Εκπαιδευτικό Κέντρο / Φροντιστήριο – Ιδιωτικό

Τελευταία Ενημέρωση 19/10/2023

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.)

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση και λειτουργία Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. στην Κυπριακή Δημοκρατία (Δημοτικής ή Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Επιλογή επωνυμίας και εγγραφή στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Το Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να εγγραφεί ως εμπορική επωνυμία ή εταιρεία στα αρχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής πρέπει να συνοδεύει την αίτηση˙
 • Η επωνυμία του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. να μην είναι παραπλανητική ώστε να το εμφανίζει ή να το παρουσιάζει με οποιοδήποτε τρόπο ως σχολείο ή ότι παρέχει τίτλους σπουδών˙
 • Η επωνυμία του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. να διακρίνεται επαρκώς από τις επωνυμίες άλλων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων˙
 • Η επωνυμία δεν μπορεί να περιέχει λέξεις όπως «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο», «Σχολείο», «Σχολή», «Ευρωπαϊκό», «Διεθνές», «Πρότυπο» ή «Κολέγιο˙
 • Οι λέξεις ‘ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ’ ή ‘ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’ πρέπει απαραίτητα να προηγούνται της επωνυμίας που θα δοθεί στο Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. και αυτή να αναγράφεται στη σφραγίδα, στις πινακίδες, διαφημίσεις, βεβαιώσεις φοίτησης και γενικά πάνω σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει το Ι.Φ./Ι.Ε.Κ..

Άδεια για λειτουργία (Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.) στην Κύπρο μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για Ίδρυση και Λειτουργία (Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.) μπορείτε να ενημερωθείτε επίσης από το έντυπο “YΠΑΝ ΙΕΦ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 02“. Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ.

Το έντυπο αίτησης “YΠΑΝ ΙΕΦ 01” (για την ίδρυση και λειτουργία Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.) και τα έντυπα “YΠΑΝ ΙΕΦ 02” (Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου) και “YΠΑΝ ΙΕΦ 05” (Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου) μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή :

Μέσω ταχυδρομείου:

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γραφείο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία
Τηλ: +357 22806356 (Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση)
Φαξ: + 357 22809537 (Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση)
Ηλ. Ταχ.: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy (Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση)
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Μέσω υπηρεσίας ταχυδιανομής (κούριερ):

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Κτίριο Α’, 2ος όροφος, γραφείο 209
Τηλ: +357 22806356 (Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση)
Φαξ: + 357 22809537 (Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση)
Ηλ. Ταχ.: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy (Μέση Ιδιωτική Εκπαίδευση)
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

 

 1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

  Η εξεύρεση κατάλληλου οικήματος πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος:

  • είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Αρχή, που να αναφέρει ότι η χρήση του υποστατικού θα είναι αυτή του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., με βάση τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο˙
  • χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό (τελικής) έγκρισης (ή αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης), από τον οικείο Δήμο/Έπαρχο, που να αναφέρει ότι η χρήση του υποστατικού θα είναι αυτή του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ.96˙
  • απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία˙
  • το οίκημα θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιπλωμένο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη σωστή λειτουργία ενός Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., περιλαμβανομένων και των διδακτικών μέσων.

  Διδακτικό προσωπικό του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

  Η στελέχωση του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. με προσοντούχο διευθυντή/διευθύντρια όπως και διδακτικό προσωπικό είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο τίτλο/πτυχίο Πανεπιστημίου στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει. Το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. πρέπει να συμπληρώσει το ατομικό δελτίο (Έντυπο “YΠΑΝ ΙΕΦ 02”).

  Όσα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. δεν είναι εγγεγραμένα στους καταλόγους της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μαζί με το έντυπο “YΠΑΝ ΙΕΦ 02” θα πρέπει να προσκομισούν ακόλουθα πιστοποιητικά:

  Σε επίσημα φωτοαντίγραφα:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως˙
  • Πιστοποιητικό Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης˙
  • Πιστοποιητικό πτυχίου ή/και Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης˙
  • Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών˙
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων /ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άρρενες)˙
  • Πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών το οποίο να αναφέρεται στην ειδικότητα που επιθυμούν να διδάξουν.

   Σε πρωτότυπα:
  • Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία)˙
  • Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)) (από την Αστυνομία).

  Στην περίπτωση που το όνομα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται στον κατάλογο διοριστέων ή διορισίμων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα:

  Σε απλά φωτοαντίγραφα: 

  • Πιστοποιητικό γέννησης˙
  • Πιστοποιητικό Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης˙
  • Πιστοποιητικό πτυχίου ή/και Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης˙
  • Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών˙
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων /ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άρρενες)˙

   Σε πρωτότυπα:

  • Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία)˙
  • Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)) (από την Αστυνομία).

Δεν υπάρχουν τέλη υποβολής αιτήσεων ούτε τέλη για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Επιθεώρηση ιδιωτικού φροντιστηρίου / εκπαιδευτικού κέντρου

Όταν υποβληθεί η αίτηση “YΠΑΝ ΙΕΦ 01“, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα ακολουθήσει επιθεώρηση του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ι.Φ.)

Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες τότε η αίτηση θα εξεταστεί από τη Σ.Ε.Ι.Φ. η οποία θα εισηγηθεί στον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΑΝ την έγκριση ή μη του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. .

Όταν εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., τότε αυτό θα εγγραφεί επίσημα στα Μητρώα του ΥΠΑΝ και θα σταλθεί στον ιδιοκτήτη το πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας.

Επίσης, το Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., θα καταχωρισθεί και στους διαδικτυακούς καταλόγους εγκεκριμένων Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ στον σύνδεσμο αυτό.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που παραβιάζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας και/ή οι υποχρεώσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου / εκπαιδευτικού κέντρου σχετικά με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να διατάξει τη διαγραφή οποιουδήποτε ιδιωτικού φροντιστηρίου από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και την ακύρωση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας του.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση τα Αναλυτικά Προγράμματα των νέων μαθημάτων και/ή οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα υφιστάμενα εγκεκριμένα Αναλυτικά Προγράμματα μαθημάτων τα οποία να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Γενικός σκοπός και Ειδικοί στόχοι και του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών˙
 • Διδακτικά εγχειρίδια˙
 • Περιεχόμενο – Ύλη προγράμματος σπουδών˙
 • Χρόνος – περίοδοι διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση˙
 • Μεθοδολογία˙
 • Τρόποι αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project).

Σε περίπτωση που το αναλυτικό πρόγραμμα του/των μαθήματος/των που θα διδάσκονται στο φροντιστήριο είναι αυτό που διδάσκεται στα δημόσια σχολεία, αρκεί ο αιτητής να υποβάλει γραπτή ενυπόγραφη δήλωση του με την οποία να δεσμεύεται για εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του εν λόγω μαθήματος/των, του ΥΠΑΝ.

Κριτήρια για το αναλυτικό πρόγραμμα για τις ξένες γλώσσες :

 1. Γενικός σκοπός και Ειδικοί στόχοι του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών˙
 2. Διδακτικά εγχειρίδια˙
 3. Περιεχόμενο / ύλη προγράμματος σπουδών (σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης˙
 4. Χρόνος – περίοδοι διδασκαλίας, ετήσια, εβδομαδιαία και κατά ενότητα˙
 5. Μεθοδολογία:
  • Στοχευμένες δεξιότητες/ικανότητες (γλωσσολογικές και επικοινωνιακές δεξιότητες με βάση την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης)˙
  • Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες.
 6. Τρόποι αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Να υποβληθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά κύκλο σπουδών ή/και ανά τάξη.

Δίδακτρα

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο ΥΠΑΝ το ποσό των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ..

Τήρηση του ακόλουθου αρχείου

Πρέπει να υποβληθούν δείγματα των πιο κάτω αρχείων για έγκριση:

 • Μαθητολόγιο˙
 • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά παρακολούθησης/συμμετοχής˙
 • Μητρώο διδακτικού προσωπικού˙
 • Κατάσταση της μισθοδοσίας του διδακτικού προσωπικού˙
 • Αριθμημένα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης διδάκτρων, τελών ή/και άλλων δικαιωμάτων που να φέρουν την επωνυμία του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. (όσο αφορά το μητρώο και κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού, αν ο ιδιοκτήτης είναι και διευθυντής και το μοναδικό διδακτικό προσωπικό δεν χρειάζεται να αποσταλούν).

Τήρηση αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων

Τέτοιες αποδείξεις πρέπει να είναι τυπωμένες σε τυπογραφείο όπου θα αναγράφεται η επωνυμία του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., αφού είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για κάθε είσπραξη διδάκτρων ή άλλων δικαιωμάτων.

Φωτογραφίες του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Με την υποβολή της αίτησης Ι.Φ.4, θα πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες φωτογραφίες:

 • Αιθουσών Διδασκαλίας˙
 • Εργαστηρίων (αν υπάρχουν)˙
 • Χώρου υποδοχής˙
 • Χώρου στάθμευσης˙
 • Αποχωρητηρίων (με διακριτικά για κορίτσια-αγόρια)˙
 • Εξωτερικής πινακίδας.

Στοιχεία Λειτουργίας του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Ο ιδιοκτήτης του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. πρέπει να ενημερώνει το ΥΠΑΝ για τυχόν μεταβολή στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. και για τον σκοπό αυτό συμπληρώνονται και αποστέλλονται στο  ΥΠΑΝ τα έντυπα  “YΠΑΝ ΙΕΦ 07“ και “YΠΑΝ ΙΕΦ 01“.