Τελευταία Ενημέρωση 28/07/2023

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη

Γενικές Πληροφορίες

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και η εξασφάλιση άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Ο όρος «κτηματομεσίτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο η απασχόληση του οποίου είναι η μεσολάβηση σε μια κτηματική συναλλαγή έναντι αμοιβής. Παράλληλα «κτηματική συναλλαγή» σημαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή μίσθωση ακίνητου πέραν του ενός μηνός, περιλαμβανομένης της παραχώρησης ακινήτου με αντιπαροχή ή μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μετοχών.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (EPC) είναι διαθέσιμη γι’ αυτό το επάγγελμα. Η EPC αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε ούτως ώστε να αναγνωριστεί το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η χρήση της είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ό,τι οι παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πιο διαφανής. Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση για EPC ακολουθείστε τον σύνδεσμο αυτό.

Η άδεια για άσκηση του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και να ασκεί το επάγγελμα του Κτηματομεσίτη οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών ότι :

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας) ∙

(β) δεν τελεί υπό πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα δυνάμει της νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης ∙

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα έλλειψης εντιμότητας ή ηθικής αισχρότητας ∙ ή σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει αποκατασταθεί με βάσει τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου ∙

(δ) έχει εξασφαλίσει μετά από σειρά μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών αναγνωρισμένο δίπλωμα, πτυχίο, τίτλο από πανεπιστήμιο ή επαγγελματικό σώμα σε θέμα συναφές προς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη και έχει συμπληρώσει στη Δημοκρατία επαγγελματική άσκηση κτηματομεσίτη διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, όντας εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών ή κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ή τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του κτηματομεσίτη ∙

(ε) κατέχει αρκετές γνώσεις αναφορικά με τη κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης του προσόντος της παρούσας υποπαραγράφου, το Συμβούλιο οφείλει να υποβάλει τα αιτούμενα την εγγραφή πρόσωπα σε γραπτές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Αρχικά το έντυπο αίτησης για εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της ιστοσελίδας της Αρμόδιας Αρχής είτε δια χειρός/ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
1, Γωνία Αρμενίας και Λυκούργου
2ος Όροφος,
2001 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ. 28954, 2084 Λευκωσία
Τηλ +357 22666377
Φαξ +357 22518490
Ηλ. Ταχ.: info@ktimatomesites.com
Ιστοσελίδα: https://ktimatomesites.com

 1. Α. Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • δύο πρόσφατες φωτογραφίες (στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, επισυνάπτεται μία φωτογραφία) ∙
  • αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ∙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μέσης Εκπαίδευσης ∙
  • αντίγραφα των πτυχίων/διπλωμάτων/πιστοποιητικών συναφών με τον τομέα των κτηματομεσιτών ∙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς επισυνάπτεται αντίγραφο του πιστοποιητικού, ενώ το πρωτότυπο πιστοποιητικό παρουσιάζεται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών πριν την παραχώρηση τις σχετικής άδειας) ∙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικού μη πτώχευσης (στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς επισυνάπτεται αντίγραφο του πιστοποιητικού, ενώ το πρωτότυπο πιστοποιητικό παρουσιάζεται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών πριν την παραχώρηση τις σχετικής άδειας)∙
  • αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης αποδοχών ασφαλισμένου κατά εργοδότη∙
  • αντίγραφο τις απόδειξης πληρωμής του τέλους €100. Θα ζητηθεί από τούς αιτητές να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών για επιβεβαίωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας τις παραγράφου (ε).

  Β. Στη συνέχεια, η αίτηση για έκδοση ετήσιας άδειας κτηματομεσίτη, προκειμένου περί φυσικού προσώπου, και δελτίου ταυτότητας κτηματομεσίτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά διαμέσου της ιστοσελίδας της Αρμόδιας Αρχής ή μέσω ταχυδρομείου/δια χειρός απευθείας στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης για ποσό €200,000 για το τρέχον έτος∙
  • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή αποδεικτικού στοιχείου ότι ο αιτητής διαθέτει γραφεία∙
  • πιστοποιητικό Εργοδότησης που εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε εργαζόμενο∙
  • αντίγραφο πληρωμής του τέλους άδειας €250 και του τέλους €20 για την ταυτότητα κτηματομεσίτη.

  Ο Επιθεωρητής του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών διεξάγει επιθεωρήσεις επί τόπου για να διαπιστώσει την καταλληλότητα των γραφείων του αιτούντος.

Το τέλος αίτησης εγγραφής κτηματομεσίτη καταβάλλεται μαζί με την αίτηση και ανέρχεται στα €100 (πληρώνεται μέσω τραπεζικής μεταφοράς σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, ή διαφορετικά με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηματομεσίτη εκδίδεται με την καταβολή του τέλους των €350.

Το τέλος για έκδοση αιτήσιας άδειας κτηματομεσίτη καταβάλλεται μαζί με την αίτηση και ανέρχεται στα €250 και το τέλος για έκδοση του δελτίου ταυτότητας κτηματομεσίτη ανέρχεται στα €20  (πληρώνονται με τραπεζική εντολή στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικώς, ή με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Τα τέλη ανανέωσης είναι €250 για την ετήσια άδεια και €20 για την ταυτότητα κτηματομεσίτη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εγγραφή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβλήθεί.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδίδεται νοουμένου ότι ο αιτητής παρακάθισε και πέρασε με επιτυχία τις προαναφερθείσες γραπτές εξετάσεις και κατέβαλε το τέλος των €350 ευρώ.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηματομεσίτη ισχύει για απεριόριστη χρονική περίοδο.

Οι ετήσιες άδειες λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μπορούν να ανανεωθούν υπό τους ίδιους όρους.

Τα τέλη ανανέωσης είναι €250 για την ετήσια άδεια και €20 για την ταυτότητα κτηματομεσίτη.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι πρόσωπα που λειτουργούν ως κτηματομεσίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • να αναφέρουν τη φράση «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης» η οποία να ακολουθείται από τον αριθμό εγγραφής και τον αριθμό τις ετήσιας άδειας, σε κάθε έγγραφο ή διαφήμιση που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση του επαγγέλματος∙
 • να διατηρούν γραφείο κατάλληλα επιπλωμένο και εξοπλισμένο και να επιδεικνύουν σε περίοπτο μέρος το πιστοποιητικό εγγραφής και την άδεια και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφουν το όνομα και τις λέξεις «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης», τον αριθμό εγγραφής και το όνομα τις επιχείρησης, όπου αυτό ισχύει ∙
 • να ενημερώνουν τον προτιθέμενο αγοραστή ακινήτου για όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση του ακινήτου, τα εμπράγματα δικαιώματα που το βαρύνουν, καθώς και άλλους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο ακίνητο δυνάμει νομοθετικής, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής πράξης ή απόφασης.

Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε λειτουργούς του ή σε επιτροπή το καθήκον να διασφαλίσει ότι οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες εφαρμόζουν τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και των κανονισμών.

Αίτηση για εγγραφή κτηματομεσίτη (φυσικό πρόσωπο)