Κομμωτής ή Κουρέας

Τελευταία Ενημέρωση 01/11/2023

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κομμωτή ή του Κουρέα

Γενικές Πληροφορίες

Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του κομμωτή ή του κουρέα στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή και η απόκτηση επαγγελματικής άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο όρος “κομμωτής” σημαίνει το πρόσωπο που παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών στη γυναικεία και/η ανδρική κόμμωση, όπως κουρέματα και κτενίσματα (απλά, μόδας, καλλιτεχνικά), βαφές, αποχρωματισμούς, κατσαρώματα, ισιώματα, αποχρώσεις, ανταύγειες και συναφείς τεχνικές και καλλιτεχνικές εργασίες, που έχουν σχέση με την περιποίηση της κόμης, την τοποθέτηση και πλήρεις υπηρεσίες σε μικρές και κανονικές περούκες.

Παράλληλα, ο όρος “κουρέας” σημαίνει το πρόσωπο που ασχολείται με το κόψιμο, το λούσιμο, το κτένισμα της κόμης και / ή το ξύρισμα των ανδρών.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Κομμωτών και Κουρέων και να εξασφαλίσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή ή κουρέα αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων ότι:

Α) είναι πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο, την εγγραφή στο Μητρώο Κομμωτών και Κουρέων προσώπου, το οποίο αν και δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (Β).

Β) κατέχει δίπλωμα ή πιστοποιητικό αναγνωρισμένης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής σχολής, διετούς τουλάχιστον φοίτησης, στην ειδικότητα του κομμωττή και/ή κουρέα και έχει την ακόλουθη πείρα:

(i) κουρέας : ένα χρόνο άσκησης του επαγγέλματος,
(ii) κομμωτής: δύο χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.

Γ) ασκούσε το επάγγελμα του κομμωτή ή κουρέα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αφού προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που καθορίζονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων:
Νοείται ότι σε περίπτωση νομικού προσώπου, το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων πρέπει να πεισθεί ότι τα ανωτέρω ισχύουν σε σχέση με έναν από τους διευθυντές του νομικού προσώπου.

Πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (Β) δύναται να εγγραφούν στο Μητρώο Κομμωτών και Κουρέων αν, αποδεδειγμένα, έχουν την ακόλουθη πείρα:

(i) κουρέας : τέσσερα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος,
(ii) κομμωτής: πέντε χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.

Το έντυπο αίτηση εγγραφής μέλους μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου
Παναγρών 1Α (Βιομηχανική Ζώνη),
2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ: +357 22468314 / +357 77778838
Φαξ: +357 22468315
Ηλ.ταχ: sekom@spidernet.com.cy, simvouliok@gmail.com

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Διπλώματος ( με μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για να αποδειχθούν τα έτη πρακτικής πείρας των κομμωτών / κουρέων)˙
  • αντίγραφο φωτογραφίας˙
  • αντίγραφο Διαβατηρίου ή ταυτότητας της χώρας του˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού άδειας παραμονής και άδειας εργασίας.

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει:

 • το τέλος ύψους  €50 για την έκδοση της άδεια άσκησης επαγγέλματος προς στο Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή)˙
 • την ετήσια επαγγελματική συνδρομή ύψους €17 πρός στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Κομμωτών και Κουρέων (το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση).

Τα τέλος ανανέωσης ανέρχεται σε €67 (€50 ετήσια επαγγελματική άδεια, €17 για την ετήσια επαγγελματική συνδρομή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο έχει εκδοθεί. Το τέλος ανανέωσης ανέρχεται σε €67 (€50 ετήσια επαγγελματική άδεια, €17 για την ετήσια επαγγελματική συνδρομή).

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι κομμωτές και κουρείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμου και Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κομμωτές / κουρείς διαθέτουν τη σχετική άδεια.