Εκπαιδευτής Οδηγών

Τελευταία Ενημέρωση 06/10/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτή Οδηγών

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή Οδηγών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Εκπαιδευτή Οδηγών από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο όρος «Εκπαιδευτής Οδηγών» αναφέρεται σε πρόσωπο που έχει ως κύριο επάγγελμα την εκπαίδευση οδηγών.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια εκπαιδευτή οδηγών, νοουμένου ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ικανοποιείται ότι ο αιτητής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • έχει Πιστοποιητικό Καλού Χαρακτήρα·
 • κατέχει άδεια οδήγησης για τα πέντε τουλάχιστον τελευταία χρόνια για τον τύπο του οχήματος για τον οποίο ζητείται η άδεια εκπαιδευτή οδηγών·
 • έχει εξασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών τα τελευταία τρία χρόνια σε κράτος μέλος της ΕΕ ή κατέχει Πιστοποιητικό Ικανότητας ως εκπαιδευτής οδηγών·
 • είναι άνω των 24 ετών·
 • έχει επιτύχει στη γραπτή εξέταση ικανότητας εκπαιδευτή οδηγών που διοργανώνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση άδειας Εκπαιδευτή Οδηγών·
 • κατέχει Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας (είναι σωματικά ικανός να λειτουργήσει ως εκπαιδευτής οδηγών).

Το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας Εκπαιδευτή Οδηγών, μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασιλέως Παύλου 27
2412 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 807038, +357 22 807187
Φαξ : +357 22 354030
Ηλ ταχ: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καλού Χαρακτήρα που εκδίδεται από την Αστυνομία·
  • αντίγραφο Άδειας Οδηγού από κράτος μέλος της ΕΕ·
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Φυσικής Ικανότητας που εκδίδεται από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό·
  • βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα συνοδευτικά έντυπα της αίτησης θα πρέπει να παραστούν πριν την έκδοση της άδειας.

  Οι αιτητές πρέπει να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να πληρώσει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τέλος άδειας €5,13 (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή πιστωτική κάρτα, στα ταμεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών).

Το τέλος ανανέωσης είναι €5,13.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί .

Η άδεια ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της. Το τέλος ανανέωσης είναι €5,13.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι αδειούχοι εκπαιδευτές οδηγών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμου του 1968, και των σχετικών κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ενδεικτικά, οι αδειούχοι εκπαιδευτές οδηγών υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να:

 • έχουν ως κύριο επάγγελμά τους την εκπαίδευση οδηγών·
 • το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση οδηγών να φέρει διακριτικό σήμα·
 • να εργάζονται σε Σχολή Οδηγών·
 • να μην παραδίδουν μαθήματα εκτός της Σχολής Οδηγών.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών εποπτεύει τη λειτουργία των αδειούχων Εκπαιδευτών Οδηγών για να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.