Θήραμα – Εμπορία

Τελευταία Ενημέρωση 15/06/2021

Εμπορία Θηραμάτων

Γενικές Πληροφορίες

Για την εμπορία θηραμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια εμπορίας θηραμάτων από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Κανένας δεν μπορεί να πωλεί ή να προσφέρει στα υποστατικά του οποιοδήποτε είδος θηράματος που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του σχετικού Νόμου (Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος Ν.152(Ι)/ 2003-2012).

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας παραχωρεί άδεια για εμπορία θηραμάτων μόνο μετά την υποβολή και εξέταση Αίτησης για Εμπορία Θηραμάτων (Τύπος Γ) του σχετικού Νόμου (Ν152 (Ι) 2003-2012). Η άδεια αυτή αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό ειδών θηράματος που εμφανίζεται στο Παράρτημα III, του σχετικού Νόμου.

Το έντυπο αίτησης για την εμπορία θηραμάτων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή (στα Κεντρικά ή σε οποιαδήποτε Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας):

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
1453 Λευκωσία
Τηλ.: + 357 22 867786
Φαξ: + 357 22867780
Ηλ. Ταχ.: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/ 

  1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

    • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου˙
    • αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής κρεοπωλείου στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων δυνάμει του Περί Υγιεινής παραγωγής τροφίμων Ζωικής προέλευσης και διάθεσης τους στην αγορά καθώς και για άλλα συναφή θέματα Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Με την έγκριση, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να καταβάλει Ετήσιο Τέλος Επαγγελματικής Άδειας Εμπορίας Θηραμάτων ύψους €340 (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα VIII) στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, μέσω της JCCSmart (επιλέξτε ‘Τέλος άδειας εμπορίας θηραμάτων 55(2)’).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για ένα έτος.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας Θηραμάτων απαιτείται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, και μεταξύ άλλων να:

  • έχει την άδεια εμπορίας θηραμάτων σε περίοπτη θέση εντός του χώρου ή των υποστατικών τα οποία καθορίζονται σε αυτή για πώληση ή διάθεση θηράματος ˙
  • τηρεί αρχείο/βιβλίο με τα πραγματικά και ακριβή στοιχεία όλων των ειδών θηράματος με βάση τον Τύπο Ε του Παραρτήματος VII του σχετικού Νόμου˙
  • επιδεικνύει το πιο πάνω βιβλίο, όποτε αυτό του ζητηθεί προς επιθεώρηση, στους Λειτουργούς της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ή σε μέλη της Αστυνομικής Δύναμης.