Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων – Εγγραφή Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων

Τελευταία Ενημέρωση 08/12/2020

Εγγραφή Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων

Γενικές Πληροφορίες

Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια στην Κυπριακή Δημοκρατία, γίνονται μόνο από πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο όρος «κτίριο» σημαίνει την στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την όποια χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου.

Η εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • διαθέτουν τουλάχιστον ένα χρόνο αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου˙
 • είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ή Χημικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου ή έχουν εκδώσει τουλάχιστον ενενήντα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για
 • κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες˙
 • είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής Μηχανικής˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης˙
 • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για μη-κατοικίες που διενεργεί οργανισμός αξιολόγησης.

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο είναι ήδη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων σε μία κατηγορία κτιρίων και επιθυμεί η εγγραφή του να ισχύει και για άλλη κατηγορία κτιρίων πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση εγγραφής συνοδευμένη με τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποίηση Παραρτήματος 1 των Κανονισμών για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων – Αίτηση εγγραφής ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας) Διάταγμα του 2019, ΚΔΠ 357/2019, χωρίς να καταβάλει άλλο τέλος.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιας Αρχής:

Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13-15,1421 Λευκωσία
Τηλ.+ 35722409439/ +35722409396
Φαξ. +35722304759
Ηλ. Ταχ. nhadjinikolaou@meci.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.energy.gov.cy

 1. Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας σε περίπτωση πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Αντίγραφο Άδειας Παραμονής ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού- ΔΕΑ /ARC(Alien Registration Certificate) σε περίπτωση πολίτη άλλου κράτους. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών˙
  • Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ ή αντίγραφο τρέχουσας επαγγελματικής άδειας σε περίπτωση πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι εγκατεστημένος/η στη Δημοκρατία, ή αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο αρχείο μηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες, σε περίπτωση πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι εγκατεστημένος /η σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου˙
  • Αντίγραφο/α βεβαίωσης/βεβαιώσεων επιτυχίας στις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από οργανισμό αξιολόγησης˙
  • Έγγραφα που να αποδεικνύουν την πείρα που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς 2009 έως 2014 αυτών και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους˙

  Συγκεκριμένα η πείρα που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμών του 2009 και 2014 τεκμηριώνεται με την επισύναψη των πιο κάτω έγγραφων ανάλογα με την περίπτωση:

  (α). Αυτοεργοδοτούμενος/η

  1. Ενδεικτικός κατάλογος έργων ή/και μελετών τα οποία έχει εκπονήσει ή συμμετείχε στην εκπόνηση τους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω στοιχεία:

  i. Τον τίτλο του έργου/της μελέτης˙
  ii. Το όνομα του πελάτη˙
  iii. Μία σύντομη περιγραφή του έργου/ της μελέτης˙
  iv. Το μέγεθος του έργου/μελέτης (δυναμικότητα/αξία)˙
  v. Τη χρονική περίοδο εκπόνησης/ εποπτείας/ υλοποίησης του έργου/μελέτης˙
  vi. Τον βαθμό εμπλοκής του ενδιαφερόμενου υποψηφίου ειδικευμένου εμπειρογνώμονα στο συγκεκριμένο έργο / μελέτη (καθήκοντα/ευθύνες εργοδότη)˙

  2.Βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στην οποία να αναγράφεται η χρονική περίοδος εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τ.Κ.Α.).

  (β). Εργοδοτούμενος/η

  1.Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ειδικευμένος εμπειρογνώμονας κατέχει πείρα η οποία αποκτήθηκε κατά την περίοδο εργοδότησής του από τρίτο φυσικό/νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση από τον εκάστοτε εργοδότη του˙

  2. Βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στην οποία να αναγράφεται ο εργοδότης και η περίοδος εργοδότησής του.

  Ο εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Ενέργειας οργανισμός αξιολόγησης είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπριών Πολιτών, που διοργανώνει εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Η επιτυχία στην εξέταση για κατοικίες αποτελεί προϋπόθεση για να παρακαθίσει κάποιος στην εξέταση για μη κατοικίες. Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση και για τις δύο κατηγορίες κτιρίων είναι €68+ΦΠΑ.

Το τέλος εγγραφής είναι €200+ΦΠΑ.

Το ετήσιο τέλος ανανέωσης είναι €100+ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο είναι ήδη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων σε μία κατηγορία κτιρίων και επιθυμεί η εγγραφή του να ισχύει και για άλλη κατηγορία κτιρίων πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση εγγραφής συνοδευμένη με τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποίηση Παραρτήματος 1 των Κανονισμών για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων – Αίτηση εγγραφής ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας) Διάταγμα του 2019,ΚΔΠ 357/2019, χωρίς να καταβάλει άλλο τέλος.

Η Υπηρεσία Ενέργειας ως η Αρμόδια Αρχή εκδίδει και παρέχει σε όλους τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες πιστοποιητικό εγγραφής. Το πιστοπιητικό εγγραφής εκδίδεται ηλεκτρονικά.

Η εγγραφή ισχύει για περίοδο ενός έτους.

Το ετήσιο τέλος ανανέωσης είναι €100+ΦΠΑ.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου και τους σχετικούς κανονισμούς , όπως εκάστοτε τροποποιούνται και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, τηρεί αρχείο με όλα τα δεδομένα και έγγραφα σχετικά με την έκδοση κάθε πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να απαιτεί οιαδήποτε αρχεία ή έγγραφα τα οποία τηρεί ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα σε περίπτωση που αυτός αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες τις νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες του, αποτυγχάνει συστηματικά να διεκπεραιώσει σωστά τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΑΕ) και συστάσεων ή όταν διαπράττει, παρέχει βοήθεια ή υποκινεί τη διάπραξη αδικήματος με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς.

Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού της εγγραφής του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί γραπτώς στον ενδιαφερόμενο το γεγονός αυτό, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους γίνεται ή αναστολή ή ο τερματισμός της εγγραφής και τον ενημερώνει για τη διαδικασία υποβολής ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίζει με Υπουργικό Διάταγμα λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας ως εντεταλμένους επιθεωρητές για σκοπούς έλεγχου και εφαρμογής του νόμου.

Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων