Τελευταία Ενημέρωση 13/10/2020

Λειτουργία Κρεοπωλείου και Λιανική Πώληση Κρεάτων

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία κρεοπωλείου και την πώληση κρεάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

O όρος «Κρέας» σημαίνει όλα τα μέρη του ζώου που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης εδώδιμα υποπροϊόντα κρέατος.

Παράλληλα, ο όρος «κρεοπωλείο» σημαίνει την εγκατάσταση στην οποία κρέας, υποπροϊόντα κρέατος, κρεατοπαρασκευάσματα και αλλαντικά προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση εκτίθενται προς λιανική πώληση. Ο ορισμός περιλαμβάνει και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εντός υπεραγορών και παντοπωλείων, ο οποίος δημιουργείται για τον ίδιο σκοπό.

Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων, οποιοδήποτε πρόσωπο ικανοποιήσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 , Παράρτημα ΙΙ, κεφάλαια, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, όπως και τους Κανονισμούς αναφορικά με την υγιεινή παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης και την τοποθέτησή τους στην αγορά (λειτουργία κρεοπωλείων) του 2009, παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ: +357 22085208
Φαξ: +357 22805139
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs

  1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

    • σχέδιο εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπονται στις αρχές του HACCP που θα εφαρμόζει το κρεοπωλείο∙
    • αντίγραφο του σχεδίου κάτοψης του κρεοπωλείου, στο οποίο φαίνεται ο διαχωρισμός του καταστήματος, ανάλογα με τις εργασίες που
    • θα γίνονται σ΄ αυτό. Επίσης, θα πρέπει να υποδεικνύεται η διάταξη των συσκευών που θα χρησιμοποιούνται για το χειρισμό του κρέατος και η θέση των διευκολύνσεων για το πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων∙
    • ποσό €80 ως τέλος για την εξέταση/έλεγχο της αίτησης που περιλαμβάνει επίσης τα τέλη εγγραφής.

Το τέλος για εξέταση/έλεγχο της αίτησης περιλαμβάνει και τα τέλη εγγραφής και ανέρχεται στα €80.

Διεξάγονται επιθεωρήσεις των κρεοπωλείων από Κτηνιατρικούς Λειτουργούς/Επιθεωρητές των Επαρχιακών Κτηνιατρικών Γραφείων κυρίως για δυο λόγους:

α) για την έκδοση άδειας λειτουργίας και

β) για τον έλεγχο της εφαρμογής την νομοθεσίας ∙

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας, μετά την υποβολή της αίτησης για εγγραφή του κρεοπωλείου, η αρμόδια αρχή διενεργεί επιτόπου επιθεώρηση για επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων του νόμου. Ο επιθεωρητής που διεξάγει την επιθεώρηση, αφού κρίνει ικανοποιητικό το αποτέλεσμα της επιθεώρησης, συστήνει στο Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών την εγγραφή του κρεοπωλείου στο μητρώο.

Με την εγγραφή του στο μητρώο, το κρεοπωλείο θεωρείται εγγεγραμμένο, λαμβάνει αριθμό εγγραφής και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αναφορικά με την παραχώρηση της άδειας εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια εκδίδεται μια φορά και δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

  • Οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Λειτουργία Κρεοπωλείων) Κανονισμοί του 2009

Τα εγγεγραμμένα κρεοπωλεία πρέπει να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στις αρχές του HACCP. Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους υψηλών προδιαγραφών αναφορικά με την καθαριότητα, την υγιεινή του προσωπικού, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και γενικά να συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς.

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται με την απόφαση που λήφθηκε με βάση το άρθρο 15 (1) των Κανονισμών για την υγιεινή παρασκευή τροφίμων ζωικής προέλευσης και την τοποθέτηση τους στην αγορά (λειτουργία κρεοπωλείων ) του 2009, μπορεί να υποβάλει ένσταση.