Συσκευές Περιορισμού Ταχύτητας Οχημάτων – Συνεργείο

Τελευταία Ενημέρωση 05/05/2021

Εγκατάσταση, Bαθμονόμηση, Έλεγχος και Επιθεώρηση Συσκευών Περιορισμού Ταχύτητας σε Οχήματα

Γενικές Πληροφορίες

Για την εγκατάσταση, βαθμονόμηση, έλεγχο και επιθεώρηση συσκευών περιορισμού ταχύτητας σε οχήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η εθνική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνει πρόνοιες αναφορικά με τις απαιτήσεις για έγκριση συνεργείων που ασχολούνται με τις πιο πάνω δραστηριότητες.

Έγκριση παραχωρείται σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (εταιρείες), νοουμένου ότι, ικανοποιούνται πλήρως οι προϋποθέσεις έγκρισης. Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από υποστηρικτικά έγγραφα και πληροφορίες , τα οποία να τεκμηριώνουν την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για έγκριση. Οι απαιτήσεις για έγκριση καθορίζονται στον Κανονισμό αρ. 95 του 2002 (ΚΔΠ 95/2002). Επειδή τα κριτήρια για έγκριση είναι περιγραφικά, συμβουλεύονται οι αιτητές να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα για περαιτέρω διευκρινίσεις πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε έξοδα.

Τα κριτήρια για έγκριση είναι τα ακόλουθα:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις: το ελάχιστο εμβαδόν του συνεργείου πρέπει να είναι εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα
 • Εξοπλισμός συνεργείου: Να περιλαμβάνονται τουλάχιστο τα ακόλουθα:
  • Μηχάνημα βαθμονόμησης των συσκευών περιορισμού ταχύτητας που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή˙
  • Φορητή Λάμπα Συνεργείου˙
  • Πολύμετρο˙
  • Βολτόμετρο.
 • Το συνεργείο πρέπει να αποδείξει ότι εργοδοτεί ένα τεχνικό συσκευών περιορισμού ταχύτητας ο οποίος να κατέχει τα ακόλουθα προσόντα:
  • Δίπλωμα πανεπιστημίου στον κλάδο μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας˙ ή
  • Δίπλωμα κολλεγίου στον κλάδο μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας˙ ή
  • Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή άλλης ισότιμης σχολής στον κλάδο μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας˙ ή
  • Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής στον κλάδο μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας και ελάχιστη πείρα τριών (3) χρόνων στη μηχανική αυτοκινήτων˙ ή
  • Απολυτήριο εξατάξιας Σχολής και ελάχιστη πείρα τεσσάρων (4) χρόνων στη μηχανική αυτοκινήτων˙ ή
  • Απολυτήριο συστήματος μαθητείας ή επιμορφωτικών μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ελάχιστη πείρα πέντε (5) χρόνων στη μηχανική αυτοκινήτων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ο τεχνίτης πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης σε συσκευές περιορισμού ταχύτητας, που αποκτήθηκε, είτε από κατασκευαστή συσκευών περιορισμού ταχύτητας, είτε από κατασκευαστή οχημάτων κατηγορίας Μ3 με μέγιστο βάρος άνω των δέκα τόνων ή οχημάτων της κατηγορίας Ν3.

Η αίτηση για εξουσιοδότηση Συνεργείου για εγκατάσταση, βαθμονόμηση, συντήρηση και επισκευή Συσκευών Περιορισμού Ταχύτητας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, με το χέρι, ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, 1426 Λευκωσία – Κύπρος
Ταχ.: Θυρίδα 29669, 1722 Λευκωσία – Κύπρος,
Τηλ.:+35722800301,
Ηλ. ταχ: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/ems

 1. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

  Στοιχεία για αιτητή:

  Αν είναι φυσικό πρόσωπο:

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας˙ και
  • αντίγραφο αποδεικτικού της πρόσφατης πληρωμής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (που αποδεικνύει την δραστηριότητα του ως αυτοτελώς εργαζόμενος).

  Υποβάλλονται επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για υπήκοο προερχόμενο από Κράτος Μέλος της ΕΕ,

  • Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη της Ένωσης (εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης).

  Εάν πρόκειται για υπήκοο προερχόμενο από τρίτη χώρα,

  • άδεια προσωρινής διαμονής και απασχόλησης στην Κύπρο (εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης).

  Αν είναι εταιρεία:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας (εκδίδονται όλα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών)˙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας˙
  • αποδεικτικό πρόσφατης πληρωμής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων τουλάχιστον ενός μισθωτού ειδικευμένου τεχνίτη.

  Υποβάλλονται επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για υπήκοο προερχόμενο από Κράτος Μέλος της ΕΕ,

  • Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη της Ένωσης (εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης).

  Έαν πρόκειται για υπήκοο προερχόμενο από τρίτη χώρα,

  • άδεια προσωρινής διαμονής και απασχόλησης στην Κύπρο (εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)˙ και
  • πρόσφατη Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών του προσωπικού της εταιρείας (Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-002) από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τεκμηρίωση της εργοδότησης του ειδικευμένου τεχνίτη).

  Κτηριακές εγκαταστάσεις:

  Σχέδια κάτοψης υποστατικού (κατά προτίμηση σε κλίμακα 1:100), που να δείχνουν τις διαστάσεις δαπέδου (ωφέλιμο χώρο), τον προτεινόμενο χώρο για τις βαθμονομήσεις και τους ακάλυπτους χώρους.

  Εξοπλισμός, όργανα και εγχειρίδια:

  Τεχνική πληροφόρηση για τον εξοπλισμό και τα όργανα (όπως αντίγραφα των τεχνικών οδηγιών/εγχειριδίων) που θα χρησιμοποιούνται για τις βαθμονομήσεις, και βεβαίωση από ένα κατασκευαστή για την ικανότητά του συνεργείου να βαθμονομεί συσκευές περιορισμού ταχύτητας που εγκαθίστανται σε οχήματα κατηγορίας Μ3 με μέγιστο βάρος άνω των δέκα τόνων ή σε οχήματα κατηγορίας Ν3.

  Προσόντα τεχνίτη συνεργείου:

  • Αντίγραφο τίτλου/τίτλων εκπαίδευσης(πτυχίου, διπλώματος κλπ), ως αποδεικτικό των προσόντων του τεχνίτη˙
  • Αποδεικτικά σχετικής πείρας (Αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου ή βεβαίωση για τον ασφαλιστικό λογαριασμό, ή ασφαλισμένου στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Έντυπο Υ.Κ.Α. Β-10)˙
  • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης σε συσκευές περιορισμού ταχύτητας ή/και βεβαίωση από την εταιρεία που εκπαιδεύτηκε ο ειδικευμένος τεχνίτης.

  Η διαδικασία έγκρισης προβλέπει για επί τόπου επιθεώρηση του προτεινόμενου υποστατικού/χώρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται σε περίοδο σαράντα-πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης, νοουμένου ότι η αίτηση είναι πλήρης και τα υποστηρικτικά έγγραφα έχουν υποβληθεί.

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και τα υποστηρικτικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα εγκεκριμένα συνεργεία συσκευών περιορισμού ταχύτητας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού 95/2002, και μεταξύ άλλων να:

 • Τηρούν μητρώο όλων των εγκαταστάσεων, βαθμονομήσεων ελέγχων και επιθεωρήσεων όλων των οχημάτων για περίοδο πέντε (5) ετών, και
 • Τηρούν μητρώο (φάκελο) με τα στοιχεία του οχήματος, τις ημερομηνίες εγκατάστασης, βαθμονόμησης κλπ, τον αριθμό σήμανσης, τον τύπο και αριθμό σειράς της συσκευής περιορισμού ταχύτητας, την ταχύτητα που έχει ρυθμιστεί, περιγραφή της εργασίας που επιτελέστηκε, τις σφραγίδες, κλπ.
 • Διατηρούν μια και μόνο μολυβδοσφραγίδα στην οποία θα είναι αποτυπωμένος ο κωδικός αναγνώρισης του συνεργείου που παραχωρήθηκε από το Τμήμα και η οποία θα φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εποπτεύει τα εγκεκριμένα συνεργεία συσκευών περιορισμού ταχύτητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις των σχετικών νόμων και κανονισμών και με τους όρους έγκρισής τους.