Τελευταία Ενημέρωση 17/06/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Φαρμακοποιού

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Φαρμακοποιών από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254) όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ο όρος “φαρμακοποιός” σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως φαρμακοποιός βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (EPC) είναι διαθέσιμη γι’ αυτό το επάγγελμα. Η EPC αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε ούτως ώστε να αναγνωριστεί το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η χρήση της είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ό,τι οι παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πιο διαφανής. Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση για EPC ακολουθείστε τον σύνδεσμο αυτό.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως φαρμακοποιός, δεδομένου ότι ικανοποιήσει το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι πληροί τα ακόλουθα:

 • έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·
 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·
 • είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους πανεπιστημιακούς ή ισοδύναμους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα I (βλέπε την νομοθεσία στις σχετικές συνδέσεις) ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II, αναγνωρίζεται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ή, καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α·
 • είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του·
 • είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει βεβαίωση που εκδόθηκε από ιατρό, ο οποίος ασκεί νομίμως το επάγγελμα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την έκδοσή της.

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση εγγραφής και δεν κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α:

 • επιτύχει σε εξετάσεις για την εγγραφή φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικών κανονισμών οι οποίοι δύναται να προβλέπουν την επιβολή τελών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εγγραφής φαρμακοποιού·
 • προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι κατέχει τέτοια επαγγελματική πρακτική άσκηση στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε κρίνει επαρκή, την οποία απέκτησε είτε στη Δημοκρατία είτε σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, για περίοδο ενός τουλάχιστον έτους. Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής με απόφαση του δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που αφορούν στην επαγγελματική πρακτική άσκηση στη φαρμακευτική.

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή Φαρμακοποιού μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην Αρμόδια Αρχή:

Συμβούλιο Φαρμακευτικής
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
1475 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 608 637, +357 22 608 684
Φαξ: +357 22 608 793
Ηλ. Ταχ.: phscentral@phs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/

 1. 1- Αν ο αιτητής ΔΕΝ κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α (βλέπε ‘Παράρτημα Ι’ στις ‘Αιτήσεις & Έγγραφα’):

  Το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (‘Αίτηση για Εγγραφή Φαρμακοποιού – Πτυχίο εκτός Παραρτήματος Ι‘) πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης·
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής)·
  • Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο Πτυχίου / Δίπλωματος / Πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου Φαρμακευτικής (συν επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική)·
  • Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης επικυρωμένη από την Αρμόδια Αρχή (12 μήνες μετά το 4ο έτος σπουδών)·
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας ή Βεβαίωση από Ψυχίατρο ή Νευρολόγο του κράτους μέλους καταγωγής ότι είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (ισχύει για τρεις μήνες)·
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (ισχύει για τρεις μήνες)·
  • Επιστολή ή αντίγραφο επιστολής επιτυχίας στις εξετάσεις για την εγγραφή φαρμακοποιού του Συμβουλίου Φαρμακευτικής·
  • Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής του τέλους εγγραφής €100.

  2- Αν ο αιτητής κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α (βλέπε ‘Παράρτημα Ι’ στις ‘Αιτήσεις & Έγγραφα’):

  • Το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (‘Αίτηση για Εγγραφή Φαρμακοποιού – Άδεια Επαγγέλματος‘) πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης·
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής)·
  • Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος / Πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου Φαρμακευτικής (συν επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική)·
  • Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από την Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους (για πολίτες άλλων Κρατών Μελών)·
  • Βεβαίωση Καλής Αγωγής και Συμμόρφωσης με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ από την Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους (ότι δεν έχει απαγορευθεί στον αιτητή η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων έστω και προσωρινά τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης)·
  • Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης επικυρωμένη από την Αρμόδια Αρχή (προαιρετικό)·
  • Επίσημες αποδείξεις από Αρμόδια Αρχή για επαγγελματική εμπειρία στη Φαρμακευτική επί τρία τουλάχιστο συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών αν είναι εφικτό (υποχρεωτικό αν ο τίτλος καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α)·
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας ή Βεβαίωση από Ψυχίατρο ή Νευρολόγο του κράτους μέλους καταγωγής ότι είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (ισχύει για τρεις μήνες)·
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (ισχύει για τρεις μήνες)·
  • Aντίγραφο απόδειξης πληρωμής του τέλους εγγραφής €100·

  *Εάν ο αιτητής είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από τρίτη χώρα, επισυνάπτεται επίσης:

  • Πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών, για ισοτιμία και αντιστοιχία, από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ. Σ.Α.Τ.Σ.)·
  • Πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού πρέπει να έχει επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών στη Δημοκρατία ή σε Κράτος Μέλος.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 4(3)(β) και 9Β του Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), εάν πρόσωπο επιθυμεί να διεξάγει επιχείρηση Φαρμακοποιού ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με προμήθεια φαρμάκων στο κοινό στην Κύπρο, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει την πραγματοποίηση επιπλέον πρακτικής εξάσκησης στην Κύπρο. Η διάρκεια της επιπλέον πρακτικής άσκησης στην Κύπρο θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο.

Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €100 και πληρώνεται με την υποβολή της αίτησης (ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCSMART στον σύνδεσμό JCCSMART Service σημείο [99] PHARMACISTS’ REGISTRATION FEES) ή στο Λογιστήριο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών).

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αποφασίζει για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση έχει δεόντως υποβληθεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο.

Το Πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη απόφασης του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής δεν έχει λήξη και δεν χρειάζεται να ανανεωθεί, από την ημερομηνία έκδοσής του.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτό η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αποφασίζει για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση έχει δεόντως υποβληθεί. Εάν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δεν εκδώσει απόφαση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, ο αιτητής έχει δικαίωμα προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της απορριπτικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα καταχώρησης Έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες των ακόλουθων Νόμων καθώς και της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας που εκδίδεται με βάση αυτούς, όπως ισχύουν εκάστοτε, στην έκταση που αυτοί αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος της φαρμακευτικής:

Μεταξύ άλλων, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. Λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με τις Κ.Δ.Π. 281/2000 περί Προδιαγραφών Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων & Νέοι Κ.Δ.Π. 161/2019·
 2. Τήρηση Βιβλίων (αρχείο συνταγών, ελεγχόμενων φαρμάκων (Ναρκωτικών), αγορών, διπλότυπα αποδείξεων)·
 3. Χορήγηση συνταγογραφούμενων / ελεγχόμενων φαρμάκων μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής·
 4. Πώληση μόνο φαρμάκων που κατέχουν άδεια κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία·
 5. Πώληση φαρμάκων στην καθορισμένη τιμή στον ετήσιο Τιμοκατάλογο που εκδίδουν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αναγραφή τιμών σε όλα τα σκευάσματα, έλεγχο της ημερομηνίας λήξης φαρμάκων·
 6. Διημερεύσεις σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.

Σημαντικό : Μόνο φαρμακοποιοί που απασχολούνται σε φαρμακεία εγγεγραμμένα δύναται να εκτελούν συνταγές και να πωλούν ή προμηθεύουν φαρμακευτικά προϊόντα προς οποιαδήποτε πρόσωπα.

Εποπτεία Αρμόδιας Αρχής

Συμβούλιο Φαρμακευτικής: Αρμόδια Αρχή για θέματα φαρμακευτικής.

Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου φαρμακοποιού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Λόγω θανάτου·

(β) Αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής διαπιστώσει ότι εσφαλμένα το όνομά του αναγράφτηκε στο Μητρώο, χωρίς αυτός να συγκεντρώνει τα, κατά τον παρόντα Νόμο, αναγκαία προσόντα και άλλα προαπαιτούμενα προς εγγραφή·

(γ) Αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ικανοποιηθεί πως είναι ανίκανος, λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, να ασκεί το επάγγελμά του με ασφάλεια και ικανότητα:

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές από τον Υπουργό Υγείας: Επιθεώρηση των υφιστάμενων και υποψηφίων ιδιωτικών φαρμακείων παγκυπρίως.

Πειθαρχικό Συμβούλιο: Αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου και των διατάξεων του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254).

Φαρμακοποιός υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη:

 • εάν καταδικασθεί από Δικαστήριο για αδίκημα που αφορά έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·
 • εάν έδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωγή απρεπή ή ασύμβατη προς το Φαρμακευτικό επάγγελμα·
 • εάν επέτυχε την εγγραφή του ως Φαρμακοποιού δυνάμει του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων.