Λογοπαθολόγος / Λογοθεραπευτής

Τελευταία Ενημέρωση 05/01/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Λογοπαθολόγου

Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου
Ανδρέα Δημητρίου 30Α,
2024 Στρόβολος,
Τ.Θ. 16138
2086 Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ.: +357 22210456*
Ηλ. Ταχ.: info@strc.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.strc.org.cy/

Ώρες Γραφείου:

Το γραφείο είναι ανοικτό κάθε Παρασκευή από τις 17:00 – 20:00μ.μ.

* στον αριθμό τηλεφώνου υπάρχει υπηρεσία τηλεφωνητή όπου μπορείτε να αφήσετε μήνυμα.

Ο τηλεφωνητής ελέγχεται κάθε Παρασκευή απόγευμα, ώρες ως πιο πάνω.

 

 

 1. Η αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Λογοπαθολόγων Κύπρου πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των πιο κάτω πιστοποιητικών, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα˙ μπορούν να πιστοποιηθούν είτε από τον κοινοτάρχη του αιτητή είτε από κάποιον πιστοποιών υπάλληλο:

  • Πιστοποιημένο αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος˙
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο Αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων (transcipts)˙
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (ΔΕΝ χρειάζεται για απόφοιτους ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου)˙
  • Πρωτότυπο/Αυθεντικό Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από το Αρχηγείο Αστυνομίας)˙
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής μέλους σε επαγγελματικό σώμα χώρας Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Πιστοποιητικά σε άλλες γλώσσες θα πρέπει να μεταφράζονται και να σφραγίζονται από ορκωτό μεταφραστή .

   

   

   

 • Πιστοποιητικό Εγγραφής, τέλος €51,26

Παρακαλώ όπως αποστέλλεται η απόδειξη πληρωμής στη διεύθυνση:

Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων,
Τ.Θ.16138 2086 Λευκωσία.

Εάν η απόδειξη πληρωμής δεν μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς, τότε μπορεί να γίνει ενημέρωση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@strc.org.cy. Μόλις γίνει ενημέρωση για την πληρωμή τότε θα ετοιμάζεται και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς το Πιστοποιητικό Εγγραφής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν γίνεται η κατάθεση να ζητείται από τον/την ταμία να γράφεται το όνομά του εγγεγραμμένου Λογοπαθολόγου ολογράφως δίπλα στο πεδίο «Λεπτομέρειες».

 • Ετήσια Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, τέλος €34,10

Δε χρειάζεται να ταχυδρομήσετε την απόδειξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν κάνετε την πληρωμή παρακαλούμε όπως ζητήσετε από τον ταμία να γράψει ολογράφως το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Μητρώου σας στο πεδίο «Λεπτομέρειες». Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση τραπεζικής εντολής.

 

Πληρωμές και στις δύο περιπτώσεις γίνονται στον πιο κάτω λογαριασμό:

Τράπεζα: Ελληνική Τράπεζα
Όνομα Λογαριασμού:  SYMVOULIO EGRAFIS LOGOPATHOLOGON
Αριθμός Λογαριασμού: 121-01-346304-01
IBAN:  CY80005001210001210134630401,
Hellenic Bank SWIFT: HEBACY2N

 

 

 

 

Η ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος λήγει  στις 31/12 του έτους έκδοσης της.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.