Πρατήριο Πετρελαιοειδών

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Λειτουργία Πρατηρίων Πετρελαιοειδών

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός των ορίων του οποίου θα λειτουργήσει το πρατήριο πετρελαιοειδών, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τον Έπαρχο της επαρχίας εντός των ορίων της οποίας θα λειτουργήσει το πρατήριο πετρελαιοειδών.

Ο όρος “πρατήριο πετρελαιοειδών” σημαίνει οποιοδήποτε κτίριο ή τόπο, που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για άσκηση εμπορίας με σκοπό το κέρδος για τον εφοδιασμό μηχανοκινήτων οχημάτων, πλοίων ή αεροσκαφών με πετρελαιοειδή, με τη χρήση αντλίας ή σωλήνα τροφοδότησης ή άλλης συσκευής ή μέσου, παρόμοιας φύσης και περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικοδομή, διαφήμιση, αντλία ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται στο κτίριο ή τον τόπο.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών, εάν ικανοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Έπαρχο, ανάλογα με την περιοχή που θα λειτουργήσει το πρατήριο, ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια όπως καθορίζονται από διαφορετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως:

 • η εξασφάλιση άδειας οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση (σε περίπτωση κατασκευής ενός νέου πρατηρίου πετρελαιοειδών ή την ανακαίνιση, αλλαγή ή επέκταση του υφιστάμενου πρατήριου)˙
 • η εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης των εγκαταστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Επαρχιακή Διοίκηση (σε περίπτωση κατασκευής ενός νέου πρατηρίου πετρελαιοειδών ή την ανακαίνιση, αλλαγή ή επέκταση του υφιστάμενου πρατήριου πετρελαιοειδών)˙
 • η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πετρελαιοειδών Νόμου Κεφ. 272 (το πιστοποιητικό αποστέλλεται απευθείας στο Δήμο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά την υποβολή της αίτησης)˙
 • την εξασφάλιση Έκθεσης Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (η Έκθεση υποβάλλεται απευθείας στο Δήμο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την υποβολή της αίτησης)˙
 • η εξασφάλιση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων που εκδίδεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε περίπτωση που το πρατήριο πετρελαιοειδών θα βρίσκεται εντός των ορίων Δήμου, η αίτηση για την λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών θα πρέπει να υποβληθεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί επιστολή στον οικείο Έπαρχο.

Το έντυπο αίτησης ή η επιστολή μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή την Επαρχιακή Διοίκηση, ανάλογα με την περιοχή που θα λειτουργήσει το πρατήριο. Τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών που προβλέπονται αναγράφονται στα σχετικά έγγραφα.

 1. Το έντυπο αίτησης /επιστολή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (το πιστοποιητικό αποστέλλεται απευθείας στο Δήμο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά την υποβολή της αίτησης)˙
  • πρωτότυπη Έκθεση Καταλληλότητας που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ( η Έκθεση υποβάλλεται απευθείας στο Δήμο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την υποβολή της αίτησης)˙
  • πρωτότυπη Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων που εκδίδεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία συνήθως ισχύει για πέντε χρόνια (υποβάλλεται τον πρώτο χρόνο της εξασφάλισης της άδειας. Για τα επόμενα χρόνια ισχύος της άδειας, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ο αιτητής θα πρέπει να ειδοποιεί αμέσως το Δήμο) Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των Επαρχιακών Διοικήσεων δεν απαιτείται η εν λόγω άδεια παρά μόνο οι απόψεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης˙
  • αντίγραφο της άδειας οικοδομής και του πιστοποιητικού έγκρισης που εκδίδεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή το οικείο Επαρχιακό Γραφείο, αναλόγως (σε περίπτωση κατασκευής ενός νέου σταθμού βενζίνης ή ανακαίνισης, αλλαγής ή επέκτασης του υφιστάμενου πρατηρίου βενζίνης).

Με την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο / οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο τα τέλη άδειας λειτουργίας, ανάλογα με τη χωρητικότητα αποθήκευσης του πρατηρίου.

Ενδεικτικά, το τέλος για χωρητικότητας αποθήκευσης έως και 2000 λίτρων βενζίνης είναι € 51,26, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη ποσότητα καύσιμου μέχρι 2000 λίτρα είναι € 17,09.

Η μέθοδος της πληρωμής εξαρτάται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο / το Επαρχιακό Γραφείο.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση έγκρισης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο έχει εκδοθεί. Η ανανέωσης της άδειας, μπορεί να γίνει ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου του 1968 (Ν94/1968) και των σχετικών Κανονισμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην Άδεια από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή της Επαρχιακή Διοίκησης μπορούν να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.