Τελευταία Ενημέρωση 16/11/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κλινικού Διαιτολόγου ή/και του Διαιτολόγου

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Κλινικού Διαιτολόγου ή/και του Διαιτολόγου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή του από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα εγγραφής στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, νοουμένου ότι ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας, η οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία˙
 • έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του˙
 • δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου το καθιστά ακατάλληλο να εγγραφεί στο Μητρώο˙
 • κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισότιμο προσόν στη Διαιτολογία ή Κλινική Διαιτολογία οποιασδήποτε χώρας όπως το Συμβούλιο, καθορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως αναγνωρισμένο προσόν για τους σκοπούς του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμου (Ν. 31(Ι)/96)˙
 • είναι μέλος (member), αντεπιστέλλον μέλος (associate member) ή εταίρος (fellow) ή συνδεδεμένο (affiliate) ή ενεργό (active) μέλος του Συνδέσμου Διαιτολογίας της Μεγάλης Βρετανίας ή των Η.Π.Α. ή του Health and Care Professional Council (HCPC) του ΗΒ, του Comission on Dietetic Registration (CDR) των Η.Π.Α. (τα δύο τελευταία για τους κλινικούς διαιτολόγους)˙
 • αν το πτυχίο ή το δίπλωμα ή το μεταπτυχιακό ή ο τίτλος του προσώπου που ζητεί εγγραφή στο Μητρώο Διαιτολόγων είναι στην Κλινική Διαιτολογία ή αν το άτομο αυτό κατέχει τον τίτλο του R.D. (Registered Dietitian των Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Νέας Ζηλανδίας και Νοτίου Αφρικής) ή εγγραφή άλλου αναγνωρισμένου συνδέσμου τότε η εγγραφή του γίνεται για τον εν λόγω κλάδο.

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή μέλους στο Μητρώο Διαιτολόγων, στην περίπτωση των διαιτολόγων ή και κλινικών διαιτολόγων, μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων,
Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων
Τ.Θ. 28604
2081 Λευκωσία
Τηλ: +357 22070699,
Φαξ: +357 22070233
Ηλ. Ταχ.: cyrbfstd@outlook.com, eleni.andreou@cyrbfstd.com, eandreou@eleniandreou.diet
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy, http://www.cydadiet.org

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου˙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού διπλώματος /τίτλου/ή πιστοποιητικού˙ πιστοποιημένο αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων (transcript) του πιο πάνω πτυχίου/διπλώματος/πιστοποιητικού˙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο εγγραφής μέλους σε επαγγελματικό σώμα αναγνωρισμένο από το Σύνδεσμο˙
  • πιστοποιημένη βεβαίωση πρακτικής πείρας ως κλινικός διαιτολόγος ή/και διαιτολόγος (αυτοεργοδοτούμενος ή υπάλληλος)˙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου˙
  • ενημερωτικά έντυπα για το Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)˙ τέλος Εγγραφής €50 στο Μητρώο Διαιτολόγων.

Το τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαιτολόγων πληρώνεται με την υποβολή τη αίτησης και ανέρχεται σε €50.

Το ετήσιο τέλος ανανέωσης συνδρομής στο Μητρώο είναι €35 και είναι υποχρεωτικό.

Ο αιτητής πληροφορείται γραπτώς αναφορικά με την απόφαση για την εγγραφή του, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί, και τους αποστέλλεται πιστοποιητικό εγγραφής εφόσον πληροί τα κριτήρια.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης. Το ετήσιο τέλος ανανέωσης συνδρομής στο Μητρώο είναι €35 και είναι υποχρεωτικό.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτό η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι Εγγεγραμμένοι Διαιτολόγοι, Κλινικοί Διαιτολόγοι και Επιστήμονες Τροφίμων/ Τεχνολόγοι Τροφίμων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμου (Ν. 31(Ι)/96), και με τους σχετικούς Κανονισμούς καθώς και με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ενδεικτικά τα επαγγελματικά μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

 • να προσφέρουν ικανοποιητικές και αναλυτικές πληροφορίες με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε ο πελάτης/ ασθενής να μπορεί να καταλήξει στη δική του ενημερωμένη απόφαση˙
 • να παρουσιάζουν στον πελάτη τεκμηριωμένες πληροφορίες και να επεξηγούν διφορούμενες πληροφορίες χωρίς καμία προκατάληψη αναγνωρίζοντας, ότι λογική διαφορά γνώμης μπορεί να υπάρχει˙
 • να προστατεύουν προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους και να εγγυώνται πλήρη εχεμύθεια χωρίς κανένα περιορισμό, στο βαθμό που εξαρτάται από το άτομο τους˙
 • να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες με αντικειμενικότητα και σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες και αρχές του πελάτη τους˙
 • να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες με ευαισθητοποιημένη προσέγγιση στο μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο του ατόμου χωρίς να ξεχωρίζουν γένος, ηλικία, εθνικότητα, θρησκεία, οικονομική και κοινωνική τάξη ή ανικανότητα του ατόμου˙
 • να μην επιτρέπουν την σεξουαλική παρενόχληση στο άτομο τους και να απέχουν αυστηρά τα ίδια από τέτοιες συμπεριφορές σε σχέση με τους πελάτες /ασθενείς˙
 • αν και μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα την αμοιβή τους με τον πελάτη τους, να μην απαιτούν υπέρογκη αμοιβή σε βαθμό αισχροκέρδειας.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου είναι το καθορισμένο σώμα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως και για την διαγραφή του διαιτολόγου από το μητρώο Διαιτολόγων.