Δημοσιoγράφος

Τελευταία Ενημέρωση 30/09/2022

Άσκηση της δημοσιογραφίας

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση της δημοσιογραφίας και την κάλυψη ειδικών γεγονότων στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως για παράδειγμα οι δημοσιογραφικές διασκέψεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαιτείται η εξασφάλιση δημοσιογραφικής ταυτότητας από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Δημοσιογραφική ταυτότητα μπορεί επίσης να εξασφαλισθεί και από την Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Οποιοσδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να εξασφαλίσει δημοσιογραφική ταυτότητα πρέπει να ικανοποιήσει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ότι πληροί τα ακόλουθα:

  • εξασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου και εξασφαλίζει το κύριο εισόδημα του από τη δημοσιογραφία·
  • έχει κύρια και τακτική απασχόληση σε οργανισμό Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης που λειτουργεί ή εκδίδεται στην Κύπρο·
  • παρέχει πνευματική εργασία στον οργανισμό που εργάζεται (δηλ. κατέχει τη θέση διευθυντή, αρχισυντάκτη, συντάκτη, ανταποκριτή, φωτορεπόρτερ κλπ.).

Για την εξασφάλιση δημοσιογραφικής ταυτότητας απαιτείται η υποβολή επιστολής από τον εργοδότη που να επιβεβαιώνει τη δημοσιογραφική του ιδιότητα και ότι είναι σε συνεχή απασχόληση στο σχετικό οργανισμό (εφημερίδα, περιοδικό ή σε άλλο ΜΜΕ), είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της αρμόδιας αρχής :

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιας Αρχής:

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κλάδος Εγχώριων ΜΜΕ
Οδός Απελλή, 1456 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22801151, +357 22801180
Φαξ: +357 22 666123
Ηλ. Ταχ.: epapadopoulou@pio.moi.gov.cy, localpress@pio.moi.gov.cy.
Ιστοσελίδα: http://www.pio.gov.cy/

 

  1. Στην επιστολή πρέπει να περιλαμβάνεται το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο του δημοσιογράφου και το όνομά του στήν ελληνική και αγγλική γλώσσα.

    Είναι δυνατόν να σταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενα από μια ψηφιακή φωτογραφία διαβατηρίου.

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Η δημοσιογραφική ταυτότητα εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών, εφόσον προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ισχύει για περίοδο τριών ετών.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας καθορίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσιογράφων και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Ακρίβεια πληροφοριών, δικαίωμα απαντήσεως, ιδιωτική ζωή, συμπεριφορά σε Νοσοκομεία, πένθος –θλίψη, απόκτηση πληροφοριών με ψευδείς παραστάσεις, πνευματική ιδιοκτησία, δωροδοκία-δωροληψία, τεκμήριο αθωότητας υπόπτων ή κατηγορούμενων προσώπων, σεξουαλικά εγκλήματα, προστασία παιδιών, δυσμενείς διακρίσεις, οικονομικά οφέλη, δημοσιογραφικό απόρρητο και δημόσιο συμφέρον.

Ο Περί Τύπου Νόμος του 1989 διασφαλίζει την ελευθερία του τύπου, την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εφημερίδων, το δικαίωμα του δημοσιογράφου να μην αποκαλύπτει τις πηγές πληροφοριών του και την πρόσβαση σε επίσημη πληροφόρηση.

Έχουν θεσπιστεί μη νομικές κατευθυντήριες γραμμές και αναμένεται από τους δημοσιογράφους να ασκούν αυτορρύθμιση λόγω της απουσίας Συμβουλίου Τύπου, το οποίο να ασχολείται με παράπονα ή μη συμμόρφωση με τα δημοσιογραφικά πρότυπα. Οι Κύπριοι δημοσιογράφοι έχουν το δικό τους Κώδικα Δεοντολογίας και έχουν συστήσει μια επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του.

Ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση

Σύμφωνα με τον Περί Τύπου Νόμο, όλοι οι δημοσιογράφοι, Κύπριοι ή ξένοι, έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κρατικές πηγές πληροφόρησης, την ελευθερία να αναζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας και την ελευθερία να τις δημοσιοποιούν. Η σχετική Αρχή πρέπει να δίνει τις ζητούμενες πληροφορίες εκτός εάν αυτές αφορούν την κρατική ή δημόσια ασφάλεια, τη συνταγματική ή δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την προστασία της τιμής και των δικαιωμάτων τρίτων μερών.

Όλοι οι δημοσιογράφοι, Κύπριοι και ξένοι, έχουν το δικαίωμα να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους και να αρνηθούν να δώσουν κατάθεση χωρίς να υπόκεινται σε δίωξη γι’ αυτό.

Η μόνη εξαίρεση αφορά περιπτώσεις όπου ένας δημοσιογράφος δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με κάποιο ποινικό αδίκημα. Είναι δυνατόν τότε να υποχρεωθεί από το Δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεση, ή τον θανατικό ανακριτή να αποκαλύψει την πηγή του, νοουμένου ότι το Δικαστήριο ή ο ανακριτής θα ικανοποιηθούν ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • η πληροφορία είναι σαφώς σχετική με το ποινικό αδίκημα·
  • η πληροφορία δεν μπορεί να ληφθεί με άλλο τρόπο·
  • λόγοι υπέρτερου και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την αποκάλυψη της πληροφορίας.

Το δικαίωμα απάντησης

Πρόσωπα, οργανισμοί ή δημόσια ιδρύματα που κατονομάζονται ή αναφέρονται έμμεσα σε ένα δημοσίευμα ή άρθρο έχουν το δικαίωμα απάντησης εάν θεωρούν την πληροφορία που τους αφορά ως αναληθή ή παραπλανητική. Η απάντηση τους πρέπει να δημοσιευθεί, χωρίς χρέωση, εντός τριών ημερών από την παραλαβή της, δίνοντας την ίδια έκταση προβολής που είχε και το αρχικό δημοσίευμα.

Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

H Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας είναι ένα ανεξάρτητο συμβούλιο τύπου υπεύθυνο για την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των ΜΜΕ, γραπτών και ηλεκτρονικών. Είναι πλήρως ελεύθερη από κάθε κυβερνητική ή δικαστική επίβλεψη, διασφαλίζοντας την ελευθερία του Τύπου μέσω της αυτορρύθμισης, συμβάλλοντας στην εξύψωση των επιπέδων συμπεριφοράς των ΜΜΕ και των λειτουργών τους και δίδοντας στο κοινό την ευκαιρία καταχώρησης παραπόνων εναντίον των ΜΜΕ όταν αισθάνεται ότι έχει θιγεί. Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εγκαθιδρύθηκε το Μάιο του1997 από το Σύνδεσμο Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών, τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών Ηλεκτρονικών Μέσων και την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που είναι ημικρατικός οργανισμός, προσυπέγραψε τους κανονισμούς λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας έξι μήνες αργότερα.

Αίτηση για δημοσιογραφική ταυτότητα