Μελετητικό Γραφείο, Παροχή Μηχανικών Υπηρεσιών

Τελευταία Ενημέρωση 08/12/2022

Λειτουργία Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών σε Κλάδο ή Κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης από Νομικά Πρόσωπα, Παροχή μελετητικών ή και άλλων υπηρεσιών

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία γραφείου παροχής υπηρεσιών σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο μητρώο εταιρειών μελετών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Ο όρος μηχανική επιστήμη, σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, περιλαμβάνει τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης και Πολεοδομία-Χωροταξία.

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία) μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ δεδομένου ότι ικανοποιήσει το ΕΤΕΚ ότι πληροί τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • στην περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η επωνυμία της εταιρείας καταχωρείται με το αρκτικόλεξο “Ε.Π.Ε.” (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) ή με το αρκτικόλεξο “L.L.C.” (Limited Liability Company), αντί της συντομογραφίας “Λίμιτεδ” ∙
 • η επωνυμία της εταιρείας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασίες και τις δραστηριότητές και ικανοποιεί σύμφωνα με το Άρθρο 6Β.-(4) την σχετική νομοθεσία
 • η εταιρεία έχει και διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, που να ικανοποιεί τους ελάχιστα αποδεκτούς όρους και τις μέγιστες αποδεκτές εξαιρέσεις που έχει θέσει η Διοικούσα Επιτροπή∙
 • σε περίπτωση πολυκλαδικής εταιρείας , θα πρέπει να ικανοποιούνται οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6Β.-(6).

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή:

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22877644
Φάξ : 22730373
Ηλ. Ταχ.: cyprus@etek.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.etek.org.cy

 

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο πιστοποιητικού συστάσεως του συνεταιρισμού ή της εταιρείας ∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού μετόχων της εταιρείας ∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας ∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού διευθυντών και γραμματέα ∙
  • αντίγραφο αντίγραφο ιδρυτικού και καταστατικού της εταιρείας*
  • αντίγραφο πιστοποιητικού Ασφάλισης**
  • Υπεύθυνη Δήλωση (με την οποία δηλώνεται ότι, ικανοποιείται η πρόνοια του άρθρου 6Β(8) του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου)***
  • αντίγραφο πιστοποιητικού αλλαγής επωνυμίας (όπου ισχύει)∙
  • δήλωση συνεταίρων για την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων***
  • τέλος εγγραφής €100 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή είτε ηλεκτρονικά από στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.jccsmart.com/e-bill/13465026).

  *Πρότυπο Σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.
  **Ο τύπος πιστοποιητικού ασφάλισης που θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΕΤΕΚ από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.
  ***Περιλαμβάνεται ως μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής της εταιρείας/του γραφείου μελετών στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ. Πρέπει να τύπωθεί, να συμπληρωθεί, να σαρωθεί και να επισυναφθεί/μεταφορτωθεί στην επιγραμμική αίτηση εγγραφής.

   

Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €100 και καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή είτε ηλεκτρονικά από στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.jccsmart.com/e-bill/13465026).

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο ΕΤΕΚ:

 • το τέλος αδείας €100, και
 • το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής €10 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή είτε ηλεκτρονικά από στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.jccsmart.com/e-bill/13465026).

Το τέλος ανανέωσης της άδειας είναι €100 και το τέλος ανανέωσης του πιστοποιητικού εγγραφής €10.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.
Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένες Εταιρείες Μελετών υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

6Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Διοικούσα Επιτροπή ανακαλεί εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β:

Νοείται ότι η Διοικούσα Επιτροπή δεν ανακαλεί την εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, εάν ο λόγος για τον οποίο αυτή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β οφείλεται στην:

(α) απόκτηση συμφέροντος, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση μετοχών, ως αποτέλεσμα διαδοχής σε κληρονομιά, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος και ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, ή

(β) απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο, από συνέταιρο ή μέτοχο ή διοικητικό σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση, της ιδιότητας του μέλους, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι μέσα σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν επισυμβεί, αίρονται κατά τρόπο που, μετά την πάροδο της πιο πάνω περιόδου, η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε περίπτωση διάλυσης Εταιρείας Μελετών, η εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών τερματίζεται αυτοδικαίως.

Aίτηση για εγγραφή στο μητρώο εταιρειών μελετών