Ξένος Ανταποκριτής

Τελευταία Ενημέρωση 05/05/2022

Άσκηση της Δημοσιογραφίας ως Ξένος Ανταποκριτής

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση της δημοσιογραφίας ως ξένος ανταποκριτής στην Κύπριακή Δημοκρατία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαπιστευθεί στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να διαπιστευθεί ως ξένος ανταποκριτής στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να κατέχει δημοσιογραφική ταυτότητα της χώρας του και πρωτότυπη επιστολή από το δημοσιογραφικό οργανισμό στον οποίο εργάζεται, η οποία θα επιβεβαιώνει την απασχόλησή του ως ανταποκριτή του εν λόγω οργανισμού στnν Κυπριακή Δημοκρατία.

Για να διαπιστευτεί κάποιος ως ξένος ανταποκριτής στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να παρουσιάσει πρωτότυπη επιστολή από τον εργοδότη του που να φέρει ημερομηνία και να επιβεβαιώνει τη δημοσιογραφική ταυτότητα και τη συνεχή απασχόλησή του ως ανταποκριτή του εν λόγω οργανισμού στην Κύπρο (πχ. εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης). Η επιστολή μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της αρμόδιας αρχής :

Κλάδος Ξένων ΜΜΕ
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Οδός Απελλή, 1456 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22801149, +35722801150, +35722801180
Φαξ: +357 22 666123
Ηλ. Ταχ.: internationalrelations@pio.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/

  1. H προαναφερόμενη επιστολή πρέπει να αναφέρει το δελτίο ταυτότητας του δημοσιογράφου ή τον αριθμό διαβατηρίου του καθώς και το όνομα του γραμμένο στην Αγγλική. Είναι δυνατόν να σταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενα από μια ψηφιακή φωτογραφία διαβατηρίου.

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Η δημοσιογραφική ταυτότητας εκδίδεται μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες μέρες, νοουμένου ότι όλα τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως.

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα ειδοποιήσει τον αιτούντα αν δικαιούται ταυτότητα ή όχι και θα προχωρήσει στην έκδοση της δημοσιογραφικής ταυτότητας. Ο δημοσιογράφος πρέπει να παραλάβει προσωπικώς την ταυτότητά του από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών μόνο αφού παρουσιάσει την πρωτότυπη επιστολή από τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται και το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό του.

Η δημοσιογραφική ταυτότητα ισχύει για ένα χρόνο.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Μετά τη διαπίστευση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ως ξένου ανταποκριτή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποταθεί στο Τμήμα Μετανάστευσης για Εξασφάλιση άδειας παραμονής.

Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας καθορίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσιογράφων και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Ακρίβεια πληροφοριών, δικαίωμα απαντήσεως, ιδιωτική ζωή, συμπεριφορά σε Νοσοκομεία, πένθος–θλίψη, απόκτηση πληροφοριών με ψευδείς παραστάσεις, πνευματική ιδιοκτησία, δωροδοκία-δωροληψία, τεκμήριο αθωότητας υπόπτων ή κατηγορούμενων προσώπων, σεξουαλικά εγκλήματα, προστασία παιδιών, δυσμενείς διακρίσεις, οικονομικά οφέλη, δημοσιογραφικό απόρρητο και δημόσιο συμφέρον.

Ο Περί Τύπου Νόμος του 1989 διασφαλίζει την ελευθερία του τύπου, την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εφημερίδων, το δικαίωμα του δημοσιογράφου να μην αποκαλύπτει τις πηγές πληροφοριών του και την πρόσβαση σε επίσημη πληροφόρηση.

Έχουν θεσπιστεί μη νομικές κατευθυντήριες γραμμές και αναμένεται από τους δημοσιογράφους να ασκούν αυτορρύθμιση λόγω της απουσίας Συμβουλίου Τύπου, το οποίο να ασχολείται με παράπονα ή μη συμμόρφωση με τα δημοσιογραφικά πρότυπα. Οι Κύπριοι δημοσιογράφοι έχουν το δικό τους Κώδικα Δεοντολογίας και έχουν συστήσει μια επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του.

Ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση

Σύμφωνα με τον Περί Τύπου Νόμο, όλοι οι δημοσιογράφοι, Κύπριοι ή ξένοι, έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κρατικές πηγές πληροφόρησης, την ελευθερία να αναζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας και την ελευθερία να τις δημοσιοποιούν. Η σχετική Αρχή πρέπει να δίνει τις ζητούμενες πληροφορίες εκτός εάν αυτές αφορούν την κρατική ή δημόσια ασφάλεια, τη συνταγματική ή δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την προστασία της τιμής και των δικαιωμάτων τρίτων μερών.

Όλοι οι δημοσιογράφοι, Κύπριοι και ξένοι, έχουν το δικαίωμα να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους και να αρνηθούν να δώσουν κατάθεση χωρίς να υπόκεινται σε δίωξη γι’αυτό.

Η μόνη εξαίρεση αφορά περιπτώσεις όπου ένας δημοσιογράφος δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με κάποιο ποινικό αδίκημα. Είναι δυνατόν τότε να υποχρεωθεί από το Δικαστήριο, που εξετάζει την υπόθεση, ή τον θανατικό ανακριτή να αποκαλύψει την πηγή του, νοουμένου ότι το Δικαστήριο ή ο ανακριτής θα ικανοποιηθούν ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • η πληροφορία είναι σαφώς σχετική με το ποινικό αδίκημα·
  • η πληροφορία δεν μπορεί να ληφθεί με άλλο τρόπο·
  • λόγοι υπέρτερου και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την αποκάλυψη της πληροφορίας.

Το δικαίωμα απάντησης

Πρόσωπα, οργανισμοί ή δημόσια ιδρύματα που κατονομάζονται ή αναφέρονται έμμεσα σε ένα δημοσίευμα ή άρθρο έχουν το δικαίωμα απάντησης εάν θεωρούν την πληροφορία που τους αφορά ως αναληθή ή παραπλανητική. Η απάντηση τους πρέπει να δημοσιευθεί, χωρίς χρέωση, εντός τριών ημερών από την παραλαβή της, δίνοντας την ίδια έκταση προβολής που είχε και το αρχικό δημοσίευμα.

Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας είναι ένα ανεξάρτητο συμβούλιο τύπου υπεύθυνο για την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των ΜΜΕ, γραπτών και ηλεκτρονικών. Είναι πλήρως ελεύθερο από κάθε κυβερνητική ή δικαστική επίβλεψη, διασφαλίζοντας την ελευθερία του Τύπου μέσω της αυτορρύθμισης, συμβάλλοντας στην εξύψωση των επιπέδων συμπεριφοράς των ΜΜΕ και των λειτουργών τους και δίδοντας στο κοινό την ευκαιρία καταχώρησης παραπόνων εναντίον των ΜΜΕ όταν αισθάνονται ότι έχει θιγεί. Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εγκαθιδρύθηκε το Μάϊο του1997 από το Σύνδεσμο Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών, τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών Ηλεκτρονικών Μέσων και την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που είναι ημικρατικός οργανισμός, προσυπέγραψε τους κανονισμούς λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας έξι μήνες αργότερα.

Αίτηση για δημοσιογραφική ταυτότητα διεθνή ανταποκριτή