Θαλάσσια Σπορ

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Παροχή Διευκολύνσεων σε Δημόσια Παραλία (ακάτων και άλλων ειδών θαλασσίων αθλημάτων)

Γενικές Πληροφορίες

Για να τοποθετηθούν στην παραλία και να ενοικιασθούν ή να τύχουν εκμετάλλευσης σκάφη και άλλα είδη των θαλάσσιων αθλημάτων και ειδών εξοπλισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την παροχή διευκολύνσεων σε δημόσια παραλία (σκάφη και άλλα είδη των θαλάσσιων αθλημάτων για εκμετάλλευση στην παραλία) από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται η παραλία.

Με βάση τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), ο όρος “παροχή διευκολύνσεων” σημαίνει την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση, σκαφών , ακάτων ειδών θαλασσίων αθλημάτων, και άλλων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ή τοποθέτησης στη θάλασσα σκαφών και άλλων αντικειμένων ή εγκαταστάσεων για σκοπούς διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλασσίων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας. Επιπλέον, ο όρος «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υάρδων από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σε περίπτωση που προκηρυχθεί προσφορά από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει προσφορά για να εξασφαλίσει άδεια παροχής διευκολύνσεων, νοουμένου ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • είναι τουλάχιστον 21 ετών˙
 • έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο˙
 • κατέχει δίπλωμα πρώτων βοηθειών˙
 • κατέχει δίπλωμα ναυαγοσώστη˙ δεν είναι υπεύθυνο για ατύχημα στη θάλασσα που έλαβε χώρα κατά τα τελευταία τρία χρόνια˙
 • έχει εργασιακή πείρα πέντε ετών στην παροχή διευκολύνσεων παραλίας˙
 • τα μηχανοκίνητα σκάφη και σκάφη να είναι εγγεγραμμένα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας˙
 • κατέχει άδεια για τη λειτουργία ταχύπλοου σκάφους.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί τη τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε εξετάζονται εάν τηρούνται τα εν λόγω κριτήρια/προϋποθέσεις.

Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο δημοσιεύει δημόσια προκήρυξη για τη χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε συγκεκριμένη παραλία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφα της προσφοράς τους στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

 1. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα πρέπει να συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Πιστοποιητικού Γέννησης˙
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου˙
  • αντίγραφο Διπλώματος Πρώτων Βοηθειών αναγνωρισμένου από την Κυπριακή Κυβέρνηση ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης˙
  • αντίγραφο πτυχίου ναυαγοσώστη˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού από την Αστυνομία που να βεβαιώνει ότι ο αιτητής ή / υπάλληλος του δεν είναι υπεύθυνος για ένα ατύχημα στη θάλασσα κατά τα τελευταία τρία χρόνια˙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας πέντε ετών στην παροχή διευκολύνσεων ˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής των μηχανοκίνητων σκαφών και λέμβων/ακάτων από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας˙
  • αντίγραφο άδειας για τη λειτουργία ταχύπλοου σκάφους. Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιθεωρηθούν και να εγκριθούν οι διευκολύνσεις και ο εξοπλισμός.

Μπορεί να εφαρμόζεται τέλος σύμφωνα με την ειδοποίηση της δημόσιας προκήρυξης διαγωνισμού για την απόκτηση των εγγράφων του διαγωνισμού.

Τα δικαιώματα / τέλη της άδειας εξαρτώνται από την προσφορά του αναδόχου. Η άδεια ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από τους όρους της συμφωνίας της δημόσιας σύμβασης. Η άδεια ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια παροχής διευκολύνσεων παραλίας, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ.59), και των σχετικών κανονισμών όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έθεσε το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επιθεωρήσουν την παραλία, για την οποια εκδόθηκε η άδεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.