Δημόσια Παράσταση – Χρήση Χώρου

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Χρήση οποιουδήποτε Υποστατικού ή Χώρου για Θεατρική, Χορευτική, Κινηματογραφική ή άλλη Δημόσια Παράσταση, για Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και ως Μουσικοχορευτικού Κέντρου ή άλλου παρόμοιου υποστατικού

Γενικές Πληροφορίες

Για τη χρήση οποιουδήποτε κτιρίου, υποστατικού, σκηνής ή άλλου χώρου:

(α) για θεατρική, χορευτική, κινηματογραφική ή άλλη παράσταση,

(β) ως εστιατορίου, ταβέρνας, σνακ μπαρ, καφετέριας, πιτσαρίας ή για άλλο συναφή σκοπό, όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή και πόσης, του οποίου το εμβαδόν υπερβαίνει τα 50 τ.μ., και

(γ) ως μουσικοχορευτικού κέντρου, δισκοθήκης, καμπαρέ, μπυραρίας του οποίου το εμβαδόν υπερβαίνει τα 50 τ.μ.

στα οποία εισέρχεται το κοινό στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Σε περίπτωση κατά την οποία, η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων, όπως:

 • την εξασφάλιση άδειας οικοδομής·
 • την προσκόμιση καταλόγου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί·
 • την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του εξοπλισμού από Δημοτικό Μηχανικό ή σε κάθε άλλη περίπτωση από το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων που να επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, επίπλων, φωτιστικών και του συστήματος εξαερισμού·
 • την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·
 • την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου,
 • την εξασφάλιση υγειονομικού πιστοποιητικού από το Δήμο (όπου εφαρμόζεται)·
 • την προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται).

 

Το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία που θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

 1. Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο άδειας οικοδομής·
  • κατάλογο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για τον εξοπλισμό από το Δημοτικό Μηχανικό ή το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υποστατικό για το οποίο γίνεται η αίτηση), που επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, επίπλων, φωτιστικών, και του συστήματος εξαερισμού·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου·
  • αντίγραφο του υγειονομικού πιστοποιητικού από το Δήμο (όπου εφαρμόζεται)·
  • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή της σύμβασης μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται).

  Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει πρόσθετους όρους νοουμένου ότι αυτοί ορίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης.

  Διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού/ Κοινοτικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές άλλων σχετικών τμημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλη, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη διάρκεια της άδειας.

Ενδεικτικά, τα τέλη άδειας σε μια Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τα €85,43 για μία μόνο παράσταση, τα €170,86 για περίοδο μιας εβδομάδας, και τα €341,72 για περίοδο ενός μήνα.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια παραχωρείται για μία παράσταση ή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η άδεια ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Πρόσωπα που κατέχουν άδεια να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό, σκηνή, ή άλλο χώρο όπως αναφέρεται πιο πάνω, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Περί Δήμων Νόμου του 1985 (άρθρα 112-117) ή του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (άρθρα 93-97), και των σχετικών κανονισμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έχουν καθοριστεί από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υποστατικό για το οποίο γίνεται η αίτηση)και εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές άλλων αρμοδίων τμημάτων μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες και ασφαλείς για χρήση από το κοινό. Το οικείο Δημοτικό/Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει ειδικούς όρους ή τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια.