Κρεβατάκια και Ομπρέλες – Τοποθέτηση σε Παραλία

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Τοποθέτηση Κρεβατιών Θάλασσας και Ομπρέλων

Γενικές Πληροφορίες

Για την τοποθέτηση σε καθορισμένα σημεία της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουόμενους σε παραλία στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια για παροχή υπηρεσιών σε δημόσιες παραλίες από το Δήμο ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου ανήκει η παραλία.

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ.59) ο όρος «παροχή υπηρεσιών» σημαίνει την τοποθέτηση σε καθορισμένο σημείο της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουομένους, ενώ ο όρος «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός Εσωτερικών ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιες παραλίες, μόνο έπειτα από προσφορές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα νοουμένου ότι ικανοποιήσουν το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ότι το φυσικό πρόσωπο ή το προσωπικό που απασχολεί το νομικό πρόσωπο:

 • είναι τουλάχιστον 21 ετών˙
 • έχει λευκό ποινικό μητρώο˙
 • κατέχει δίπλωμα πρώτων βοηθειών.

Επιπρόσθετα σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις/κριτήρια.

Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο προκηρύσσει προσφορές για τη χορήγηση άδειας. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν την προσφορά τους στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό.

 1. Η προσφορά τους πρέπει να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του Πιστοποιητικού Γέννησης˙
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου˙
  • αντίγραφο του Διπλώματος Πρώτων Βοηθειών που να αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αιτούμενο πρόσωπο˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού από την οικεία Τοπική Αρχή ότι δεν έχει οικονομικές, συμβατικές ή φορολογικές υποχρεώσεις σ’ αυτή˙
  • μπορεί να απαιτείται η καταβολή τέλους, για την εξασφάλιση των εγγράφων της προσφοράς.

  Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίβλεψη και έγκριση των διευκολύνσεων και του εξοπλισμού.

Mπορεί να απαιτείται η καταβολή τέλους για την εξασφάλιση των εγγράφων της προσφοράς.

Τα δικαιώματα της άδειας/τέλη εξαρτώνται από την προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η προσφορά και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από τους όρους της συμφωνίας της δημόσιας σύμβασης. Η άδεια ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια για παροχή υπηρεσιών στις παραλίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ.59) και των σχετικών κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και τους όρους της άδειας που καθορίζει το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Ενδεικτικά, οι αδειούχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • τα κρεβάτια και οι ομπρέλες πρέπει να τοποθετούνται μεταξύ τριών και πέντε μέτρων από την ακτογραμμή στο υψηλότερο σημείο της παλίρροιας, για να επιτρέπεται ή ελεύθερη πρόσβαση στην ακτή˙
 • ο αριθμός των κρεβατιών και ομπρελών που επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένη περιοχή, όπως και η απόσταση μεταξύ τους, καθορίζεται από το «Σχέδιο Χρήσης της Παραλίας» με τρόπο ώστε να μην καλύπτεται πέραν του 50% της χωρητικότητας της περιοχής. Το «Σχέδιο Χρήσης της Παραλίας» υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, κατατίθεται στα γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητας και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν κατά καιρούς να επιθεωρούν την παραλία, για την οποία εκδόθηκε η άδεια για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών καθώς και με τους όρους της άδειας.