Γυμναστήριο / Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής

Τελευταία Ενημέρωση 26/10/2021

Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και η εξασφάλιση της σχετικής άδειας.

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στην Κύπρο παραχωρείται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκαταστημένα στην Κύπρο ή σε πολίτες άλλου κράτους μέλους, που ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες για λειτουργία σχολής γυμναστικής ∙
 • διαθέτουν προσοντούχο προσωπικό, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γυμναστών /Εκπαιδευτών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Η αίτηση άδειας για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής γυμναστικής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου
2400 Έγκωμη, Λευκωσία
Τ.Θ. 24804
Τηλ: +357 22897112, +357 22897117
Φαξ: +357 22358222, +357 22352204
Email: gym_centres@sportskoa.org.cy, dgeorgiadou@sportskoa.org.cy
Ιστοσελίδα: http:// www.cyprussports.org

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο άδειας οικοδομής∙
  • αρχιτεκτονικά σχέδια του Γυμναστηρίου (όψεις, κατόψεις και τομές) σε κλίμακα 1:100 δεόντως υπογραμμένα από τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα/του έργου∙
  • επιστολή καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη∙
  • πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπως αυτό περιοδικά τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε ισχύ ή έκθεση περιοδικής επιθεώρησης ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών∙
  • αντίγραφο Υγειονομικού Πιστοποιητικού από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Δημοτικών Αρχών, που πιστοποιεί ότι οι εγκαταστάσεις υγιεινής συμμορφώνονται με τις οδηγίες περί Iδιωτικών Σχολών Γυμναστικής∙
   αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του εξοπλισμού (από τον κατασκευαστή αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των χρηστών)∙
   τον κατάλογο του Προσωπικού της Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής (ξεχωριστό έντυπο)∙
  • τέλος εξέτασης αίτησης €20 (σε μετρητά, ή επιταγή ή επιταγή πληρωτέα στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού)∙
  • αίτηση για καταχώριση στον Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών του Οργανισμού∙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδόθηκε όχι πέραν των 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ιδιοκτήτη της σχολής ή για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)∙
  • σε περίπτωση που η Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής διαθέτει Κολυμβητική Δεξαμενή, άδεια λειτουργίας δημόσιου κολυμβητηρίου δυνάμει του Κανονισμού 53 (5) του περί Δημοσίων Κολυμβητηρίων Νόμου του 1992-1996.

  Σε περίπτωση που η σχολή γυμναστικής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο απαιτούνται επίσης τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού εγγράφου∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα. Οι επιστολές/πιστοποιητικά που δίδονται μετά την επιθεώρηση πρέπει να αφορούν το έτος υποβολής της αίτησης για άδεια λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής.

  Σημειώνεται ότι πριν την εξασφάλιση της Πολεοδομικής Άδειας, οι αιτητές μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού τις προκαταρκτικές του απόψεις, αποστέλλοντας απλώς επιστολή συνοδευόμενη από πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Το τέλος εξέτασης της αίτησης είναι €20 (πληρωτέο σε μετρητά, ή επιταγή ή επιταγή πληρωτέα στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού)∙

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας:

 • €200 για το πρώτο είδος γύμνασης/άθλησης και
 • επιπρόσθετο τέλος €150 για κάθε επιπρόσθετο είδος γύμνασης /άθλησης που προσφέρεται.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί .

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

‘Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί’

Κάθε ιδιωτική σχολή γυμναστικής, ανάλογα με τις υπηρεσίες που αφορούν τα διάφορα είδη γύμνασης/άθλησης απασχολεί το απαραίτητο προσωπικό (προϊστάμενους, γυμναστές/εκπαιδευτές, με σκοπό την προσφορά του αναγκαίου και ικανοποιητικού επιπέδου εκγύμνασης των πελατών.

Η αναλογία εκπαιδευτή προς αριθμό εκπαιδευομένων-αθλουμένων υπό την επίβλεψη του καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του Τροποποιητικού Κανονισμού 2012.

Το προσωπικό των Ιδιωτικών Σχολών που προσφέρει τις υπηρεσίες στις Σχολές αυτές πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στο μητρώο των Γυμναστών/ Εκπαιδευτών που τηρεί ο Οργανισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτώς το κατάλληλο έγγραφο (έντυπο αίτησης για καταχώριση στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών. Δες έντυπα). Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται στα γραφεία του ΚΟΑ. Διευκρινίζεται ότι για τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι κάθε αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, και ότι τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να επισυναφθούν, διαφορετικά η αίτησή τους θα θεωρηθεί άκυρη.