Κτηματομεσιτική Εταιρεία

Τελευταία Ενημέρωση 28/07/2023

Παροχή Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών από Νομικά Πρόσωπα

Γενικές Πληροφορίες

Για την παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία από νομικό πρόσωπο, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και η εξασφάλιση άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Ο όρος «Κτηματομεσίτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο η απασχόληση του οποίου είναι η μεσολάβηση σε μια κτηματική συναλλαγή έναντι αμοιβής. Ο όρος «Κτηματική Συναλλαγή» σημαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή μίσθωση ακίνητου πέραν του ενός μηνός, περιλαμβανομένης της παραχώρησης ακινήτου με αντιπαροχή μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μετοχών.

Η άδεια για άσκηση του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Κάθε νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, αν το Συμβούλιο Κτηματομεσιτών ικανοποιηθεί ότι:

 • η εταιρεία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία˙ δεν τελεί σε διαδκασία εκκαθάρισης ή διάλυσης˙
 • όλοι οι διευθυντές και μέτοχοι της εταιρείας είναι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά την εγγραφή κτηματομεσίτη (φυσικού προσώπου) και απόκτηση της ετήσιας άδειας και δελτίου ταυτότητας κτηματομεσίτη (φυσικού προσώπου) από τον διευθυντή ή τους διευθυντές του νομικού προσώπου, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, είτε ηλεκτρονικώς διαμέσου της ιστοσελίδας της Αρμόδιας Αρχής, είτε δια χειρός/ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
1, Γωνία Αρμενίας και Λυκούργου
2ος Όροφος,
2001 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ. 28954, 2084 Λευκωσία
Τηλ +357 22666377
Φαξ +357 22518490
Ηλ. Ταχ.: info@ktimatomesites.com
Ιστοσελίδα: https://ktimatomesites.com

 1. A. Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου˙ αντίγραφο του Ιδρυτικού Έγγραφου και Καταστατικού˙
  • αντίγραφο απόδειξης πληρωμής τέλους καταχωρήσεως της αίτησης ύψους €200 (πληρωτέο με τραπεζική εντολή στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, διαφορετικά με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

  B. Στη συνέχεια, το έντυπο αίτησης για έκδοση της ετήσιας άδειας κτηματομεσίτη νομικού προσώπου μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή (Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών).

  Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης για ποσό €200,000 για το τρέχον έτος˙
  • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή αποδεικτικού εγγράφου ότι ο αιτητής διαθέτει γραφεία˙
  • πιστοποιητικό Απασχόλησης που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε εργαζόμενο˙
  • υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πιστοποιητικά που ήδη υπεβλήθησαν δεν έχουν τροποποιηθεί˙
  • εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου σε τρίτο μέρος για την υποβολή του εντύπου αίτησης (αν ισχύει)˙
  • αντίγραφο πληρωμής του τέλους άδειας €250 (το οποίο πληρώνεται με τραπεζική εντολή στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, ή με μετρητά, με τσεκ και τραπεζική εντολή).

  Ο Επιθεωρητής του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών διεξάγει επιθεωρήσεις επί τόπου για να διαπιστώσει την καταλληλότητα των γραφείων του αιτητή.

Το τέλος καταχωρήσης της αίτησης για εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών  ανερχεται στα €200 (πληρωτέο με τραπεζική εντολή στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, διαφορετικά με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλος €350 για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής.

Στη συνέχεια, το τέλος καταχωρήσης της αίτησης για έκδοση ετήσιας άδειας κτηματομεσίτη νομικού προσώπου ανερχεται στα €250 (πληρωτέο με τραπεζική εντολή στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, ή με μετρητά, με τσεκ και τραπεζική εντολή)

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εγγραφή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί .

Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο, εφόσον εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης ενεργεί ως Διευθυντής στην εταιρεία.

Οι ετήσιες άδειες λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μπορούν να ανανεωθούν υπό τους ίδιους όρους.

Το τέλος ανανέωσης είναι €250.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • να αναφέρουν τη φράση «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης» η οποία να ακολουθείται από τον αριθμό εγγραφής και τον αριθμό της ετήσιας άδειας, σε κάθε έγγραφο ή διαφήμιση που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση του επαγγέλματος˙
 • να διατηρούν γραφείο κατάλληλα επιπλωμένο και εξοπλισμένο και να επιδεικνύουν σε περίοπτο μέρος το πιστοποιητικό εγγραφής και την άδεια και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφουν την επωνυμία και τις λέξεις «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης», τον αριθμό εγγραφής και το όνομα της επιχείρησης, όπου αυτό ισχύει˙
 • να δίνουν στον επίδοξο αγοραστή περιουσίας όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τη φυσική κατάσταση της περιουσίας, τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σ αυτήν, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών πάνω στην περιουσία, δυνάμει οποιασδήποτε νομοθετικής, δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής απόφασης.

Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε λειτουργούς του ή σε επιτροπή το καθήκον να διασφαλίσει ότι οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες εφαρμόζουν όλες τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και των κανονισμών.

Αίτηση για εγγραφή κτηματομεσιτικής εταιρείας (νομικό πρόσωπο)