Τελευταία Ενημέρωση 06/10/2020

Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Οδηγών

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Οδηγών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Οδηγών και εγγραφής στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ο όρος “σχολή οδηγών” σημαίνει κατάστημα όπου ενασκείται η επιχείρηση της κατ’ επάγγελμα εκπαίδευσης οδηγών.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει άδεια για τη λειτουργία Σχολής Οδηγών νοουμένου ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει πεισθεί ότι ο Διευθυντής της ή το νομικό πρόσωπο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • κατέχει Πιστοποιητικό Καλού Χαρακτήρα·
 • έχει ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών κατά τα τελευταία τρία χρόνια σε κράτος μέλος της ΕΕ, ή απασχολεί διευθυντή της σχολής οδηγών που
 • εργάστηκε ως εκπαιδευτής οδηγών κατά τα τελευταία τρία χρόνια σε κράτος μέλος της ΕΕ·
 • είναι άνω των 24 ετών.

Το έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας για τη λειτουργία της Σχολής Οδηγών, μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασιλέως Παύλου 27
2412 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22 807038/187
Φαξ: +357 22 354030
Ηλ.ταχ: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/

 1. Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καλού Χαρακτήρα·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων·
  • αντίγραφο της άδειας εκπαιδευτή οδηγών του αιτητή ή του διευθυντή της σχολής οδηγών.

  Αξιωματούχοι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τα τέλη άδειας € 17,09 (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Το τέλος ανανέωσης είναι € 17,09.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. Το τέλος ανανέωσης είναι € 17,09.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι υπεύθυνοι εγγεγραμμένων σχολών οδηγών οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμου του 1968, και των σχετικών κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται . Ενδεικτικά, οι υπεύθυνοι αδειούχων σχολών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

 • να διατηρούν κατάλληλα επαγγελματικά υποστατικά, τάξη και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκπαίδευση των οδηγών·
 • να απασχολούν εκπαιδευτές οδηγών που έχουν άδεια από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών·
 • να διαθέτουν κατάλληλο μηχανοκίνητο όχημα εκπαίδευσης, που να διασφαλίζει την ασφάλεια τόσο του εκπαιδευτή όσο και του εκπαιδευόμενου·
 • το μηχανοκίνητο όχημα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση οδηγών να φέρει διακριτικό σήμα.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εποπτεύει τη λειτουργία των αδειούχων Σχολών Οδηγών , προκειμένου να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.