Οδοντοτεχνίτης

Τελευταία Ενημέρωση 29/09/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος «οδοντοτεχνίτης» αναφέρεται στο πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή εκμαγείων από αποτυπώματα που λαμβάνονται από τον οδοντίατρο, την επεξεργασία μετάλλων και άλλων υλικών για οδοντοπροσθετικές εργασίες, την κατασκευή προσθετικών εργασιών ιδίως μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών, στεφάνων και γεφυρών, ορθοδοντικών μηχανημάτων, τηλεσκοπικών στεφάνων και συνδέσμων ακριβείας και οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που εκτελείται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες οδοντίατρου.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στο Μητρώο του Οδοντοτεχνιτών, νοουμένου ότι ικανοποιεί το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ∙
 • συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του∙
 • είναι καλού χαρακτήρα∙
 • είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Οδοντοτεχνική, που αποκτήθηκε από πανεπιστήμιο ή ίδρυμα το οποίο αναγνωρίζει το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου και έχει πρακτική άσκηση
 • τουλάχιστον έξι μηνών σε αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο οδοντοτεχνικό εργαστήριο∙ ή
 • είναι κάτοχος πτυχίου επαγγελματικού ή άλλου ισότιμου πτυχίου το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο και έχει πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο οδοντοτεχνικό εργαστήριο∙ ή
 • έχει πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης στην ΕΕ.

Το έντυπο αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου
Σάιλου Καήλη 6Α,
2220 Λατσιά – Λευκωσία
Τηλ:. +357 22603182, +357 99697155
Φαξ: +357 22571369
Ηλ. Ταχ.: angel@cytanet.com.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του πτυχίου ή διπλώματος (μαζί με την πιστοποιημένη μετάφραση του πτυχίου ή διπλώματος)∙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου∙
  • αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης στην ΕΕ (εάν εφαρμόζεται)∙
  • τέλος εγγραφής € 51 (πληρωτέο είτε με επιταγή είτε με τραπεζική εντολή).

To τέλος αίτησης/εγγραφής ανέρχεται στα €51 και πρέπει να καταβάλλεται μάζι με την αίτηση (πληρωτέο είτε με επιταγή είτε με τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει μέχρι τη συνταξιοδότηση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτό η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι Οδοντοτεχνίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου που ρυθμίζουν το επάγγελμα των οδοντοτεχνιτών του 1996 και των περί άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη Κανονισμών του 1996, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου είναι ο εξουσιοδοτημένος φορέας για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, όπως η διαγραφή από το μητρώο οδοντοτεχνιτών, η προσωρινή αναστολή της άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη κλπ..