Τελευταία Ενημέρωση 17/06/2021

Λειτουργία Φαρμακείου

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία φαρμακείου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή του φαρμακείου από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, που λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο, άρθρο 3.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει φαρμακείο υπό τον όρο ότι το Συμβούλιο Φαρμακευτικής θα ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • ο αιτητής είναι εγγεγραμμένος φαρμακοποιός στη Κυπριακή Δημοκρατία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)∙ ή
 • η εταιρεία διευθύνεται και ελέγχεται από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό στη Κυπριακή Δημοκρατία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ο οποίος κατέχει τουλάχιστον το 51% των μετοχών της εταιρείας∙
 • το φαρμακείο πρέπει να στεγάζεται σε ανεξάρτητο κατάστημα το οποίο να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμoυ και να μη συνδέεται με εσωτερική πόρτα ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ή να έχει οπτική επαφή με εφαπτόμενο κατάστημα ή επιχείρηση ή άλλο υποστατικό το οποίο δεν είναι φαρμακείο σύμφωνα με τους περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 281/2000∙
 • το φαρμακείο διαθέτει τις απαραίτητες διευκολύνσεις και ρυθμίσεις για την εύλογη προσβασιμότητα σε αυτό, ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τους περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 161/2019.

Το έντυπο αίτησης για τη λειτουργία νέου φαρμακείου από φαρμακοποιό (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή το έντυπο αίτησης για τη λειτουργία νέου φαρμακείου από Εταιρεία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) μπορούν να υποβληθούν μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Έφορος Συμβουλίου Φαρμακευτικής
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,
1475 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 608 637/ +357 22 608 684
Φαξ: +357 22 608 793
Ηλ. Ταχ.: phscentral@phs.moh.gov.cy, mpapaioannou@phs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/phs

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης Φαρμακοποιού Ιδιοκτήτη Φαρμακείου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή Φαρμακοποιού Μετόχου
  • πέραν του 51% (σε περίπτωση νομικού προσώπου)∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής του Φαρμακοποιού∙
  • αντίγραφο του Ενοικιαστηρίου εγγράφου χαρτοσημασμένο ή του Πιστοποιητικού Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας∙
  • αντίγραφο του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου της κάτοψης όπου αναγράφεται η αντίστοιχη άδεια οικοδομής∙
  • αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής∙
  • αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας (πιστοποιημένα από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη)∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου)∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού των Μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου)∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου).

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Διεξάγονται τρείς (3) επιτόπιες επιθεωρήσεις για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του καταστήματος και ο πλήρης εξοπλισμός για σωστή λειτουργία φαρμακείου.
Σε περίπτωση που η υποβολή γίνει ηλεκτρονικά, ο αιτητής θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη αίτηση με τα απαραίτητα έγγραφα κατά τη διάρκεια της πρώτης επιθεώρησης.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η εγγραφή ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση εφόσον δεν γίνουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα εγγεγραμμένα Φαρμακεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των σχετικών Νομοθεσιών και Κανονισμών όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Οι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες των ακόλουθων Νόμων καθώς και της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας που εκδίδεται με βάση αυτούς, όπως ισχύουν εκάστοτε, στην έκταση που αυτοί αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος της φαρμακευτικής:

Μεταξύ άλλων, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. Λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με τις Κ.Δ.Π. 281/2000 περί Προδιαγραφών Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων & Νέοι Κ.Δ.Π. 161/2019·
 2. Τήρηση Βιβλίων (αρχείο συνταγών, ελεγχόμενων φαρμάκων (Ναρκωτικών), αγορών, διπλότυπα αποδείξεων)·
 3. Χορήγηση συνταγογραφούμενων / ελεγχόμενων φαρμάκων μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής·
 4. Πώληση μόνο φαρμάκων που κατέχουν άδεια κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία·
 5. Πώληση φαρμάκων στην καθορισμένη τιμή στον ετήσιο Τιμοκατάλογο που εκδίδουν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αναγραφή τιμών σε όλα τα σκευάσματα, έλεγχο της ημερομηνίας λήξης φαρμάκων·
 6. Διημερεύσεις σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.

Σημαντικό : Μόνο φαρμακοποιοί που απασχολούνται σε φαρμακεία εγγεγραμμένα δύναται να εκτελούν συνταγές και να πωλούν ή προμηθεύουν φαρμακευτικά προϊόντα προς οποιαδήποτε πρόσωπα.

Εποπτεία Αρμόδιας Αρχής

Συμβούλιο Φαρμακευτικής: Αρμόδια Αρχή για θέματα φαρμακευτικής.

Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου φαρμακοποιού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Λόγω θανάτου·

(β) Αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής διαπιστώσει ότι εσφαλμένα το όνομά του αναγράφτηκε στο Μητρώο, χωρίς αυτός να συγκεντρώνει τα, κατά τον παρόντα Νόμο, αναγκαία προσόντα και άλλα προαπαιτούμενα προς εγγραφή·

(γ) Αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ικανοποιηθεί πως είναι ανίκανος, λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, να ασκεί το επάγγελμά του με ασφάλεια και ικανότητα:

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές από τον Υπουργό Υγείας: Επιθεώρηση των υφιστάμενων και υποψηφίων ιδιωτικών φαρμακείων παγκυπρίως.

Πειθαρχικό Συμβούλιο: Αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου και των διατάξεων του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254).

Φαρμακοποιός υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη:

 • εάν καταδικασθεί από Δικαστήριο για αδίκημα που αφορά έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·
 • εάν έδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωγή απρεπή ή ασύμβατη προς το Φαρμακευτικό επάγγελμα·
 • εάν επέτυχε την εγγραφή του ως Φαρμακοποιού δυνάμει του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων.