Κομμωτήριο ή Κουρείο

Τελευταία Ενημέρωση 01/11/2023

Ίδρυση και Λειτουργία Κομμωτηρίου ή Κουρείου

Γενικές Πληροφορίες

Για την εγκαθίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου ή κουρείου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για τη λειτουργία κομμωτηρίου ή κουρείου από το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο όρος “κομμωτήριο” σημαίνει τον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο όπου παρέχονται από κομμωτή οι υπηρεσίες που περιγράφονται στον ορισμό του όρου κομμωτής ή κουρέα, αντίστοιχα και πληροί όλες τις υγειονομικές συνθήκες που απαιτούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των Δήμων εντός των οποίων λειτουργούν

Ο όρος «κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που ασχολείται με το κόψιμο, λούσιμο, κτένισμα της κόμης και ή το ξύρισμα ανδρών.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας κομμωτηρίου ή κουρείου νοουμένου ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου ικανοποιείται ότι ο αιτητής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το κομμωτήριο/κουρείο θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει σε ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο ειδικά διαρρυθμισμένο˙
 • έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια που συνάδει με τη χρήση του χώρου ως κομμωτηρίου ή κουρείου˙
 • το κομμωτήριο ή κουρείο θα διευθύνεται από εγγεγραμμένο κομμωτή ή κουρέα, αντίστοιχα, κάτοχου Επαγγελματικής Άδειας (βλέπε ‘Άσκηση του Επαγγέλματος του Κομμωτή ή Κουρέα’ στις ‘Σχετικές Συνδέσεις’)˙
 • το κομμωτήριο ή κουρείο πληροί τις υγειονομικές συνθήκες (βλέπε ‘Οι περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κανονισμοί’ στις Σχετικές Συνδέσεις).

Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή του υποστατικού κομμωτηρίου/κουρείου μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου
Παναγρών 1Α (Βιομηχανική Ζώνη),
2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ: +357 22468314, +357 77778838
Φαξ: +357 22468315
Ηλ. ταχ: sekom@spidernet.com.cy, simvouliok@gmail.com

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο αρχιτεκτονικών σχεδίων του κομμωτηρίου / κουρείου˙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας˙ ή
  • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας – αλλαγής χρήσης (σε περιπτώσεις όπου το κομμωτήριο/ κουρείο λειτουργεί στο σπίτι του αιτούντος ή σε διαμέρισμα).

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει, στο Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τέλος άδειας το οποίο ανέρχεται σε € 80 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα αδειούχα κομμωτήρια και κουρεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμου και Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

η άδεια θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο σε κάθε αδειούχο κομμωτήριο ή κουρείο˙
πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο εντός κάθε αδειούχου κομμωτηρίου ή κουρείου πινακίδα που να αναφέρει το πλήρες όνομα του κομμωτή ή κουρέα με τη φράση “εγγεγραμμένος κομμωτής” ή “εγγεγραμμένος κουρέας”, αντίστοιχα.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή λειτουργούς του (στο εξής αναφερόμενοι ως Επιθεωρητές) το καθήκον του ελέγχου της συμμόρφωσης ή αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.
Ο Υγειονομικός έλεγχος στα κομμωτήρια, κουρεία ανατίθεται σε Υγειονομικούς Επιθεωρητές που ορίζονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των Δήμων εντός των οποίων λειτουργούν για το σκοπό αυτό.