Ιδιωτικό Σχολείο

Τελευταία Ενημέρωση 29/09/2023

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου (Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Τύποι Ιδιωτικών Σχολείων

Ιδίου τύπου: Όσα ιδιωτικά σχολεία ακολουθούν χωρίς καμιά παρέκκλιση τα ισχύοντα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των υφιστάμενων τύπων δημόσιων σχολείων.
Παρομοίου τύπου: Όσα ιδιωτικά σχολεία περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τα κύρια μαθήματα και τα μαθήματα κοινού κορμού του υφιστάμενου τύπου δημόσιων σχολείων, τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία.
Διαφόρου τύπου: Τα ιδιωτικά σχολεία που δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες και ακολουθούν το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας.

Επωνυμία του Ιδιωτικού Σχολείου

 • Η επωνυμία να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τον τύπο του σχολείου και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών·
 • Να διακρίνεται επαρκώς των επωνυμιών άλλων Ιδιωτικών ή Δημόσιων Σχολείων·
 • Η επωνυμία δεν μπορεί να περιέχει λέξεις όπως «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο» , «Ευρωπαϊκό», «Διεθνές», «Πρότυπο», «Κολλέγιο» ή παρόμοιες τους·
 • Οι λέξεις «Ιδιωτικό Σχολείο» πρέπει να προηγούνται της επωνυμίας που θα δοθεί στο σχολείο και να αναγράφεται στη σφραγίδα, στις πινακίδες, διαφημίσεις, πιστοποιητικά και γενικά πάνω σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει το Ιδιωτικό Σχολείο.

Άδεια για λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου στην Κύπρο μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Πολίτες κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να ιδρύσουν ιδιωτικό σχολείο με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί:

(α) από δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή λειτουργό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, εν ενεργεία·

(β) από καθηγητή, δάσκαλο ή άλλο εκπαιδευτικό δημοσίου σχολείου, εν ενεργεία·

(γ) από πρόσωπο που καταδικάσθηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(δ) από εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που απολύθηκε ή του οποίου έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες στο παρελθόν, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος·

(ε) από πρόσωπο που εργοδοτείται από άλλη Κυβέρνηση ή οργανισμό·

(στ) όταν, βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προκύπτει ότι η ίδρυση του σχολείου δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της Δημοκρατίας·

(ζ) από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οποιοσδήποτε εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου·

(η) από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή γενικά από νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας του οποίου μέτοχος ή σύμβουλος ή εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου.

Tα έντυπα μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γραφείο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία
Τηλ: +357 22809512 (Μέση Εκπαίδευση),
+357 22800804 (Δημοτική Εκπαίδευση)
Φαξ: + 357 22809537 (Μέση Εκπαίδευση)
+357 22428277 (Δημοτική Εκπαίδευση)
Ηλ. Ταχ.: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy (Μέση Εκπαίδευση),
dd@moec.gov.cy (Δημοτική Εκπαίδευση)
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

 1. Τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ίδρυση ιδιωτικού σχολείου, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει τα έντυπα αιτήσεων YΠΑΝ ΙΕΔΜ 01, YΠΑΝ ΙΕΔΜ 02 & YΠΑΝ ΙΕΔΜ 03 για την ίδρυση και λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου. Τα έντυπα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μαζί με άλλα σχετικά έντυπα.

  Στην περίπτωση θερινού σχολείου η αίτηση για λειτουργία πρέπει να υποβάλλεται τρείς μήνες πριν την έναρξη της λειτουργίας του. Σε περίπτωση που ήδη εγκεκριμένο Ιδιωτικό Σχολείο θέλει να επεκτείνει τη λειτουργία του και ως θερινό, χωρίς διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα διδακτικών αντικειμένων και στο διδακτικό προσωπικό, δεν υποχρεούται να εξασφαλίσει έγκριση.

  Το έντυπο αίτησης ΥΠΑΝ ΙΕΔΜ 01 για Ίδρυση Ιδιωτικού Σχολείου. Σημειώνεται ότι, με την αίτηση ΙΕΔΜ 01 πρέπει να προσκομίζεται και ο “Οδηγός Σπουδών” ο οποίος πρέπει να περιγράφεται και να καταγράφεται ότι προσκομίζεται με την αίτηση.  Η αίτηση πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας ή Συνεταιρισμού ή Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας·
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (προκειμένου για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)·
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων (προκειμένου για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)·
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (προκειμένου για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης)·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (προκειμένου για φυσικό (π.χ. για τον ιδιοκτήτη Εμπορικής Επωνυμίας) ή νομικό (π.χ. εταιρεία) πρόσωπο από την Αστυνομία Κύπρου·
  • το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που θα διδάσκονται, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: το σκοπό, τις επιδιώξεις, τους στόχους μαθημάτων, το περιεχόμενο/ύλη, το χρόνο-περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαία, τη μεθοδολογία διδασκαλίας, την αξιολόγηση·
  • το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου στο οποίο θα περιλαμβάνεται η φιλοσοφία, ο βασικός σκοπός, η αποστολή, η βασική επιδίωξη και οι γενικοί σκοποί που επιδιώκονται με την ίδρυση και λειτουργία του.

  Οδηγός Σπουδών

  Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να εκδίδει κάθε σχολικό έτος, πριν από τις εγγραφές μαθητών, οδηγό σπουδών, στον οποίο πρέπει να αναφέρονται:

  Για τα ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης:

  (i) O τύπος του σχολείου, η βαθμίδα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών της δημοτικής, του γυμνασίου, του λυκείου και της τεχνικής σχολής·

  (ii) οι όροι εισδοχής, οι όροι αποφοίτησης, οι στόχοι, η διάρκεια σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, οι περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, η παρεχόμενη ενισχυτική διδασκαλία, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η διάρκεια της διδακτικής περιόδου, η κύρια γλώσσα διδασκαλίας και το πιστοποιητικό φοίτησης, το δελτίο προόδου, το ενδεικτικό και απολυτήριο που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών και, γενικά, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών·

  (iii) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες που να περιέχουν, μεταξύ άλλων τον αριθμό, το ποσό, τη διάρκεια και τα κριτήρια επιλογής των υποτροφιών·

  (iv) το ημερολόγιο κάθε σχολικού έτους·

  (v) o προκαταρκτικός κατάλογος με το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των βασικών στελεχών και μελών του διδακτικού προσωπικού, την ειδικότητα ή τις ειδικότητες και το μάθημα ή τα μαθήματα, το οποίο ή τα οποία διδάσκει ο καθένας απ’ αυτούς·

  (vi) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του μαθητή ετησίως μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο εξατάξιο ή επτατάξιο σχολείο, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, την πολιτική του σχολείου για την επιστροφή των διδάκτρων σε περίπτωση διακοπής φοίτησης·

  (vii) η επωνυμία, η έδρα του σχολείου και ο κατά νόμον υπεύθυνος του σχολείου·

  (viii) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σχολείου, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις του σχολείου, περιλαμβανομένων των γραφείων του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των χώρων άθλησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας καθώς και του χώρου παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών από προσοντούχο εν ενεργεία εκπαιδευτή εγκεκριμένου παροχέα πρώτων βοηθειών·

  (ix) στοιχεία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου, το προσωπικό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της, τον τεχνικό εξοπλισμό της, το περιεχόμενό της και άλλες παρόμοιας φύσης πληροφορίες·

  (x) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών·

  (xi) στοιχεία για την υποβολή και την ημερομηνία έγκρισης του οδηγού σπουδών·

  (xii) αναλυτική επεξήγηση των παροχών που το σχολείο θα εξασφαλίζει σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ιδιαίτερα με τους όρους εισδοχής των παιδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

  Το έντυπο αίτησης ΥΠΑΝ ΙΕΔΜ 02 για τα Ατομικά Δελτία του Διδακτικού Προσωπικού πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού):

  • πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού πανεπιστημιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία πτυχίου·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων /ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άρρενες)·
  • πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία)·
  • πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. ή βεβαίωση καταχώρησης στον κατάλογο διοριστέων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας·
  • πιστοποιητικό βεβαίωσης προϋπηρεσίας (μόνο για τον διευθυντή/την διευθύντρια).

  Το έντυπο αίτησης ΥΠΑΝ ΙΕΔΜ 03 για Λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου πρέπει να συνοδεύεται από τους “Εσωτερικούς Κανονισμούς” και από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πιστοποιημένο αντίγραφο της άδεια οικοδομής από την Δημοτική Αρχή/Επαρχιακή Διοιίκηση και αίτηση τελικής έγκρισης (εφαρμόζεται σε περίπτωση νέου ανεγειρόμενου κτηρίου)·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας για την συγκεκριμένη χρήση (π.χ. χρήση για ιδιωτικό νηπιαγωγείο/δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο/τεχνική σχολή (εφαρμόζεται σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου)·
  • πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία·
  • πιστοποιητικό Καταλληλότητας Υγειονομικού Ελέγχου·
  • πιστοποιητικό Ελέγχου (καταλληλόλητας) ηλεκτρικής εγκατάστασης.

  Το οίκημα θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιπλωμένο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη σωστή λειτουργία ενός Ιδιωτικού Σχολείου, περιλαμβανομένων και των διδακτικών μέσων.

  Εσωτερικοί Κανονισμοί

  Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, να έχει εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι να συνάδουν ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γενικότερη φιλοσοφία με τους αντίστοιχους κανονισμούς των δημοσίων σχολείων:

  Κάθε σχολείο θα ετοιμάζει με ευθύνη του Διευθυντή και με τη συνεργασία του Καθηγητικού Συλλόγου, του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου.

  Οι Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων θα ρυθμίζουν τα ακόλουθα:

  (α) Για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης:

  – το σχολικό έτος·

  – τις σχολικές διακοπές, αργίες και γιορτές·

  – τις ελεύθερες δραστηριότητες·

  – τις εκδρομές, περιπάτους ·

  – τις εγγραφές·

  – τις μετεγγραφές·

  – την προαγωγή, απόλυση και τις εξετάσεις μαθητών γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου·

  – τις αποφάσεις καθηγητικών συλλόγων για προαγωγή ή απόλυση μαθητών·

  – τον έλεγχο και την αναβαθμολόγηση γραπτών βαθμών δοκιμίων·

  – τη μη πλήρη φοίτηση με ειδική διάταξη για την ελλιπή φοίτηση·

  – τα Μαθητικά Συμβούλια·

  – τη διαγωγή των μαθητών ·

  – τα παιδαγωγικά μέτρα·

  – το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μαθητών·

  – τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

  – τη σύνθεση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Καθηγητικού Συλλόγου·

  – τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών·

  – τα καθήκοντα και δικαιώματα του διδακτικού προσωπικού·

  – τα καθήκοντα των καθηγητών υπεύθυνων τμημάτων∙

  – το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου.

  (β) Για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης:

  – την έναρξη του σχολικού έτους και τις εγγραφές των μαθητών·

  – την κατώτατη και ανώτατη ηλικία των μαθητών για σκοπούς εγγραφής και φοίτησης·

  – τη μετεγγραφή μαθητών·

  – την προαγωγή μαθητών·

  – τα ενδεικτικά, απολυτήρια και άλλα έντυπα·

  – την επανάληψη τάξης σε ειδικές περιπτώσεις·

  – τον τερματισμό φοίτησης·

  – την ομαλή λειτουργία των σχολείων και τα παιδαγωγικά μέτρα πειθαρχίας·

  – την τήρηση παρουσιών και απουσιών·

  – τις απουσίες παιδιών από το σχολείο·

  – το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα·

  – το ωράριο εργασίας·

  – τις σχολικές αργίες·

  – τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διδασκαλικού συλλόγου·

  – τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διευθυντή·

  – τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των δασκάλων·

  – τις λοιπές υποχρεώσεις των δασκάλων·

  – τις σχέσεις με τους κηδεμόνες των μαθητών·

  – τα διδακτικά βιβλία, τη διδακτέα ύλη·

  – την τήρηση αρχείου·

  – τη βιβλιοθήκη· 1527

  – τις εκδρομές και επισκέψεις·

  – την επιθεώρηση της σχολικής εργασίας·

  – τη χρήση εμβλημάτων και διακριτικών πολιτικών κομμάτων·

  – την απαγόρευση εισόδου ορισμένων προσώπων στα σχολεία·

  – την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών·

  – τη διενέργεια εράνων σε σχολεία·

  – το σχέδιο ασφάλειας και υγείας του σχολείου·

  (γ) Για όλα τα σχολεία:

  – την ύπαρξη συνδέσμου γονέων·

  – την ενημέρωση των γονέων για την εξυπηρέτηση αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: παροχή ειδικής εκπαίδευσης, παροχή σχολικών συνοδών, παραχώρηση διευκολύνσεων, δημιουργία υποδομής ή/και αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και όσα άλλα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

  – την ενημέρωση για την παροχή άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής, υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας και όλες τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά σχολεία.

  Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας κάθε ιδιωτικού σχολείου υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου. Ο Υπουργός μετά τη γνωμοδότηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου και μετά από διαβούλευση με το σχολείο, δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις με απώτερο σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών και της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Κάθε φορά που ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου επιθυμεί να προβεί σε αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και κατά συνέπεια μη έγκρισης των κανονισμών η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού σχολείου, ενώ εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις του παρόντος Νόμου. 1528

  Αναφορικά με θέματα που αφορούν την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, για τα οποία δεν υπάρχει διάταξη στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμών.

Δεν υφίστανται τέλη για την υποβολή των αιτήσεων ή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες τότε η αίτηση θα εξετασθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολείων η οποία θα εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας την έγκριση ή μη του Ιδιωτικού Σχολείου. Όταν εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου, τότε αυτό θα εγγραφεί επίσημα στα Μητρώα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και θα σταλθούν στον ιδιοκτήτη τα πιστοποιητικά ίδρυσης και λειτουργίας. Η Επιτροπή συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για θέματα λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια λειτουργίας ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση όπου παραβιάζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας ή /και οι υποχρεώσεις που αφορούν την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί η άδεια λειτουργίας του. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε ‘Ανάκληση ή ακύρωση της Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου’ στην παράγραφο ‘Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου’.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, να έχει εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι να συνάδουν ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γενικότερη φιλοσοφία με τους αντίστοιχους κανονισμούς των δημοσίων σχολείων .

Οδηγός Σπουδών

Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να εκδίδει κάθε σχολικό έτος, πριν από τις εγγραφές μαθητών, οδηγό σπουδών, στον οποίο πρέπει να αναφέρονται:

Για τα ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης:

(i) O τύπος του σχολείου, η βαθμίδα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών της δημοτικής, του γυμνασίου, του λυκείου και της τεχνικής σχολής·

(ii) οι όροι εισδοχής, οι όροι αποφοίτησης, οι στόχοι, η διάρκεια σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, οι περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, η παρεχόμενη ενισχυτική διδασκαλία, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η διάρκεια της διδακτικής περιόδου, η κύρια γλώσσα διδασκαλίας και το πιστοποιητικό φοίτησης, το δελτίο προόδου, το ενδεικτικό και απολυτήριο που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών και, γενικά, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών·

(iii) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες που να περιέχουν, μεταξύ άλλων τον αριθμό, το ποσό, τη διάρκεια και τα κριτήρια επιλογής των υποτροφιών·

(iv) το ημερολόγιο κάθε σχολικού έτους·

(v) o προκαταρκτικός κατάλογος με το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των βασικών στελεχών και μελών του διδακτικού προσωπικού, την ειδικότητα ή τις ειδικότητες και το μάθημα ή τα μαθήματα, το οποίο ή τα οποία διδάσκει ο καθένας απ’ αυτούς·

(vi) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του μαθητή ετησίως μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο εξατάξιο ή επτατάξιο σχολείο, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, την πολιτική του σχολείου για την επιστροφή των διδάκτρων σε περίπτωση διακοπής φοίτησης·

(vii) η επωνυμία, η έδρα του σχολείου και ο κατά νόμον υπεύθυνος του σχολείου·

(viii) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του σχολείου, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις του σχολείου, περιλαμβανομένων των γραφείων του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των χώρων άθλησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας καθώς και του χώρου παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών από προσοντούχο εν ενεργεία εκπαιδευτή εγκεκριμένου παροχέα πρώτων βοηθειών·

(ix) στοιχεία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου, το προσωπικό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της, τον τεχνικό εξοπλισμό της, το περιεχόμενό της και άλλες παρόμοιας φύσης πληροφορίες·

(x) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών·

(xi) στοιχεία για την υποβολή και την ημερομηνία έγκρισης του οδηγού σπουδών·

(xii) αναλυτική επεξήγηση των παροχών που το σχολείο θα εξασφαλίζει σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ιδιαίτερα με τους όρους εισδοχής των παιδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τίτλοι Σπουδών, ενδεικτικά και απολυτήρια

 • Κάθε ιδιωτικό σχολείο υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικά φοίτησης, δελτία προόδου, ενδεικτικά και απολυτήρια, των οποίων ο τύπος πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό και το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε θέματα προσωπικών δεδομένων:
 • το περιεχόμενο των πιο πάνω πιστοποιητικών δεν μπορεί να είναι παραπλανητικό ως προς το επίπεδο, τον τύπο του ιδιωτικού σχολείου και το περιεχόμενο των σπουδών που παρέχονται από το ιδιωτικό σχολείο·
 • τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε μαθητής ιδιωτικού σχολείου και η επίδοσή του σ‘ αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό φοίτησης, στο δελτίο προόδου, στο ενδεικτικό ή στο απολυτήριο που εκδίδεται σ’ αυτό μέχρι την ημέρα φοίτησης του μαθητή·
 • τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των μαθητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να χορηγούν τα πιστοποιητικά φοίτησης, τα δελτία προόδου, τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια·
 • το Υπουργείο χορηγεί έγγραφη βεβαίωση για τη φοίτηση του μαθητή βασιζόμενο στα στοιχεία που υποχρεούνται να υποβάλουν τα ιδιωτικά σχολεία στο εν λόγω Υπουργείο·
 • τα απολυτήρια που χορηγούνται από εγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία είναι ισότιμα ή/και αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, με τα απολυτήρια των δημοσίων σχολείων.

Επιθεώρηση Ιδιωτικού σχολείου

Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου υποχρεούνται να επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου την είσοδο στο σχολείο και στις τάξεις κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί το σχολείο, για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν:

(α) την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου·

(β) την απασχόληση του αναγκαίου προσοντούχου προσωπικού·

(γ) την τήρηση του καθορισμένου ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος·

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία·

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπευθύνους για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών, για χάρη της αρτιότερης λειτουργίας του σχολείου·

(στ) την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του σχολείου·

(ζ) την καταλληλόλητα των κτιριακών εγκαταστάσεων·

(η) τη συμμόρφωση του ιδιωτικού σχολείου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Η επιθεώρηση που προβλέπεται πιο πάνω, διεξάγεται μία τουλάχιστον φορά το χρόνο και για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται έκθεση από τον αρμόδιο λειτουργό που τη διενήργησε η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό.

Ανάκληση ή ακύρωση της Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου

Ανάκληση ή ακύρωση της άδειας μπορεί να ισχύσει εάν:

(i) έπαψαν να υφίστανται οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού για την ίδρυση και λειτουργία του· ή

(ii) η λειτουργία του είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία· ή

(iii) συστηματικά παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

(iv) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που αφορούν την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του, την τήρηση των όρων που αναφέρονται στους οδηγούς σπουδών και στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του ιδιωτικού σχολείου ως προς τη φοίτηση των μαθητών.

Δίδακτρα

Πριν από την πρώτη εγγραφή εκάστου μαθητή, τόσο ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο απ’ αυτό πρόσωπο συμφωνεί γραπτώς με τους γονείς/κηδεμόνες για το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων που πρέπει να καταβληθούν στο σχολείο μέχρι και την ολοκλήρωση της φοίτησης του μαθητή, με ολοκληρωμένη και λεπτομερή οικονομική κατάσταση. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση των γονέων/κηδεμόνων, περιλαμβανομένων των εξόδων που αφορούν στην καθημερινή φοίτηση του μαθητή, όπως την αγορά βιβλίων, στολής, συμμετοχών σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, εκδρομές κ.ά.

Ο ιδιοκτήτης κάθε σχολείου, μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους αποστέλλει προς την αρμόδια αρχή το ύψος των διδάκτρων, τελών και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία Θα επιβαρύνονται οι μαθητές για την επόμενη σχολική Χρονιά, οι οποίοι εγγράφονται για πρώτη φορά στο Ιδιωτικό σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Αρχείο

Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου υποχρεούται να τηρεί αρχείο από την ίδρυσή του, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, όπου είναι δυνατό, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται απὀ τον Υπουργό στο οποίο να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

(α) μητρώο μαθητών (απαραίτητα και σε έντυπη μορφή)·
(β ) πρωτόκολλο (Εισερχόμενα — Εξερχόμενα)·
(γ) βιβλίο Γενικού — Ειδικού Ελέγχου·
(δ ) βιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων·
(ε) βιβλίο Ανεξεταστέων/Προαχθέντων·
(στ) βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών·
(ζ) βιβλίο Κατατακτήριων Εξετάσεων·
(η) βιβλίο Διδαχθείσας και Εξεταστέας Ύλης·
θ) ημερολόγιο Σχολείου·
(ι) παρουσιολόγιο Προσωπικού·
(ια) αρχείο καταχώρησης Βιβλιοθήκης·
(ιβ) βιβλίο κατανομής μαθημάτων·
(ιγ) βιβλίο πρακτικών Καθηγητικού Συλλόγου·
(ιδ) βιβλίο πρακτικών πειθαρχικού συμβουλίου.

Ο ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε εντεταλμένο από τον ίδιο πρόσωπο, οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο και απόδειξη με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις εισπράξεις διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων.

Διδακτικό Προσωπικό του Ιδιωτικού Σχολείου

Η στελέχωση του ιδιωτικού σχολείου με προσοντούχο διευθυντή/διευθύντρια όπως και διδακτικό προσωπικό είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής/διευθύντρια και το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού πρέπει να κατέχει τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται, αντίστοιχα, για το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό των δημοσίων σχολείων. Το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ιδιωτικού Σχολείου πρέπει να συμπληρώσει το ατομικό δελτίο (Έντυπο ΥΠΑΝ ΙΕΔΜ 02).

Στοιχεία Λειτουργίας του Ιδιωτικού Σχολείου

 • πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο κατάλογος του διδακτικού προσωπικού·
 • πρέπει να ειδοποιείται το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τυχόν μεταβολή στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου.