Ζυγιστής Δημόσιας Γεφυροπλάστιγγας

Τελευταία Ενημέρωση 30/09/2020

Ζυγιστής Δημόσιας Γεφυροπλάστιγγας

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση επαγγέλματος ως ζυγιστή δημόσιας γεφυροπλάστιγγας στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή ως ζυγιστής δημόσιας γεφυροπλάστιγγας στην Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Έφορος Μέτρων και Σταθμών χορηγεί πιστοποιητικό εγγραφής ζυγιστή δημόσιας γεφυροπλάστιγγας μόνο σε περιπτώσεις όπου:

  • ο ενδιαφερόμενος αιτητής έχει την ικανότητα να εκτελεί καθήκοντα ζυγιστή δημόσιας γεφυροπλάστιγγας σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμούς.

Το έντυπο αίτησης για ζυγιστή δημόσιας γεφυροπλάστιγγας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αγίου Αρτεμίου 6, 2200 Γέρι, Λευκωσία
Τηλ + 357 22 369844 + 357 22369846
Φάξ + 357 22 369859
Ηλ. Ταχ.: lloizides@meci.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://meci.gov.cy/gr/

  1. Δεν υπάρχει απαίτηση για υποβολή οποιονδήποτε συνοδευτικών εγγράφων.

Με την έγκριση ο πάροχος υπηρεσίας πρέπει να καταβάλει τα ακόλουθα τέλη στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας:

  • €100.00 για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής Ζυγιστού Δημόσιας Γεφυροπλάστιγγας (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με τραπεζική εντολή).

Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Έφορο Μέτρων και Σταθμών, διεξάγεται επιθεώρηση για διαπιστωθούν οι ικανότητες του αιτητή στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως ζυγιστής δημόσιας γεφυροπλάστιγγας, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Τo πιστοποιητικό εγγραφής Ζυγιστού Δημόσιας Γεφυροπλάστιγγας δεν λήγει εκτός εάν ακυρωθεί από τον Έφορο Μέτρων και Σταθμών.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι υποχρεώσεις ζυγιστή δημόσιας γεφυροπλάστιγγας είναι να:

  • τυπώνει (σε τρία αντίτυπα) τις αποδείξεις βάρους σε συγκεκριμένο έγγραφοσύμφωνα με τους σχετικούς Kανονισμούς˙
  • παραδίδει αντίγραφο του εγγράφου αυτού στον αποδέκτη της υπηρεσίας˙
  • τηρεί βιβλίο καταχώρησης των αποδείξεων βάρους τουλάχιστον για ένα χρόνο από την ημέρα έκδοσης κάθε απόδειξης˙
  • σε περίπτωση διαφωνίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει στον Υπουργό γραπτή αίτηση (εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Ελεγκτής Μέτρων και Σταθμών ή ο Επιθεωρητής γνωστοποιεί στον υποψήφιο την απόφαση). Αν ο υποψήφιος δεν ικανοποιείται από την απόφαση μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Έφορο Μέτρων και Σταθμών, διεξάγεται επιθεώρηση για διαπιστωθούν οι ικανότητες του αιτητή στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως ζυγιστής δημόσιας γεφυροπλάστιγγας, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.