Γυμναστήριο / Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής

Τελευταία Ενημέρωση 21/06/2024

Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), πριν από την έναρξη λειτουργίας, και η εξασφάλιση της σχετικής άδειας. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το συγκεκριμένο είδος γύμνασης ή αθλήματος που προτίθεται να προσφέρει η σχολή.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με βάση το άρθρο 5 (2) (κα) του Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 1969 έως 1996 και των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012, ελέγχει, εποπτεύει και εκδίδει Άδεια Λειτουργίας των Ιδιωτικών  Σχολών Γυμναστικής.

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στην Κύπρο παραχωρείται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκαταστημένα στην Κύπρο ή σε πολίτες άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις βάσει των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012:

 • διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες για λειτουργία σχολής γυμναστικής ∙
 • διαθέτουν προσοντούχο προσωπικό, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γυμναστών /Εκπαιδευτών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Η αίτηση για κατάταξη της ιδιωτικής σχολής γυμναστικής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου
2400 Έγκωμη, Λευκωσία
Τ.Θ. 24804
Τηλ: +357 22897000, +357 22897109, +357 22897117
Φαξ: +357 22358222, +357 22352204
Email: info@sportskoa.org.cy, gym_centres@sportskoa.org.cy
Ιστοσελίδα: http:// www.cyprusgsla.com

 1. Η αίτηση για κατάταξη πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο άδειας οικοδομής του/των κτιρίου/ων µε συγκεκριμένη χρήση  σύμφωνα με τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται στην Σχολή (π.χ. γυμναστήριο, κολυμβητική δεξαμενή, γήπεδα αντισφαίρισης κλπ). Σε περίπτωση που η Άδεια Οικοδομής αφορά διαφορετική χρήση, δηλαδή εάν π.χ. αφορά κατοικία, γραφεία, καταστήματα, τότε δεν γίνεται αποδεκτή και θα πρέπει να τροποποιηθεί τόσο η Πολεοδομική άδεια, η οποία προηγείται της Άδειας Οικοδομής, όσο και η Άδεια Οικοδομής, ώστε η χρήση του υποστατικού να είναι σύμφωνη με τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται στην Σχολή.Σημειώνεται ότι πριν την εξασφάλιση της Πολεοδομικής Άδειας, οι αιτητές μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού προκαταρκτικές απόψεις, αποστέλλοντας επιστολή συνοδευόμενη από δύο (2) πλήρης σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων∙
  • πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων της πιο πάνω Άδειας Οικοδομής (όψεις, κατόψεις, τομές). Η σφραγίδα της έγκρισης της Άδειας Οικοδομής πρέπει να παρουσιάζεται ευδιάκριτα επί των υποβληθέντων σχεδίων. Tα σχέδια πρέπει να είναι ευανάγνωστα , σε κλίμακα 1: 100 και σε σμίκρυνση μεγέθους Α3∙
  • επιστολή επιθεώρησης καταλληλόλητας του υποστατικού από απόψεως πυροπροστασίας η οποία εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και είναι σε ισχύ∙
  • Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτό περιοδικά τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε ισχύ ή Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών∙
  • αντίγραφο Υγειονομικού Πιστοποιητικού από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Δημοτικών Αρχών, το οποίο πιστοποιεί ότι οι εγκαταστάσεις υγιεινής συμμορφώνονται με τις οδηγίες περί Iδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών∙
  • τον κατάλογο του Προσωπικού της Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στον οποίο να δηλώνονται ο/οι Διευθυντής/ές της Σχολής και οι Γυμναστές/Εκπαιδευτές, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στη Σχολή.Οι Γυμναστές/Εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών που τηρεί ο ΚΟΑ και να έχουν εγκριθεί να παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες η Σχολή υποβάλλει αίτηση για εξασφάλιση Άδειας Λειτουργίας (βλέπε έντυπα).Σημειώνεται ότι Προσωπικό το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Γυμναστών/Εκπαιδευτών που τηρεί ο ΚΟΑ, και επιθυμεί να εργοδοτηθεί σε Σχολή, θα πρέπει να υποβάλει Αίτηση στον Οργανισμό και να εγγραφεί στο Μητρώο των Γυμναστών/Εκπαιδευτών (βλέπε έντυπα “Αίτηση για Κατάταξη στο Μητρώο των Γυμναστών/Εκπαιδευτών”) ∙
  • Έκθεση Περιοδικού Ελέγχου σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 189/2021) σε ισχύ (όπου εφαρμόζεται ).
  • τέλος εξέτασης αίτησης €20 (σε μετρητά, ή επιταγή ή επιταγή πληρωτέα στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού)∙

  Επιπρόσθετα,

  Σε περίπτωση που η Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής διαθέτει Κολυμβητική Δεξαμενή:

  • Άδεια λειτουργίας Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής σύμφωνα με των περί Δημόσιωv Κoλυμβητικώv Δεξαμεvώv Νόμων τoυ 1992 και 1996 ως επίσης και των Περί Δημόσιων Κολυμβητικών   Δεξαμενών   Κανονισμών   του   1996  (Κ.Δ.Π.368/96) (όπου εφαρμόζεται ).

  Εαν δεν έχει εξασφαλίστει η Άδεια Λειτουργίας Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής, τότε να υποβληθούν τα πιο κάτω σχετικά πιστοποιητικά :

  • Σε ισχύ Πιστοποιητικό καταλληλόλητας των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Κολυμβητικής Δεξαμενής από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και,
  • Σε ισχύ Υγειονομικό Πιστοποιητικό της Κολυμβητικής ∆εξαµενής από την Αρμόδια Αρχή

  Σε περίπτωση που η σχολή γυμναστικής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο (ο ιδιοκτήτης της σχολής είναι νομικό πρόσωπο) απαιτούνται επίσης τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο “Πιστοποιητικού Σύστασης” της εταιρείας από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας∙
  • αντίγραφο “Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα”.

   

 • Τέλη Εξέτασης Αίτησης

Το τέλος εξέτασης της αίτησης για “Κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και έκδοσης Άδειας Λειτουργίας” είναι €20.

 • Τέλη Άδειας Λειτουργίας

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τα ακόλουθα τέλη για την έκδοση της άδειας λειτουργίας:

 • €200 για το πρώτο είδος γύμνασης/άθλησης και
 • επιπρόσθετο τέλος €150 για κάθε επιπρόσθετο είδος γύμνασης /άθλησης που προσφέρεται.

Τα πιο πάνω τέλη μπορούν να πληρωθούν σε

 • μετρητά ή επιταγή στο Λογιστήριο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή
 • με έμβασμα στην Ελληνική Τράπεζα / Αριθμός Λογαριασμού: 121-01-032530-01 –  IBAN: CY28005001210001210103253001.

 

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί .

Ο Οργανισμός εξετάζει την αίτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο του 2010:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13 του πιο πάνω Νόμου, σε περίπτωση μη απάντησης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται (3 μήνες) και/ή παρατείνεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου, η άδεια δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

Η Άδεια Λειτουργίας εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου έκδοσής της και απαιτείται η ανανέωσή της κάθε έτος.

Η ανανέωσης γίνεται με την υποβολή Αίτησης Ανανέωσης και πρέπει να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες άδειες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στην Αίτηση Ανανέωσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

 • Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1969 (Ν. 41/1969) όπως τροποποιείται
 • Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί του 1995 (Κ.Δ.Π 38/95)
 • Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί (Τροποποιητικοί) του 2012 (Κ.Δ.Π. 71/2012)

 

Κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής πρέπει είναι κάτοχος Άδειας Λειτουργίας και να εφαρμόζει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012.