσωπικό του ζωολογικού κήπου πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κακομεταχείρισης ζώων˙
 • τα υποστατικά του ζωολογικού κήπου κτίστηκαν μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης πολεοδομικής άδειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία˙
 • ο ζωολογικός κήπος πρέπει να απασχολεί επαρκές προσωπικό το οποίο να έχει δεξιότητες χειρισμού άγριων ζώων˙
 • οι περιφραγμένοι χώροι των ζώων πρέπει να διασφαλίζουν τη διαμονή των ζώων κάτω από συνθήκες που αποσκοπούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις διαβίωσης και διατήρησης των ζώων. Επιπρόσθετα, η υγεία και ευημερία των ζώων όπως και η υγιεινή των περιφραγμένων χώρων πρέπει να διασφαλίζεται˙
 • ο ζωολογικός κήπος λειτουργεί υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου κτηνίατρου, σύμφωνα με τον περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων νόμο˙
 • η προστασία και ασφάλεια τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών πρέπει να διασφαλίζεται.

Το έντυπο αίτησης για την ίδρυση ζωολογικού κήπου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805249
Φαξ + 357 22805176
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο της άδειας επαγγελματία φροντιστή ή εκπαιδευτή ζώων που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό ζώων˙
  • πρωτότυπο κατάλογο όλων των άγριων ζώων που θα υπάρχουν στο ζωολογικό κήπο˙
  • αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου και λεπτομερή αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών˙
  • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας˙
  • πρωτότυπο έγγραφο που να περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διαμένουν τα ζώα. Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του προτεινόμενου περιφραγμένου χώρου για όλα τα είδη άγριων ζώων όπως και τα προτεινόμενα μέτρα για τον εμπλουτισμό των περιφραγμένων χώρων˙
  • αντίγραφο του προτεινόμενου προγράμματος για τα ζώα που να περιλαμβάνει προληπτική και θεραπευτική κτηνιατρική φροντίδα και διατροφή˙
  • αντίγραφο των προτεινόμενων μέτρων για να μη διαφεύγουν τα ζώα˙
  • αντίγραφο του προτεινόμενου σχεδίου δράσης που θα εφαρμόζεται σε περίπτωση πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλης φυσικής καταστροφής˙
  • πρωτότυπα πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και του προσωπικού που θα απασχολείται με το χειρισμό των ζώων˙
  • πρωτότυπο έγγραφο που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή χρηματοδότηση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος ή εργου˙
  • τέλος εξέτασης της αίτησης ύψους €34,17 που πρέπει να πληρωθεί σε μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή.

  Μετά την υποβολή του εντύπου αίτησης διεξάγεται επιθεώρηση των υποστατικών του ζωολογικού κήπου από υπεύθυνο Κτηνιατρικό Λειτουργό του Τομέα Υγείας και Ευημερίας Ζώων και τον υπεύθυνο Κτηνιατρικό Λειτουργό του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

Το τέλος εξέτασης της αίτησης ύψους €34,17 που πρέπει να πληρωθεί σε μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή.

Με την έγκριση, ο αιτητής υποχρεούται να πληρώσει το τέλος των €513 στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για έκδοση άδειας (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η εγγραφή ισχύει για πέντε έτη.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

 • ο κάτοχος της άδειας πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστικό έγγραφο αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί από ζώο του ζωολογικού κήπου˙
 • ο κάτοχος της άδειας πρέπει να τηρεί ενημερωμένο αρχείο για τη συλλογή των ζώων του ζωολογικού κήπου˙
 • ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμών (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) και τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων.

Ο κάτοχος άδειας ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφορικά με την αναστολή ή αφαίρεση της άδειας για το ζωολογικό κήπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στο Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, νοουμένου ότι εντός 7 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης αυτός θα ενημερώσει γραπτώς το Διευθυντή ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εντός 21 ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.