Γεφυροπλάστιγγα (Δημόσια)

Τελευταία Ενημέρωση 21/09/2020

Λειτουργία Δημόσιας Γεφυροπλάστιγγας

Γενικές Πληροφορίες

Για την λειτουργία δημόσιας γεφυροπλάστιγγας στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή της γεφυροπλάστιγγας ως δημόσιας γεφυροπλάστιγγας από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Έφορος Μέτρων και Σταθμών παραχωρεί πιστοποιητικό εγγραφής γεφυροπλάστιγγας ως δημόσιας γεφυροπλάστιγγας μόνο σε περιπτώσεις όπου:

  • ο ενδιαφερόμενος αιτητής είναι ιδιοκτήτης γεφυροπλάστιγγας. Ο ορισμός περιλαμβάνει οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, διευθυντή/επόπτη ή μισθωτή συγκεκριμένης γεφυροπλάστιγγας ο οποίος πρέπει να υποβάλει όλες τις σχετικές πληροφορίες και να δώσει στοιχεία για τη δημόσια γεφυροπλάστιγγα που σκοπεύει να εγγράψει˙
  • η γεφυροπλάστιγγα έχει πιστοποιητικό επαλήθευσης και σχετική σήμανση που να φανερώνει ότι ικανοποιεί όλες τις πρόνοιες των σχετικών περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμών.

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή γεφυροπλάστιγγας ως δημόσιας γεφυροπλάστιγγας (έντυπο ΤΥΠΟΣ ΙΓ) μπορεί να υποβληθεί είτε στο ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αγίου Αρτεμίου 6, 2200 Γέρι, Λευκωσία
Τηλ + 357 22 369844 + 357 22369846
Φάξ + 357 22 369859
Ηλ. Ταχ.: lloizides@meci.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://meci.gov.cy/gr/

  1. Δεν υπάρχει απαίτηση για υποβολή οποιονδήποτε συνοδευτικών εγγράφων.

Με την έγκριση ο πάροχος υπηρεσίας πρέπει να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας:

€100,00 για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Δημόσιας Γεφυροπλάστιγγας (πληρωτέo τοις μετρητοίς ή με τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Τo πιστοποιητικό Εγγραφής Δημόσιας Γεφυροπλάστιγγας δεν λήγει εκτός εάν ακυρωθεί από τον Έφορο Μέτρων και Σταθμών.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Σε περιπτώσεις όπου η εγγραφή δημόσιας γεφυροπλάστιγγας ακυρώνεται από τον Έφορο Μέτρων και Σταθμών, η δημόσια χρήση της γεφυροπλάστιγγας τερματίζεται αυτομάτως και ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να απομακρύνει την πινακίδα που υποδηλώνει ότι πρόκειται για εγγεγραμμένη δημόσια γεφυροπλάστιγγα και τον αριθμό της.

Ο ιδιοκτήτης γεφυροπλάστιγγας υπέχει ευθύνη να:

  • χρησιμοποιεί και λειτουργεί τη δημόσια γεφυροπλάστιγγα σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Νόμο περί Μέτρων και Σταθμών˙
  • τυπώνει τα δελτία βάρους (σε τρία αντίτυπα) στο ειδικό έντυπο ΙΕ όπως καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κανονισμούς περί Μέτρων και Σταθμών˙
  • παραδίδει στον αποδέκτη της υπηρεσίας ζύγισης αντίγραφο της πιο πάνω απόδειξης βάρους˙
  • διατηρεί το πρώτο αντίτυπο κάθε απόδειξης που εκδίδεται, δεμένο σε βιβλίο για ένα τουλάχιστον χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσης κάθε απόδειξης βάρους˙
  • διασφαλίζει ότι η γεφυροπλάστιγγα διαθέτει πιστοποιητικό επιβεβαίωσης και σήμανση, για να αποδείξει ότι ικανοποιεί τις πρόνοιες των εκάστοτε ισχυόντων σχετικών Κανονισμών περί Μέτρων και Σταθμών˙
  • έχει μονίμως αναρτημένη πινακίδα που γράφει «Εγγεγραμμένη Δημόσια Γεφυροπλάστιγγα Αρ….» σε περίοπτη θέση, γραμμένη με στοιχεία τουλάχιστον 100 χιλιοστομέτρων.

Επιπρόσθετα σε περιπτώσεις όπου η γεφυροπλάστιγγα δεν έχει πιστοποιητικό επαλήθευσης διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις για να επιβεβαιωθεί και να σημανθεί η γεφυροπλάστιγγα και να ελεγχθεί ότι ικανοποιεί τις πρόνοιες των εκάστοτε ισχυόντων σχετικών περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμών. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται από Επιθεωρητές Μέτρων και Σταθμών.