Μαία / Μαιευτής

Τελευταία Ενημέρωση 15/12/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος της Μαίας / του Μαιευτή

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος της Μαίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Μαιών από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και η απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 (214/1988), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

‘Μαία’ είναι το άτομο το οποίο έχει επιτυχώς ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη μαιευτική πλήρως αναγνωρισμένο στη χώρα που εκπονείται και το οποίο είναι βασισμένο στις Θεμελιώδεις Δεξιότητες της Βασικής Μαιευτικής Πρακτικής της Διεθνής Συνομοσπονδίας Μαιών (ΔΣΜ) και στο πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Μαιευτικής Εκπαίδευσης της ΔΣΜ, έχει αποκτήσει τα απαιτούμενα προσόντα για να εγγραφεί στο Μητρώο Μαιών ή/και είναι νόμιμα αδειούχος για να ασκεί τη μαιευτική και να χρησιμοποιεί το τίτλο ‘μαία’, και η οποία επιδεικνύει ικανότητα στην άσκηση της μαιευτικής.

Ο όρος ‘μαία’ συμπεριλαμβάνει και τον όρο ‘μαιευτής’.

Ο όρος “εγγεγραμμένη μαία” σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μαίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 (214/1988).

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μαιών εάν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος του διπλώματος μαιευτικής που χορηγείται από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή από πανεπιστήμια, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα V ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου μαιευτικής που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα V αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος VI, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και εγκρίνεται από το Συμβούλιο, ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του Άρθρου 9Α·

(δ) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Έφορος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου
Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 & Χίλωνος 17,
1448 Λευκωσία, Άγιος Ανδρέας
Τηλ.: +357 22605477,+357 22605455
Τηλεομ.: +357 22605789
Ηλ. Ταχ. : mevangelou@moh.gov.cy, nmccyprus@gmail.com

 1. Συνοδευτικά Έγγραφα τα οποία υποβάλλονται για Εγγραφή στο Μητρώο Μαιών:

  α) Δεόντως Συμπληρωμένη Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Μαιών˙

  β) Φωτοαντίγραφο της Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (προς Απόδειξή Ιθαγένειας)˙

  γ) Πιστοποιημένο Αντίγραφο Τίτλου/Πτυχίου/Διπλώματο /Πιστοποιητικού Μαιευτικής Εκπαίδευσης (από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/πανεπιστήμιο προς απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων του αιτούντος)˙ δ) Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Πείρας (όπου εφαρμόζεται, προς απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων του αιτούντος. Βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος, μετά την απόκτηση του τίτλου μαιευτικής εκπαίδευσης, άσκησε ικανοποιητικά, σε νοσοκομείο ή σε εγκεκριμένο προς τούτο υγειονομικό ίδρυμα, όλες τις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή κατά το αντίστοιχο διάστημα, για ένα ή δύο χρόνια, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 41 – (Προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων μαιευτικής εκπαίδευσης) της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)˙

  ε) Πιστοποιημένα Αντίγραφα Πιστοποιητικού Εγγραφής και Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος από την Αρμόδια Αρχή του Κράτους Μέλους Προέλευσης/Καταγωγής (αφορά πολίτες άλλων Κρατών Μελών προς Βεβαίωση Νόμιμης Εγκατάστασης από το Κράτος Μέλος προέλευσης/καταγωγής για σκοπούς νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος)˙

  στ) Πιστοποιημένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης και Βεβαίωση μη ύπαρξης προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης Επαγγέλματος του αιτητή από την Αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσης/καταγωγής του Διπλώματος Πτυχίου. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως, περιγραφή επαγγελματικού τίτλου εκπαίδευσης, κατά πόσο ο τίτλος συνάδει με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, αν υπάρχει περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος καθώς και αναφορά στην επαγγελματική συμπεριφορά του αιτητή/τριας˙

  ζ) Βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής άσκησης και συστατική επιστολή από τον τελευταίο εργοδότη˙

  η) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αρμόδια Αρχή (να μην έχουν παρέλθει 3 μήνες από την έκδοση του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν ο αιτητής διαμένει στην Κύπρο τους τελευταίους 6 μήνες τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου)˙

  θ) Δύο πρόσφατες (όμοιες) φωτογραφίες διαβατηρίου˙

  η) Απόδειξη για τη στοιχειώδη γνώση της Ελληνικής γλώσσας του αιτούντος που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία. Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση αυτής μετά από την εγγραφή στο Μητρώο Μαιών και πρίν από την Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

 • Το τέλος αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μαίων ανέρχεται στα €35.
 • Το τέλος για έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής και έκδοσης της Ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ανέρχεται στα €35.

Το Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου, εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Το Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Η διάρκεια της άδειας είναι 4 χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής του επαγγελματία.

Το τέλος ανανέωσης ανέρχεται στα €40.

Η ανανέωση της εν λόγω άδειας προϋποθέτει τεκμηρίωση άσκησης του επαγγέλματός (τουλάχιστον 25 ημέρες ανά έτους) και 32ώρες η/και 20ΔΜ συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Παρακαλώ δείτε τα ακόλουθα αρχεία ‘Κώδικας Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών’ και ‘Κώδικας Μαιευτικής Δεοντολογίας’.