Ταχυδρομικές Υπηρεσίες – Καθολική

Τελευταία Ενημέρωση 06/05/2021

Παροχή Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση, λειτουργία και / ή την παροχή καθολικών ταχυδρομικών δικτύων ή / και καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, απαιτείται η εξασφάλιση Ειδικής Άδειας για την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ταχυδρομείων.

Ο όρος «καθολική ταχυδρομική υπηρεσία» σημαίνει την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών που ορίζεται στο άρθρο 119Β του Νόμου, ως αυτή εκάστοτε διαμορφώνεται.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 119Β του Νόμου 112(Ι)/2004 η ελάχιστη δέσμη των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αποτελούν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει:

(α)Ελάχιστα σημεία πρόσβασης με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες·

(β) μια τουλάχιστον παράδοση, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, κάθε εργάσιμη ημέρα για τουλάχιστον πέντε ημέρες εβδομαδιαίως, ταχυδρομικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων δεμάτων βάρους μέχρι δύο και είκοσι χιλιόγραμμων αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε προσώπου ,’η σε τέτοια ευπροσδιόριστα σημεία ή άλλως πως ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις καιρό·

(γ) μια τουλάχιστον περισυλλογή, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, κάθε εργάσιμη ημέρα για τουλάχιστον πέντε ημέρες εβδομαδιαίως, από κάθε σημείο πρόσβασης ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α)·

(δ) παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελούμενων από την περισυλλογή, διαλογή μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες παντού στην Δημοκρατία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Νόμου, με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων με απόφαση του Επιτρόπου για την κατ’οικον διανομή δεμάτων·

(ε) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη Δημοκρατία.

(2) Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης παρέχεται δωρεάν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.

Ο καθορισμένος φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 112(Ι)/2004.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να λάβει ειδική άδεια για παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ικανοποιημένος ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

 • διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αξιοπιστία για να παρέχει τη σχετική υπηρεσία·
 • διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους ή μπορεί να αποδείξει τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτούς τους πόρους, ώστε να παρέχει τη σχετική υπηρεσία·
 • έχει εμπορική και διαχειριστική ικανότητα και αξιοπιστία για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτονται από την άδεια·
 • έχει αποδεδειγμένη αξιοπιστία και φερεγγυότητα σε περίπτωση πτώχευσης, διάλυσης, ανάκλησης ή αναστολής της Ειδικής Άδειας ή ποινής ως αποτέλεσμα σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, τους σχετικούς κανονισμούς και διατάγματα·
 • ανάλογα με την περίπτωση, πληροί όλα τα άλλα κριτήρια που καθορίζονται από τον Επίτροπο, σε σχέση με τη διατήρηση ή την προώθηση του ανταγωνισμού.

Το έντυπο αίτησης για την Ειδική Άδεια μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας με την αρμόδια αρχή:

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία,
Τ.Θ. 24412, 1704 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 693000/125
Φαξ: +357 22693070
Ηλ.ταχ: info@ocecpr.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www. ocecpr.org.cy

 1. Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό Μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου)·
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου)·
  • Έγγραφα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του αιτητή σε άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με ταχυδρομικές δραστηριότητες·
  • Πιστοποιητικό Εγγραφής Συνεταιρισμού ή σχετικά πιστοποιητικά (σε περίπτωση της συνεταιρισμού)·
  • έγγραφα που σχετίζονται με την οικονομική, εμπορική, διαχειριστική και τεχνική ικανότητα και αξιοπιστία (όπως αναφέρονται στο έντυπο αίτησης για την Ειδική Άδεια, στις ‘Αιτήσεις και Έγγραφα’).

Το τέλος είναι ένα ποσοστό του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος από τις ταχυδρομικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο έτος και καταβάλλεται με μετρητά, επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως πρός την απόφαση για αδειοδότηση εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί και μπορεί να παραταθεί μέχρι και δύο μήνες σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Η Ειδική άδεια για την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ισχύει για 3 έως 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα αδειούχα πρόσωπα για την παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, υπό το καθεστώς της ειδικής άδειας, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ειδικής άδειας, καθώς και με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ενδεικτικά η ειδική άδεια μπορεί να περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

 • το απόρρητο της αλληλογραφίας·
 • την ασφάλεια του ταχυδρομικού δικτύου όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων·
  την προστασία του περιβάλλοντος·
 • το πεδίο εφαρμογής της δραστηριότητας, την περιοχή εξυπηρέτησης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας·
 • την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τις ώρες λειτουργίας·
 • υποχρεώσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις αλλαγές στην μετοχική ιδιοκτησία, την ποιότητα των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Ο Επίτροπος θα έχει το καθήκον και την ευθύνη να εποπτεύει και να διασφαλίζει συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών.